1

Strategija za mlade v Občine Vojnik 2017-2022

pdfStrategija za mlade v Občine Vojnik 2017-2022
PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2005

PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2005

Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2005

Prilogi v MS Excel obliki:
Proračun Občine Vojnik za leto 2005 (361 Kb)
Račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja (20 Kb)


OBRAZLOŽITEV ZA PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2005

Proračun Občine Vojnik za leto 2005 je sestavljen po usmeritvah Ministrstva za finance in načrta razvojnih programov. Prihodki, ki spadajo v primerno porabo in finančna izravnava so navedeni na osnovi izračunov Ministrstva za finance.

Kot v preteklem letu je tudi v letu 2005 proračun investicijsko naravnan. Investicije, ki so se pričele v preteklih letih in še niso končane, se nadaljujejo v letošnjem letu. Zanje so predvidena namenska sredstva, tako sofinanciranja s strani države kot namenskih taks (OŠ Vojnik, OŠ Frankolovo, kanalizacija Arclin, vodovod Male Dole).

Seveda je največji poudarek na realizaciji prihodkov od prodaje nepremičnin, ki v strukturi prihodkov predstavlja velik delež. Glavno proračunsko načelo je načelo uravnoteženosti, zato je potrebno odhodke uskladiti z zmožnostmi – prihodki.
Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje primanjkljaj v višini 179,9 mio SIT, ki se pokriva s pozitivnim saldom v računu finančnih terjatev in naložb v višini 8 mio SIT, računom financiranja v višini 135,6 mio SIT in prenosom iz preteklega leta. Občine se lahko finančno zadolžujejo 10% od prihodkov v preteklem letu, pri čemer odplačilo glavnice in obresti ne sme preseči 5% omenjenih prihodkov.

PRIHODKI

Skupni prihodki so v proračunu Občine Vojnik za leto 2005 predvideni v višini 1.117,7amio SIT.

Primerna poraba naj bi predstavljala tisti obseg sredstev, s katerimi bi občina lahko zagotovila izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Znesek primerne porabe, ki je bil objavljen v Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005, na prebivalca za leto 2005 znaša 94.571 SIT, oziroma 4,8% več kot v letu 2004.

Ocenjeni prihodki od primerne porabe znašajo 806 mio SIT.

Prihodek v okviru 21. člena, ki se razporeja med republiko in občino – dohodnina je povišana za 2,3% v primerjavi s rebalansom za leto 2004. Predvidena višina prihodka iz naslova dohodnine za leto 2005 je tako 425 mio SIT. Ostali prihodki v okviru 21. člena se povečujejo za 6,7% glede na plan v letu 2004.

Višina prihodkov po 22. členu je ocenjena v višini 79,2 mio SIT in se v povprečju povečuje za 8,3%. Ocenjujemo, da bo finančna izravnava v letu 2005 znašala 278,7 mio SIT, seveda je realizacija odvisna od prihodkov po 22. členu ZFO, za katere ministrstvo napravi kalkulativno oceno.
Ocenjeni prihodki za druge naloge znašajo 311,6 mio SIT.
V okviru drugih prihodkov občine se predvideva 97,3 mio SIT od prodaje nepremičnin (PRILOGA 1).
Prihodke od kupnin in najemnin od stanovanj in poslovnih prostorov s katerimi upravlja podjetje Suprastan ocenjujemo v višini 20 mio SIT.
Med ostale prihodke v višini 13 mio SIT uvrščamo prihodke od lokacijskih informacij, terjatev po oskrbovancih v domovih upokojencev, donacij, obresti, najemnin, reklam, refundacij za javna dela in drugih pogodbenih terjatev. Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata v višini 57% s strani občin Dobrna, Vitanje in Zreče znaša 3,6 mio SIT.

Prihodki iz naslova sofinanciranj so ocenjeni v višini 138,9 mio SIT in znašajo 12,4% celotnih prihodkov, od tega je največji delež je predviden s strani Ministrstva za šolstvo in šport za izgradnjo šolske infrastrukture. S strani sofinanciranja občanov so predvideni prihodki od sofinanciranj za izgradnjo vodovoda Male Dole, hrib Devica Marija in Hrenova ter druge pogodbene obveznosti.

ODHODKI

Za odhodke, prikazane po funkcionalni klasifikaciji, podajamo v nadaljevanju obrazložitev po naslednjih področjih:

I.a Delovanje občinske uprave, organov občine in druge dejavnosti.

Za delovanje občinske uprave, organov občine in druge dejavnosti se planira 143,8amio SIT, kar je 4% več od plana za leto 2004, in sicer za:

 1. Občinsko upravo in organe občine:
  • plače zaposlenih (po načrtu delovnih mest PRILOGA 2);
  • sejnine in nadomestila za organe občine,
  • storitve (stroški računovodske službe, telefonov, poštnih storitev, vzdrževanja računalnikov in programov, odvetniških storitev, študentski servis, delo po pogodbah – čiščenje, civilna zaščita, zdravniški pregledi, varstvo pri delu)
  • materialni stroški:
   • str. pisarniškega materiala,
   • str. službenega vozila (bencin, redno vzdrževanje, zavarovanje)
   • ostali materialni stroški: potni stroški in povračila, tekoče vzdrževanje računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev, drobni inventar, časopis in strokovna literatura, zavarovalne premije, izobraževanje, objave v Uradnem listu, varovanje objekta, materialni stroški občinske stavbe)
 2. Druge potrebe in dejavnosti občine: izdaja časopisa Ogledalo, promocija občine (mediji), prireditve ob občinskem prazniku in reprezentanca (gostinske storitve, cvetličarski proizvodi, rokovniki, knjige, kasete, domača obrt), stroški provizij (gotovinski račun, za zbiranje prihodkov od taks – DURS, VO-KA, razporejanje javnofinančnih prihodkov – Uprava za javna plačila).
 3. Stroške delovanja krajevnih skupnosti predvidevamo v višini 6,3 mio SIT. Predvidena razdelitev je razvidna iz PRILOGE 3.
 4. Delovanje političnih strank: višina sredstev za financiranje političnih strank se določi v višini 75 SIT/glas mesečno.
 5. Vlaganje v poslovne prostore v višini 2,1 mio SIT za nakup osnovnih sredstev (PRILOGA 4).

II. Upravna enota.

Za delovanje krajevnega urada v pritličju občinske stavbe se v proračunu zagotavljajo sredstva za materialne stroške.

III. Medobčinski inšpektorat

Celotni stroški za delovanje inšpektorata so v celoti izkazani v bilanci odhodkov v višini 6,9 mio SIT, od tega je naš strošek v višini 43%. Med prihodki je zajeto sofinanciranje soustanoviteljic inšpektorata v višini 57%. Odhodki medobčinskega inšpektorata zajemajo stroške plače ter materialne stroške.

IV. Družbene dejavnosti.

Skupno predvideno povišanje odhodkov za družbene dejavnosti znaša 26,3%, od tega za redno delovanje družbenih dejavnosti (brez investicij) 8%.

Družbene dejavnosti so v proračunu predstavljene po sledečih področjih:

Vzgoja in izobraževanje (osnovne šole)

 • Materialni stroški osnovnih šol:

Občina je dolžna zagotavljati naslednje materialne stroške v osnovnih šolah: električno energijo, dimnikarske storitve, odvoz odpadkov, voda, material za čiščenje, tehnično varovanje, ogrevanje. Sofinanciranje materialnih stroškov Združenju osnovnih šol, ki opravlja računovodske storitve za OŠ. Zaradi povečanega prostora tako na OŠ Vojnik kot na OŠ Frankolovo se posledično planira večja poraba materialnih stroškov.

 • Prevozi osnovnošolskih otrok:

56. člen Zakona o osnovni šoli navaja, da imajo učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km brezplačen prevoz. Na območju osnovnošolskih prevozov je bil v letu 2003 objavljen javni razpis za izvajanje prevozov. Izbrani so bili najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile sklenjene pogodbe (za obdobje v šolskem letu 2003/04 in 2004/05) za avtobusne prevoze (Izletnik Celje) in kombi prevoze (Štimulak Jože). Poleg teh rednih prevozov je občina dolžna pokrivati stroške za prevoze osnovnošolskih otrok v šole s posebnimi potrebami in druge zavode. Istočasno občina pokriva stroške tistih nevarnih poti, ki so bili naknadno odobreni s strani Odbora za družbene dejavnosti ali Občinskega sveta občine Vojnik.

 • Dodatni program za OŠ:

Dodatni program za osnovne šole zajema: – nadstandard v OŠ Vojnik (delavka v kuhinji, zgodnje poučevanje tujega jezika v 3. in 4. razredu, računalniško opismenjevanje, računalniška obdelava obračuna šolske prehrane) v OŠ Frankolovo ( hišnik-prevoz šolski kombi, pouk tujega jezika v 3. in 4. razredu) – programi medobčinske zveze prijateljev mladine – program Mladinskih delavnic na OŠ – mladinsko raziskovalno delo – OŠ Glazija (prehrana, domači zdravnik, mobilna služba na OŠ Frankolovo)
– Vzdrževanje prostora in opreme na osnovnih šolah zajema tekoče investicijsko vzdrževanje vseh zgradb namenjene za osnovnošolsko izobraževanje.

Predšolska vzgoja

Zakon o lokalni samoupravi uvršča področje predšolskega varstva otrok med temeljne naloge občine. Podlage za izvajanje le-tega so navedene tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o zavodih, Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Vrtec Mavrica Vojnik, katerega ustanovitelj je Občina Vojnik ima v šolskem letu 2004/05 v 16 oddelkih 272 otrok, od tega iz drugih občin 63. V vrtce v drugih občinah je vključeno 47 otrok iz občine Vojnik. V skladu s standardi in normativi je v vrtcu Mavrica 42 zaposlenih in dva študenta. Iz proračuna moramo poravnati tudi stroške predšolske vzgoje v oddelkih Bolnišnice Celje ter poravnati obveznosti za 3 otroke, vključena v vrtec, ki imata status otrok s posebnimi potrebami.
Osnova za financiranje programov predšolske vzgoje je ekonomska cena na otroka. Zakon o vrtcih določa, da se iz proračuna lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva kot razlika med ekonomsko ceno programa in prispevkom staršev. Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši in občina, v kateri imajo starši otrok vključenih v vrtec, stalno bivališče. Plačilo staršev določi občina v skladu s pravilnikom o plačilih staršev na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede glede na dohodek družine in socialne razmere v družini. Zaradi slabe socialne strukture staršev in brezposelnosti je delež sredstev, ki se zagotavlja iz proračuna, zelo velik – znaša ca 74%.
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se oblikovanje cen programov uveljavlja postopno – v obdobju do 1.1.2004 do 31.12.2004 so se cene lahko povečale za največ 10%, v obdobju od 1.1. 2005 do 31. 12. 2005 pa za nadaljnjih največ 10%.
Na 16. seji, dne 22.12.2004, Občinski svet Občine Vojnik sprejme SKLEP o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje, ki se tako povečajo za 4,78%, sklep se začne uporabljati z dnem 1.1.2005.
Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki jih v skladu z zakonom zagotavlja ustanovitelj, in vseh drugih stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe.
Ustanovitelj vrtca zagotavlja vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.
Če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je ustanovitelj vrtca dolžan vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.
Tako cena programa zajema potrebna sredstva za:

– bruto plače, prispevke in davke zaposlenih, določenih na osnovi sistematizacije in razporeditve v plačilne razrede ob upoštevanju kadrovskih normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, – prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja, – druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.
Vrtec ustanovitelju predloži plan investicijsko-vzdrževalnih del. V okviru proračunskih možnosti se izdela prioritetni seznam najnujnejših del.

Sociala

Izvajanje in obseg občinskega programa socialnega varstva temelji na določilih Zakona o socialnem varstvu in Nacionalnem programu socialnega varstva.
Z izvajanjem osnovnih nalog in z izvajanjem preventivnih, prostovoljnih in drugih programov se izvajalci na področju socialnega varstva vključujejo v oblikovanje socialno-varstvene mreže v občini oziroma upravni enoti. Po zakonu o socialnem varstvu socialno-varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva in se financira iz proračuna občine in države.
Pravico do subvencije najemnine imajo osebe, ki so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu upravičene do denarne pomoči, in tiste, ki so zaradi posebej nizkih dohodkov upravičene do subvencije neprofitne najemnine.
Center za socialno delo Celje je začel postopek za uveljavljanje pravice invalidne osebe do družinskega pomočnika za 4 osebe v Občini Vojnik za katere smo zavezani nameniti sredstva iz proračuna za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevke.
Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so bile za vključene občane v socialne zavode (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, domsko varstvo) izdane nove odločbe in ponovno določena plačila. Trenutno je v zavodih 52 oskrbovancev. Število oskrbovancev je poraslo za 2 oskrbovanca.
Glede na potrebe delujejo v bližnjem okolju socialne institucije in zavodi (Varna hiša Celje – zatočišče za ženske, preprečevanje odvisnosti od drog…), ki potrebujejo za svoje delovanje tudi sredstva iz proračuna občine. O sofinanciranju le-teh bo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialnih društev odločal Odbor za družbene dejavnosti.
S pomočjo na domu, ki jo izvajamo preko Doma upokojencev Celje, se podaljša starostno življenje v domačem okolju in s tem tudi zmanjša potreba po namestitvi v domove upokojencev. Pomoč se izvaja z 2,5 zaposlenih delavk v programu. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev se je v avgustu 2004 spremenila cena za uporabnika storitve, od 1. 8. 2004 dalje tako znaša 650 SIT na efektivno uro.
V skladu z določili Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč je občina dolžna plačati pogrebne stroške za osebe, ki nimajo dedičev ali pa le ti niso sposobni plačati pogrebnih stroškov.
Sredstva za socialne transfere so namenjena Območnemu združenju rdečega križa Celje, župnijskim Karitas v vseh treh krajevnih skupnostih za njihove programe in dotacije krajevnim odborom združenj borcev ter izvedbo njihovega.
Financiranje Socialnih društev se bo v letu 2005 financiralo na podlagi javnega razpisa.
V postavki sociala ostalo so sredstva, ki so namenjena enkratni socialni pomoči (zelo hude socialne stiske, letovanja socialno ogroženih otrok, letovanje in novoletno obdaritev rejencev, srečanje starejših krajanov).

Zdravstveno varstvo
Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov se izvaja v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pravico do tega zavarovanja imajo osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vojnik in so brez kakršnihkoli prejemkov in možnosti za zavarovanje po kakšni drugi osnovi iz 15. člena istega zakona. Občina je dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je v letu 2004 znašalo 4.470,00 SIT mesečno na osebo. Število zavarovancev se med letom spreminja; povprečno je bilo v letu 2004 zavarovanih 250 občanov.
V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o pogojih in načinih opravljanja mrliško-pregledne službe se iz proračuna občin poravnavajo stroški mrliških ogledov, obdukcij in sanitarnih prevozov za naše občane. V letošnjem letu so stroški narasli.

Kultura

Občina zagotavlja izvajanje knjižnične dejavnosti v Vojniku s pogodbo z Osrednjo knjižnico Celje. Zagotoviti moramo sredstva za zaposleni delavki (75% bibliotekarke, 70% knjižničarke), 6% stroškov uprave, 4,4% stroškov materiala (pisarniški material, oprema in vzdrževanje knjig) ter za nakup knjižnega gradiva, katerega sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo v višini 50%. Občina direktno plačuje stroške ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, zavarovanja, vzdrževanja objekta,.. V letu 2004 je Občina Vojnik zagotovila del sredstev za ureditev E-knjižnice (1.300.000,00 SIT), v letu 2005 izhaja odhodek iz tega naslova še iz dodatnih del na dovozni poti za invalide.
V proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. V letu 2005 bodo, na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v Občini Vojnik in meril za vrednotenje programov ljubiteljske kulture, sredstva iz te proračunske postavke razdeljena na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Kulturna društva sodelujejo tudi z Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS – območna izpostava Celje, ki ga sofinanciramo na podlagi pogodbe za izvedbo skupnega programa JSKD in društev.
Planirajo se sredstva za zaščito in obnovo manjših kulturnih objektov (kapele in druga znamenja), za katere občani posredujejo vloge na odbor. V letu 2005 se planira tudi 1.000.000,00 SIT proračunskih sredstev za obnovo fasade na cerkvi Sv. Florjana.
Občina organizira in sofinancira prireditve ob kulturnem prazniku, dnevu upora, materinskem dnevu, razstave, predavanja, božično-novoletne prireditve,…

Šport

V programu športa se namenjajo sredstva za interesno športno vzgojo predšolskih otrok, interesno športno vzgojo šolskih otrok, športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športno rekreativne prireditve, izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov, delovanje športnih društev in zavodov, povezanih s športom. Sredstva se delijo na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik in objavljenega javnega razpisa.

Izobraževanje

Občina je v letu 2000 razpisala štipendijo za študij defektologije; sredstva so namenjena za izplačilo štipendije naši občanki in se v letošnjem šolskem letu izteče. Pri izobraževanju namenjamo tudi sredstva za štipendijski sklad RRA in za pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov.

Regijsko visokošolsko središče

Občina Vojnik je soustanoviteljica Regijskega študijskega središča v Celju. Kot soustanoviteljica je dolžna zagotavljati 1,38% deleža za nemoteno delovanje SŠR.

Investicije

 • OSNOVNE ŠOLE

Izgradnja osnovne šole Vojnik se je v letu 2004 delno zaključila. Končal se je prizidek, ki je zaradi rušenja starega objekta zahteval dodatna dela, ki so povzročila povečanje investicije. Sklep o graditvi nadomestnega objekta starega dela OŠ Vojnik se bo predvideno obravnaval v mesecu februarju 2005 na seji Občinskega sveta.
Istočasno je Občina Vojnik začela z gradnjo OŠ Frankolovo. Dokončno plačilo investicij v osnovne šole se bo predvidelo ob sprejetju proračuna za leto 2005.

 • ŠPORT

Na področju športa so predvidena sredstva namenjena za posodobitev zunanjih igrišč in telovadnic. 5 mio SIT se planira za nakup zemljišča planinske postojanke pri Sv. Tomažu nad Vojnikom.

 • MLADINSKI PROSTOR

Kletni prostori spodnje šole v Vinterjevi ulici se bodo uredili za namene mladinskega prostora.

V. Komunala.

Za skupno komunalno rabo se za naslednje naloge predvideva 103,9 mio SIT, ki so v bilanci odhodkov predvideni po sledeči razporeditvi:

 1. Javna razsvetljava
  • redno mesečno plačevanje tokovine po odčitanih posameznih števčnih mestih JR
  • med vzdrževanje JR spada: menjava žarnic, menjava različnih svetil, popravilo stebrov za svetila, itd.
 2. Urejanje krajev:
  • hortikulturna ureditev v vseh KS, novoletna krasitev ter še kakšna druga ureditev v kraju, pometanje s strojno metlo.
 3. Odvoz kosovnih odpadkov:
  • odvoz odpadkov iz ekoloških otokov Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo.

  Ugotavlja se, da precej odpadkov prihaja iz sosednjih krajev izven naše občine in to v poznih večernih urah, kar dodatno polni zbirna mesta in povečuje odvoz ter odlaganje odpadkov na odlagališču Bukovžlak.

 4. Mostovi:
  • vzdrževanje mostov po posameznih krajih (menjava lesenih povoznih delov, zamenjava dotrajanih ograj, izdelava raznih razširitev mostov, sanacija podpor v rečnih strugah itd).
 5. Vzdrževanje prometne signalizacije:
  • zamenjava prometnih znakov in drugih znakov, izvedba talne obeležbe, dobava in zamenjava prometnih ogledal po potrebi iz KS.
 6. Vzdrževanje asfaltnih cest:
  • redno letno vzdrževanje lokalnih cest ( krpanje udarnih jam, sanacija na voziščih, čiščenje jarkov in propustov, košnja trave, preplastitve z asfaltom).
 7. Vzdrževanje makadamskih cest:
  • nakazila Krajevnim skupnostim za redno letno gramoziranje javnih poti, za čiščenje jarkov, izvedbo prelog za odtok vode s cest. Del sredstev je predvidenih za pokrivanje stroškov, ki jih krajevne skupnosti naslovijo na Odbor za komunalo, da lahko odbor odobri plačilo.
 8. Zimska služba občinske ceste:
  • vzdrževanje cest v zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra do 15. marca. V zimsko službo spada: dežurstvo, pluženje snega, posipavanje cest z mešanico soli in peska.
 9. Zimska služba KS:
  • nabava in razvoz peska na posamezna mesta ob javnih poteh za posip, nabava soli za posip ob poledici, oranje snega s krajevnimi orači (s traktorji). Del sredstev se kot dotacije nameni krajevnim skupnostim.
 10. Vzdrževanje ulic:
  • razne sanacije asfaltnih površin, vključno s spodnjim ustrojem, čiščenje odtokov vode, preplastitve dotrajanih asfaltov.
 11. Pokopališča: vzdrževalna dela na pokopaliških objektih.
 12. Javna dela, režijski obrat:
  • osebni dohodki zaposlenih, osnovna sredstva za izvajanje del, poslovni prostor za orodja in zaposlene
 13. Vodovodi – manjša vzdrževalna dela:
  • popravila manjših okvar na vodovodih, katera ne spadajo v sklop vzdrževanja upravljalca.
 14. Skupne potrebe: plačilo raziskav pitne vode
 15. Bazen Frankolovo:
  • plačilo stroškov po pogodbi za delovanje bazena (elektrika, analiza vode..)
 16. Nerealizirana razlika v ceni:
  • plačilo razlike v ceni nepotrjene podražitve vode.

Sredstva za investicijska vlaganja v višini 142,7 mio SIT so predvidena za:

 1. Načrti in študije:
  • naročila raznih projektov in geoloških poročil za posamezne objekte.
 2. Asfaltiranje cest v skupni višini 30 mio SIT
  • Cesta Pristava – Dobrotin 500 m
  • Cesta Gradišče 250 m
  • Cesta Gaji 100 m
  • Arclinska cesta 130 m
  • Cesta Uršt 150 m
  • Cesta Landek 300 m
  • Cesta Hrenova 370 m
  • Cesta Rakova Steza – Stražica 650 m
  • Cesta Plate 350 m
  • Cesta Oprčkal – Zontič 310 m
  • Cesta Landek – Vine 200 m
  • Cesta Stražica 400 m
 3. Izgradnja vodovodov:
  • Male Dole v višini 10 mio SIT,
  • V Vojniku – "Devica Marija" v višini 15 mio SIT in
  • Hrenova v višini 5 mio SIT.
 4. Izgradnja kanalizacije:
  • dokončanje izgradnje kanalizacije ob R2 429 Nova Cerkev – krožišče,
  • izgradnja dela kanalizacije v Arclinu, za kar smo pridobili del sredstev od Ministrstva za okolje in prostor.
 5. Izgradnja čistilne naprave Frankolovo namenjamo sredstva v višini 10 mio SIT
 6. Sofinanciranje izgradnje odlagališča odpadkov v Bukovžlaku; na podlagi zbrane takse za obremenjevanje okolja in lastna udeležba (predvideno iz sredstev amortizacije).
 7. Izgradnja avtobusne postaje v Frankolovem s komunalno ureditvijo v višini 7 mio SIT.
 8. Pokopališča in ureditev krajev Vojnik. Frankolovo, Nova Cerkev

VI. Urejanje prostora.

Odhodki za geodetske storitve (odmere parcel, cest, geo posnetki) se planirajo v višini 2,2 mio SIT. Za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine ter strokovnih podlag je predvideno 7,6 mio SIT, za izdelavo zazidalnih načrtov na področju posameznih krajevnih skupnosti po veljavnih osnovah prostorskega plana se planira 2 mio SIT.
Nadgradnja in novelacija geoinformacijskega centra bo znašala 1,5 mio SIT.
Sredstva v višini 1 mio SIT se namenjajo za cenitve zemljišč, izdelavo ortofoto kart in ostalo. Po pogodbi se financira tudi zavetišče za male živali v višini 1 mio SIT.

VII. Stanovanjsko gospodarstvo in poslovni prostori, zemljišča

Predvideni odhodki za občinsko premoženje znašajo 50,3 mio SIT, kar je 2 % več kot je bilo planirano v letu 2004.
Na podlagi razpisa smo konec leta 2004 izbrali najugodnejšega ponudnika za upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine Vojnik. Najugodnejši je bil dosedanji upravljalec Supra – stan d.o.o., Celje. Tako tudi v letošnjem proračunu prikazujemo celotne prihodke in odhodke iz naslova upravljanja.
V letošnjem letu planiramo na področju stanovanj in poslovnih prostorov razširitev pokopališča Vojnik, širitev pokopališča Črešnjice, nujna vzdrževalna dela stanovanj in poslovnih prostorov ter investicijo v ureditev invalidskega stanovanja (novi večstanovanjski objekt na Frankolovem).
Planiramo tudi nakup zemljišč Socka – Šeško (že sprejet sklep OS v letu 2004), razširitev pokopališča v Novi Cerkvi in nakup zemljišč za obrtno – poslovno cono Arclin v višini 10 mio SIT.
Pri občinskem premoženju so planirani tudi odhodki, ki se nanašajo na parcelacije, bančne provizije in cenitve (2,5 mio. SIT), manjši nakupi zemljišč (3,0 mio SIT), provizijo upravljavca stanovanjskega in poslovnega fonda (1,7 mio. SIT) ter poplačilo kredita za Celjsko c. 19 – Republiški stanovanjski sklad (2,6 mio. SIT).

VIII. Požarna varnost, civilna zaščita.

Indeks za to področje se povečuje za 19,7% v primerjavi s planiranimi odhodki v letu 2004. Od tega za redno dejavnost na področju požarne varnosti v letu 2005 namenjamo 21,9 mio SIT, civilno zaščito pa 3,8 mio SIT. Med investicijskimi odhodki odplačujemo obresti za najeti kredit za PGD Soka, glavnica pa se zmanjšuje v računu financiranja. V letu 2005 planiramo dotacijo za nakup specialnega gasilskega vozila za PGD Lemberg, ki jo izkazujemo v celoti skupaj z odplačilom obresti, najem kredita pa izkazujemo v računu financiranja v vrednosti 8,8 mio SIT.

IX. Kmetijstvo.

Odhodki za področje kmetijstva se zmanjšujejo za 11,5%, saj se s proračunom tudi zmanjšujejo prihodki namenjeni temu področju ( prihodki od RPP).
Na podlagi sprejetega Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik (Ur. L. RS št. 80/2002), ki je usklajen z Zakonom o kmetijstvu (Ur. L. RS 54/2000) in Zakonom o nadzoru nad Državnimi pomočmi (Ur. L. RS št.1/2000) ter ostalo na tem področju veljavno zakonodajo, bo Občina Vojnik v letu 2004 izvajala podobne ukrepe finančnih intervencij na področju kmetijstva in razvoja podeželja kot v letu 2004. Upravičenci do državne pomoči bodo kmetje, društva, združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na področju kmetijstva v občini ali regiji. Odhodki so namenjeni za:

 1. OHRANJANJE PODEŽELJA
  • Ekološko/Integrirano kmetovanje: dotacija za stroške kontrole na ekoloških kmetijah v višini 15.000,00 SIT po kmetiji, ki je v kontroli. Možnost sofinanciranja materialnih stroškov do višine 40 % pri gradbenih in storitvenih delih ter nakupu opreme za potrebe tovrstnega kmetovanja.
  • Dopolnilne dejavnosti na kmetijah: dotacija v višini 40 % upravičenih stroškov (nakup opreme in materiala, stroški kontrole sanitarnega pregleda) za dejavnosti predelave in prodaje kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje, turizma na kmetijah ter storitev s kmetijsko mehanizacijo in opremo.
  • Investicije v predelavo in trženje kvalitetnih proizvodov: dotacija v višini 50 % materialnih stroškov za vpeljavo minimalnih standardov varstva okolja, higiene predelave živil (HACCP,…) in varstva živali ter v enaki višini tudi za stroške trženja in promocije na ekološki/integrirani način pridelanih izdelkov in pridelkov.
  • Ohranjanje kmečke kulturne dediščine: dotacija do 50% upravičenih stroškov gradbenega materiala, obrtniških in gradbenih del za investicije vzdrževanih del oz. do 12 % upravičenih stroškov celotne investicije za pripravo dokumentacije. Upravičenec mora poleg ostalih pogojev za pridobitev sredstev pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pri obnovi upoštevati kulturno varstvene pogoje ZVKD.
 2. UREJANJE ZEMLJIŠČ
  • Subvencije za ohranjanje kmetijskih površin in odpravljanje zaraščanja: višina podpore na upravičenca je določena na osnovi točkovnega sistema. Ovrednoteni so naslednji kriteriji: velikost zemljišč, ki se obdelujejo, število GVŽ/ha, predaja kmetije mladim, kategorizacija kmetije (strma, hribovska, nižinska), dodatni agrotehnični ukrepi, naravni pogoji kmetovanja (ekološko, integrirano kmetovanje, vključitev v SKOP program). Vrednost točke temelji na razmerju med višino razpoložljivih sredstev za ta namen in skupnim številom zbranih točk vseh vlog, ki izpolnjujejo z razpisom določene kriterije.
  • Ureditev pašnikov: sofinanciranje do 40% stroškov za nakup materiala pri napravi in obnovi pašnika s skladu z ureditvenim načrtom Kmetijske svetovalne službe. Najmanjša površina za sofinanciranje ureditve in obnovo pašnikov je za novo urejene ali obnovljene pašnike 0,5 do 1,9 ha oziroma ne sme presegati 80.000,00 SIT/ha za govedo in 90.000,00 SIT/ha za drobnico in konje.
 3. SUBVENCIJE V ŽIVINOREJI IN PREVENTIVNI UKREPI
  • Umetno osemenjevanje krav in telic: 1000 SIT po primeru na podlagi predloženega obračuna Veterinarskega centra.
  • Dežurna veterinarska služba: rejcem se sofinancira do 30% stroškov računa za obisk dežurnega veterinarja. Sredstva se izplačujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov veterinarske službe po poprej sklenjeni pogodbi, s katero se določi obseg sredstev. Aneks k pogodbi je sklenjen tudi za leto 2005.
  • Gnojišča in greznice: s ciljem trajnega varovanja življenjskega in naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda) znaša subvencija do 40% upravičenih stroškov izvedenih del za ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.
 4. SANACIJA GOZDNIH CEST: oz. njihova izgradnja se opravlja po programu Zavoda za gozdove. Predvidena poraba za leto 2005 je 550.000,00SIT.
 5. RAZVOJ:
  • Subvencioniranje obresti za kredite kmetom: nadaljevanje z mesečnim sofinanciranjem obrestne mere za kredite z odplačilno dobo 5 let ter novi kredit za nakup zemljišč, gradbena dela ter nakup strojev in opreme za namen preusmeritev, modernizacije in razširitve kmetijske proizvodnje ter za potrebe turizma na kmetijah. Razliko med fiksno 3% obrestno mero in dejansko obrestno mero krije občina.
  • Sofinanciranje izobraževanja, analiz zemlje in krme, pregled in testiranje škropilnic, izdelavo tehnoloških projektov in načrtov:
   • Strokovne storitve izvaja kmetijska svetovalna služba, ki nam k finančno ovrednotenem planu predloži seznam upravičencev in višino računa za opravljene storitve. Kmetom se pokrijejo stroški izobraževanja in analiz v višini 50 % upravičenih stroškov, izdelavo tehnoloških projektov do višine 12% upravičenih stroškov investicije, testiranje škropilnic pa v višini 100 % stroškov testiranja.
  • Sofinanciranje delovanja društev: z letno dotacijo na podlagi finančnega poročila in plana aktivnosti posameznega društva. Pogoj je, da društvo aktivno deluje na našem območju in da so vanj včlanjeni tudi naši občani.
  • Razvojni projekti: Po pogodbi občina sofinancira izvedbo obrambe pred točo z letali na podlagi Pogodbe o združevanju sredstev po ključu površine v km?. V letu 2004 je namesto obrambe pred točo bilo investirano v nakup prometnih trikotnikov za varno delo pri kmetijskih opravilih.
 6. RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA (RPP)
  V letu 2005 je predvideno na tem področju še kar nekaj aktivnosti:
  Cilj skupnih projektov je skupen nastop kmetijskih proizvajalcev na trgu in izdaja kataloga skupne ponudbe območja. Nosilec je KGZ Celje. Katalog je bil izdan v letu 2004, interesno združenje za skupno trženje pa bo ustanovljeno v letu 2005. To naj bi skrbelo za skupne predstavitve na sejmih, razstavah, prireditvah ter organiziralo sejme in prireditve na območju in vzpostavilo skupno blagovno znamko, iskalo nove ideje in se vključilo v regijske povezave skupnega trženja produktov podeželja. Drugi skupen projekt pa je e-podeželje, katerega nosilec je občina Vojnik. Predvidene so sledeče aktivnosti: računalniško opismenjevanje podeželskega prebivalstva, vzpostavitev e-točk, vzpostavitev tehnične podpore za računalniško poslovanje in ponudbe območja na internetu. Izvajanje se je pričelo v letu 2004 in se bo nadaljevalo v letu 2005. Podeželje bomo ohranili poseljeno in obdelano le, če bomo uredili in posodobili infrastrukturo, hkrati pa je to predpogoj, da podeželje postane zanimivo za goste – turiste, kupce produktov in koristnike uslug, ki ji nudijo prebivalci podeželja. Hkrati pa bomo skrbeli za ohranjanje narave, kulturne dediščine in podeželskega izročila, ki je na našem območju zelo bogato, o čemer priča zajeten spisek evidentiranih projektov. Glavna cilja sta:
  • ureditev in posodobitev infrastrukture na podeželju (novogradnja in rekonstrukcija občinskih cest , ureditev tematskih poti, označevalne in usmerjevalne table, ureditev preskrbe s pitno vodo, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda, ureditev področja komunalnih odpadkov),
  • obnova vasi, zaščita in ohranjanje narave, kulturne dediščine in podeželskega izročila (ureditev objektov skupnega pomena, informacijske pisarne, ureditev parkirnih prostorov in drugih površin skupnega pomena, obnova stavbne dediščine, ohranjanje tradicije in izročila, ohranjanje naravnih vrednot.

  Prav tako je potrebno planirati 1.000.000,00SIT za izvajanje projektov v okviru RR Agencije, ki bo kandidirala na posamezne razpise. Le ti projekti bodo ciljno naravnani in v dobro razvoja kooperativ in mrežne povezanosti podeželskih razvojnih jeder.

X. Gospodarstvo s turizmom.

 1. Sredstva se planirajo v višini 19 mio SIT, kar je za 22,5% več kot je bilo planirano v letu 2004.
  Zaradi možnih sofinanciranj iz evropskih skladov za komunalno ureditev obrtnih con (sofinanciranje strokovnih podlag in projektov), za komunalno ureditev obrtno – poslovne cone Arclin namenjamo sredstva v višini 8 mio SIT (10 mio SIT za nakup zemljišča je planirano pri občinskem premoženju).
  Za področje subvencij in dotacij (nova delovna mesta in obrestna mera) planiramo sredstva v višini 5 mio SIT.
 2. Sredstva za razvoj so namenjena za sofinanciranje skupnih projektov z Regionalno razvojno agencijo (podjetniški inkubator
 3. Sofinanciranje društev: TD Vojnik, TD Nova Cerkev, 123. konjeniški polk, TD Frankolovo, Turistično – kulturno društvo Globoče – Dedni vrh in Talon Frankolovo. Za financiranje turističnih društev je že sprejet pravilnik in bo objavljen razpis.
 4. V promociji turizma so upoštevane akcije: turistični spominek, prospekti in brošure, oglaševanje v medijih, slikovni material ter prireditve (pustni karneval…)
 5. Sofinanciranje skupnih akcij z Zavodom za turizem Celje, GIZ Dobrna ali ostalimi organizacijami v skupni višini 0,5 SIT (akcije: marketinške promocijske aktivnosti, elektronski mediji – CD vizitka, WEB stran, sodelovanje na sejmih Alpe – Adria, Flora, Dunaj, Celovec, MOS 2005, workshopi in borze, sodelovanje v vseslovenskih projektih, razvojne aktivnosti – sodelovanje pri razvojnih projektih regije na področju turizma, prijave na javne razpise za pridobivanje sredstev, svetovanje turističnim ponudnikom, ter ostalo (informacijska dejavnost, spominkarstvo…)
 6. Iz prejšnjega leta nadaljujemo tudi s postavitvijo turistične in gospodarske signalizacije (označevanje poti) na sicer na lokalnih cestah in javnih poteh, označevanje kolesarskih poti, pešpoti, poti naravnih vrednot.

XI. Elementar.

Planirajo se sredstva za prevoz pitne vode.

XIII. Rezerve.

Sredstva rezervnega sklada v letu 2005 ne povečujemo, ker jih imamo na dan 31.12.2004 v zakoniti višini 14,48 mio. SIT. Oblikovali smo 1 mio tekoče proračunske rezervacije. Bilanca prihodkov in odhodkov predvideva 179,9 mio SIT primanjkljaja. S povzetkom računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, kjer je zajeto zadolževanje v višini 138,8 mio SIT ter odplačila dolga v višini 3,2 mio SIT ob upoštevanju prenosa iz preteklega leta imamo v POVZETKU prikazan kumulativni presežek v višini 843.600 SIT.

Vojnik, 9.2.2005
Številka:01/05-27/2

Pripravila:
Mojca Ograjenšek
s sodelavci
župan
Benedikt Podergajs
1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2004

1. REBALANS PRORAČUNA
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2004

Prilogi v MS Excel obliki:

Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2004 (114 Kb)

Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in Poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (218 Kb)


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2004

Občina se je do sprejetja proračuna za leto 2004 na seji občinskega sveta dne, 28.1.2004, financirala na podlagi sklepa o začasnem financiranju. Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna za leto 2004.
Rebalans proračuna je pripravljen na osnovi sprejetih sklepov na občinskem svetu, katerih spremembe se odražajo v proračunu za leto 2004 in na osnovi izvajanja tekočih dejavnosti občine in investicij, ki se sofinancirajo iz proračuna RS oz. posameznih ministrstev.

PRIHODKI

Prihodki se z rebalansom proračuna povečujejo za 23 mio SIT.

Znesek primerne porabe na prebivalca za leto 2004 znaša 90.159 SIT. Pri pripravi proračuna za l.2004 smo ocenjevali, da se bo tudi letos povečal znesek primerne porabe na prebivalca za razreševanje specifične problematike na posameznih področjih (okolje in prostor, predšolska vzgoja – večje obveznosti zaradi spremembe zakonodaje), kot je to bilo v preteklosti. Glede na to, da do navedenega povečanja ni prišlo, prihodke za primerno porabo z rebalansom zmanjšujemo za 8,4 mio SIT.
Sprememba prihodkov primerne porabe, vključujoč prihodke iz 21. in 22. člena Zakona o financiranju občin (ZFO) in finančne izravnave, izhaja iz navodil resornega ministrstva, predvidenih prihodkih občinskih dajatev in taks in dosedanje realizacije posameznih prihodkov.
Ocenjeni višji lastni prihodki so v največji meri iz naslova davka na promet nepremičnin, davka na dediščino in darila ter od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Realizacijo slednjega moramo čimbolj približati oceni prihodka s strani Ministrstva za finance, ki predvideva v prihodnosti bistveno povečanje prihodkov občine s tega naslova.
Vsled navedenega se finančna izravnava zmanjšuje za 18,4 mio SIT.

Realizacija prihodkov za druge naloge se predvideva v višini 316,8 mio SIT, kar je za 31,5 mio SIT več kot je bilo planirano.
Drugi prihodki občine se planirajo v skupni višini 169 mio SIT. Večja realizacija je predvidena od prispevkov za urejanje stavbnih zemljišč (komunalni prispevek od izgradnje večjega poslovnega objekta) in najemnin od stanovanj in poslovnih prostorov. Struktura prihodkov od prodaje nepremičnin je razvidna iz PRILOGE 1.

Prihodki iz naslova sofinanciranj se povečujejo za 21,3 mio SIT, pri čemer se spremembe nanašajo na:

 • Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) nas je seznanilo z odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev za izgradnjo kanalizacije v Arclinu v višini 9,5 mio SIT, vendar pogodba o sofinanciranju, zaradi preobremenitve v državnem proračunu, ni bila sklenjena, kar se predvideva v prihodnjem letu. Investicija se na strani odhodkov ne zmanjšuje.
 • Na podlagi spremembe plana Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za financiranje investicij v šoli v Vojniku in Frankolovem, smo prihodek povečali skupaj za 50 mio SIT, pri čemer se v skladu z razmerjem financiranja (občina – ministrstvo) povečujejo planirani odhodki za OŠ Frankolovo.
 • Iz sredstev SAPARD s strani Ministrstva za kmetijstvo so nam bila odobrena sredstva v višini 38,4 mio SIT za izgradnjo vodovoda v Malih Dolah, kar je 6,7 mio SIT manj od plana v proračunu. Glede na izvedbo in način financiranja s strani sofinancerja, se del prihodka in s tem odhodka prenese v naslednje proračunsko leto.
 • Na razpisih so se pridobila tudi sredstva za digitalizacijo prostorskega plana s strani MOP-a in sredstva za izdelavo razvojnega programa podeželja s strani Min. za kmetijstvo, kar se kot odhodek upošteva na posameznih področjih.

ODHODKI

Z rebalansom proračuna se povečujejo odhodki v višini 27,6 mio SIT.

Skupni odhodki za delovanje občinske uprave, organov občine in druge dejavnosti se ne spreminjajo, do manjših prerazporeditev prihaja le znotraj omenjenega področja (odhodki za pisarniški material se povečujejo tudi zaradi kopiranja za društva v občini).

Odhodki za področje družbenih dejavnosti se povečujejo za 38,8 mio SIT, od tega se skupaj zmanjšujejo za redno izvajanje nalog za 2,2 mio SIT. Izdatki v prvem polletju so pokazatelj, katere odhodke lahko zmanjšamo (predšolska vzgoja) in katere je potrebno povečati (subvencije stanarin, domska oskrba, mrliški ogledi – vzrok je v povečanju števila upravičencev oziroma številu storitev). Pri kulturi in športu (v skladu z letnim programom športa) pa prihaja le do prerazporeditev.
Odhodki za investicije na področju družbenih dejavnosti se povečujejo za 41 mio SIT.
Za investicijo v osnovno šolo Vojnik se v skladu s pogodbo z izvajalcem CM Celje planira poravnava obveznosti za leto 2004 (134 mio SIT), poravnava obveznosti za opremo učilnic in kuhinje (44,5 mio SIT) in ostalih stroškov (dopolnitvena projektna dokumentacija, nadzor in ostale storitve).
Glede na spremembe prihodkov s strani ministrstva za osnovno šolo Frankolovo se z rebalansom povečujejo tudi odhodki.
Investicijski odhodki za šport se povečujejo za 1 mio SIT, predvsem za ureditev igrišč v Vojniku. Predviden odhodek za mladinski prostor v Vojniku zmanjšujemo in ga prerazporejamo za ureditev E – knjižnice v sobi knjižnice v Vojniku. Skupaj z Osrednjo knjižnico Celje smo pridobili sredstva za 5 računalnikov in izvedbo napeljave, občina pa bo zagotovila pohištvo in uredila poseben vhod, ki je bil predviden že z ureditvijo knjižnice.

Skupni odhodki za področje komunale se z rebalansom zmanjšujejo za 25 mio SIT.
Odhodki za skupno komunalno rabo se z rebalansom povečujejo za 1 mio SIT. Odhodke na tem področju smo poskušali med sabo uravnotežiti. Povečujejo se odhodki za vzdrževanje prometne signalizacije, odhodki za zimsko službo občinskih cest in cest krajevnih skupnosti (PRILOGA 2) ter financiranje nerealizirane razlike v ceni vode, saj le ta s strani ministrstva še ni potrjena (v letih 2000-2003 smo iz proračuna poravnali za 11,7 mio SIT razlike v ceni vode). Glede na navedeno smo zmanjšali odhodke za vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest ter za vzdrževanje ulic, trgov in mostov.
Odhodki za investicijska vlaganja v komunali se skupaj zmanjšujejo za 26 mio SIT.
Povečujejo se investicije za asfaltiranje cest v višini 10 mio SIT. Asfaltiranje se nanaša na ceste: Črešnjevec-Plate, Gradišče-Bovše, Arclin, Velika Raven (1. in 2. del), Čreskova, Novake, Kuretnica-Bezenškovo Bukovje, Stražica, Bukovje-Rove.
Povečuje se odhodek za izgradnjo čistilne naprave v Novi Cerkvi za izvedbo ceste in ureditve ograje.
Zmanjšujejo se odhodki za naslednje investicije:
Investicija vodovod Male Dole je vezana na financiranje s strani Ministrstva za kmetijstvo, ki bo delež sofinanciranja oz. prihodka nakazalo v letu 2005, zato se del odhodka prenese v naslednje proračunsko leto.
Financiranje izgradnje kanalizacije v Arclinu ostane v istem obsegu, kljub temu, da pogodba o sofinanciranju s strani MOP-a ni bila podpisana.
V proračunu je bila predvidena izgradnja kanalizacije v Novi Cerkvi (10 mio SIT) v sklopu krožišča pod pokopališčem, katere izvedba se še do sedaj ni pričela. Tako se planirana sredstva namenijo za izgradnjo kanalizacije, ki je potrebna za začetek obratovanja čistilne naprave; dokončati se je morala povezava kanalov na skupni kanal, ki vodi na čistilno napravo ter napraviti prevezavo na zaključku naselja z izgrajenim fekalnim kanalom. Navedena investicija je planirana v višini 8,5 mio SIT.
Glede na dodatna asfaltiranja v KS Frankolovo so se predvidena sredstva za postavitev avtobusne postaje v Frankolovem porabila za ta namen.

Sredstva za urejanje prostora se povečujejo za 6 mio SIT. V okviru tega področja prihaja tudi do manjših prerazporeditev (opazno se povečuje postavka za zavetišče za živali), sicer pa se povečanje nanaša na izdelavo prostorskega plana, ki je bil v juliju potrjen tudi s strani občinskega sveta. Vzrok za takšno povišanje je v novi zakonodaji s področja urejanja prostora, saj je bilo potrebno pridobiti strokovne podlage, ki jih izdelujejo za to pooblaščene organizacije za področje vodnega gospodarstva in kmetijstva. Prav tako je bilo potrebno izdelati dodatne strokovne podlage za širitev urbaniziranih delov naselij Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Socka (delno) in Lemberg.

Odhodki za stanovanjsko gospodarstvo in poslovne prostore se povečujejo za 4,9 mio SIT. V sklopu posameznih krajevnih skupnosti prihaja do prerazporeditev med postavkami.
Skupni znesek za KS Frankolovo se povečuje za 3 mio SIT za namen pridobitve dokumentacije za večstanovanjski novi objekt, ki bi ga naj zgradili skupaj z Stanovanjskim skladom RS.
Povečanje provizije za upravljanje s stanovanji se nanaša na povečanje vrednosti točke ocene stanovanj, ki je podlaga za obračun provizije.

Spremembe proračuna za kmetijstvo se nanašajo na prerazporeditve na podlagi sprejetega pravilnika, plana odbora za kmetijstvo in objavljenega razpisa. Skupaj se odhodki za kmetijstvo povečujejo za 3,1 mio SIT za izdelavo razvojnega programa podeželja, za kar se v enaki višini povečujejo prihodki s strani sofinancerja Ministrstva za kmetijstvo.

Bilanca prihodkov in odhodkov predvideva 109,2 mio SIT primanjkljaja. S povzetkom računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, kjer je zajeto zadolževanje v višini 70 mio SIT, je prikazano negativno stanje v višini 34 mio SIT, ki pa je ob upoštevanju prenesenih sredstev iz preteklega leta v višini 41,3 mio SIT pozitivno in tako znaša kumulativni presežek 7,2 mio SIT.

 

Številka: 862-8/2004-9
Vojnik, avgust 2004

Pripravila:
Irena Špegel Jovan

Župan
Benedikt Podergajs

 

Priloge:
1. Predvideni prihodki od prodaje premoženja v letu 2004
2. Financiranje krajevnih skupnosti v letu 2004
2. REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2004

2. REBALANS
PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2004

Prilogi v MS Excel obliki:

Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2004 (114 Kb)

Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in Poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (217 Kb)


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2004

Občina je v septembru 2004 že sprejela rebalans proračuna, ki je bil pripravljen na podlagi do tedaj znanih sprememb, ki se odražajo v proračunu za leto 2004 in na osnovi izvajanja tekočih dejavnosti občine in investicij, ki se sofinancirajo iz proračuna RS oz. posameznih ministrstev ter na osnovi sprejetih sklepov na občinskem svetu.
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi v obdobju začasnega financiranja v letu 2004, so sestavni del proračuna za leto 2004.

Drugi rebalans proračuna se nanaša na sofinanciranje s strani ministrstev in začetek izvedbe posameznih investicij (OŠ Frankolovo) in njihovo zaključevanje (vodovod Male Dole). Glede na navedeno dejstvo se tudi predvideno zadolževanje planirano v tem letu, prenaša v leto 2005.

PRIHODKI

Prihodki se z rebalansom proračuna povečujejo za 11,1 mio SIT

Seštevek prihodkov za primerno porabo se ni spremenil, prišlo je do spremembe le v njihovi strukturi. Povečujejo se prihodki po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO) za skupaj 27,6 mio SIT, od tega največje povečanje izhaja iz prihodkov od dohodnine. Struktura posameznih prihodkov po 22. členu se povečuje in zmanjšuje, skupaj se zmanjšujejo za 0,6 mio SIT. Finančna izravnava se glede na navedeno povečanje lastnih prihodkov zmanjšuje za 27 mio SIT.

Prihodki za druge naloge se povečujejo skupaj za 11,1 mio SIT, pri čemer se povečujejo prihodki iz naslova sofinanciranj za 20 mio SIT, drugi prihodki občine pa se zmanjšujejo za 8,9 mio SIT.
Drugi prihodki občine se planirajo v skupni višini 160,3 mio SIT. Za 13, 8 mio SIT se zmanjšujejo predvideni prihodki od prodaje nepremičnin, kar je razvidno iz PRILOGE 1. Večja realizacija je predvidena od najemnin in ostalih prihodkov.
Prihodki iz naslova sofinanciranj se povečujejo zaradi spremembe sofinanciranja s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za investiciji v šoli. Za OŠ Vojnik smo prejeli 60 mio SIT več sredstev, kot je bilo predvideno za to proračunsko leto, za OŠ Frankolovo pa se planiranih 40 mio SIT prihodkov prenese v leto 2005.

ODHODKI

Z rebalansom proračuna se zmanjšujejo odhodki v višini 58 mio SIT.

Skupni odhodki za delovanje občinske uprave, organov občine in druge dejavnosti se povečujejo za 0,6 mio SIT. V okviru posameznih postavk prihaja do manjših prerazporeditev, pri čemer so planirani večji odhodki pri stroških storitev (študentski servis).

Odhodki za področje družbenih dejavnosti se zmanjšujejo za 75,5 mio SIT, od tega se povečujejo za redno izvajanje nalog za 1,5 mio SIT. Na posameznih področjih prihaja do prerazporeditev med posameznimi postavkami (vzgoja in izobraževanje, zdravstveno varstvo, šport). Tekoči odhodki za kulturo so se zmanjšali za 1 mio SIT, za kar se je na področju investicij planiralo za ureditev dvorane za prireditve v Novi Cerkvi (odrske zavese, reflektorji). Odhodki za socialo se povečujejo za 2,7 mio SIT, pri čemer je glavni vzrok večjega števila sofinanciranj domske oskrbe.
Odhodki za investicije na področju družbenih dejavnosti se zaradi omenjenih sofinanciranj s strani šolskega ministrstva in preložitve zadolževanja v naslednje leto, zmanjšujejo za 77 mio SIT.
Za investicijo v osnovno šolo Vojnik se planira 205 mio SIT in sicer poravnavo obveznosti izvajalcu del CM Celje (134,5 mio SIT), poravnava obveznosti za opremo učilnic in kuhinje (44,5 mio SIT) in ostalih stroškov (dopolnitvena projektna dokumentacija, PID, projekti za pridobitev uporabnega dovoljenja, ograja, elektro priključek, nadzor in ostale storitve).
Za osnovno šolo Frankolovo se planira 17 mio SIT za novo projektno dokumentacijo, PGA, PZI in ostale stroške. Prva situacija za izvedbo del bo zapadla v letu 2005.

Skupni odhodki za področje komunale se z rebalansom povečujejo za 18,2 mio SIT. Odhodki za skupno komunalno rabo se z rebalansom povečujejo za 0,9 mio SIT. Glede na potrebe za tekoče opravljanje komunalne dejavnosti se posamezni odhodki zmanjšujejo (javna razsvetljava, odhodki za vzdrževanje mostov, stroški povezani z delovanjem bazena v Frankolovem ter manjša vzdrževalna dela na vodovodih), posamezni odhodki pa se povečujejo (odvoz kosovnih odpadkov, vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest, stroški zimske službe po cestah krajevne skupnosti).

Odhodki za investicijska vlaganja v komunali se skupaj povečujejo za 17,3 mio SIT. Bistvena sprememba se nanaša na investicijo v vodovod Male Dole, katera je sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo, ki bo del prihodka nakazalo v letu 2005, občina pa mora celotne obveznosti do izvajalca oziroma naročnika – upravljavca vodovoda VO-KA, poravnati v letu 2004. Zaradi potreb po izdelavi PGD za odvajanje odpadnih in meteornih vod Vojnika se povečujejo odhodki za 2,3 mio SIT. Prvotno planirano sofinanciranje izgradnje kanalizacije v Arclinu s strani Ministrstva za okolje in prostor, bo predvidoma v l. 2005, vsled tega pa se povečuje planirani odhodek za 1 mio SIT.

Z rebalansom se sredstva za urejanje prostora povečujejo za 0,35 mio SIT; znotraj postavk prihaja do posameznih prerazporeditev. Opozoriti velja na zmeraj večje stroške zavetišča za živali (psi in mački, najdeni na območju naše občine).
Potrebe po geodetskih izmerah so zelo velike. Glede na možnosti v proračunu se prioritetno odmerjajo le nujne zadeve. Strošek prostorskega plana se povečuje za 0,5 mio SIT za izdelavo primerjalnih študij variant obvoznice Vojnik.

Odhodki za stanovanjsko gospodarstvo in poslovne prostore se zmanjšujejo za 1,47 mio SIT. V sklopu posameznih krajevnih skupnosti prihaja do prerazporeditev med posameznimi postavkami oziroma se ob znanih dejstvih določene postavke zmanjšujejo (projekti za razširitev pokopališča v Novi Cerkvi in Črešnjicah, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v KS Nova Cerkev in Frankolovo, kotlovnica v blokih na Keršovi ul., nakup zemljišča pri pokopališču v Novi Cerkvi za prestavitev ceste), posamezne postavke pa se glede na potrebe povečujejo (vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v KS Vojnik, nakup zemljišča k zidanici Črešnjice, obnova Frankolovo 7).

Na proračunskih področjih požarne varnosti in civilne zaščite, kmetijstva in gospodarstva s turizmom se z rebalansom planirane le prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami.

Bilanca prihodkov in odhodkov predvideva 40,1 mio SIT primanjkljaja. S povzetkom računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja (zadolževanje za investiciji v šoli se planira za leto 2005), je prikazano stanje negativno v višini 33,9 mio SIT. Ob upoštevanju prenesenih sredstev iz preteklega leta v višini 41,3 mio SIT znaša kumulativni presežek 7,4 mio SIT.

Številka: 1234-12/2004-9
Vojnik, november 2004

Pripravila:
Irena Špegel Jovan

Župan
Benedikt Podergajs

Priloge:
1. Predvideni prihodki od prodaje premoženja v letu 2004(104 Kb)
2. Financiranje krajevnih skupnosti v letu 2004(38,5 Kb)
PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2004

PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2004

Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2004

Prilogi v MS Excel obliki:
Proračun Občine Vojnik za leto 2004
Priloga proračuna


Načrt razvojnih programov in aktivnosti na področju kmetijstva v Občini Vojnik od leta 2004 do 2007

Načrt razvojnih programov in aktivnosti na področju družbenih dejavnosti v Občini Vojnik od leta 2004-2007

Razvojni program in aktivnosti na področju podjetništva v Občini Vojnik od leta 2004 – 2007

Razvojni program in aktivnosti na področju turizma v Občini Vojnik od leta 2004 – 2007

Razvojni program in aktivnosti na področju komunalno cestnega gospodarstva ter okolja in prostora v Občini Vojnik od leta 2004 – 2007


POSAMEZNI PROJEKTI V MS Excel OBLIKI:

Vodovod Male Dole
Kanalizacija Arclin
Kanalizacija Nova Cerkev
Kanalizacija ob Hudinji
Adaptacija in dozidava OŠ Frankolovo
Adaptacija in dozidava OŠ Vojnik
Katalog pristojnosti občin

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
 
Informacije javnega značaja, ki se posredujejo v svetovni splet na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 51/06 – UPB in 117/06) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št.76/05 in spremembe). Katalog je dostopen v elektronski in fizični obliki.
Način dostopa do IJZ je na podlagi:
– vpogleda na internetno stran http://www.vojnik.si,
– izpisa podatkov iz internetne strani v fizični obliki, 
– osebne zahteve v sprejemni pisarni ali pri posameznih sodelavcih,
– zahteve posredovane preko e-pošte obcina@vojnik.si oziroma e-pošt posameznih sodelavcev, pristojnih za posredovanje IJZ
– zahteve posredovane s klasično pošto na naslov Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Keršova ulica 12, 3212 Vojnik

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Izdajatelj: OBČINA VOJNIK
Naslov: Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
Telefon: 03 78 – 00 – 620
Faks: 03 78 – 00 – 637
E- pošta: obcina@vojnik.si
Odgovorna oseba, župan: Branko Petre

 

Katalog je dostopen v svetovnem spletu na spletnem naslovu http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumentaOkno.aspx?SectionID=28b459d7-0c0d-43dd-82a1-34b88b40238b&osebna=1 
 
 
 
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 
 
 
 
2.1. Kratek opis delovnega področja organa:
Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 
– Upravlja občinsko premoženje 
– Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine
– Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada     stanovanj 
– Skrbi za lokalne javne službe 
– Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost 
– Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in    družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele
– Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije 
– Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravlja druge dejavnosti varstva okolja 
– Upravlja, gradi in  vzdržuje: občinske ceste, ulice in javne poti; površine za pešce in kolesarje; igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča; javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine 

– Zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občiniSkrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč

– Ureja javni red v občini

– Opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe.
 

 
 
 
 
 
2. 2. 1 Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacija javnega značaja so določene s sklepom župana št. 090-001/2009-5 z dne 1. 6. 2011:
 
 
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
 
 • za vse zadeve: župan Benedikt Podergajs, ekon. beno@vojnik.si; 03 78 00 624
 • za vse zadeve, še posebej za splošne zadeve: Direktorica občinske uprave Mojca Skale, univ. dipl. ekon.; mojca@vojnik.si; tel. 03 78 00 622 
 • za finance in proračun: Podsekretarka za finance in proračun Irena Špegel Jovan, univ. dipl. ekon., irena@vojnik.si; 03 78 00 625 
 • za investicije in šolstvo: Višja svetovalka za investicije in šolstvo Vesna Poteko, mag. poslovnih ved; vesna@vojnik.si; 03 78 00 630 
 • za družbene dejavnosti: Svetovalka Urška Mužar, dipl.ekon.; urska@vojnik.si; 03 78 00 623
 • za premoženjsko – pravne zadeve: Višja svetovalka Tanja Golec Prevoršek, univ. dipl.prav.; pravna.sluzba@vojnik.si; 03 78 00 628
 • za okolje in prostor: Višja svetovalka za okolje in prostor, Jelka Gregorc, dipl. upr. org.; jelka@vojnik.si; 03 78 00 633 
 • za komunalne zadeve: Višji referent Anton Preložnik, višji kom. del.; tone@vojnik.si; 03 78 00 626
 • za promet: Svetovalec Boštjan Švab, dipl. inž. prom.; bostjan@vojnik.si; 03 78 00 634

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Keršova ulica 12, 3212 Vojnik

  • za medobčinski inšpektorat in redarstvo: Mag. Nataša Kos, dipl. upr. org., inspekcija@vojnik.si; 08 205 19 21

 2.2. 2  ORGANIGRAM OBČINSKE UPRAVE OBČINE VOJNIK

xlsx Organigram občina 2011

Preddelavec  – vodja Režijskega obrata “Skrb za okolje” je Martin Rebevšek, GSM 041 682 129.

Direktorica občisnke uprave Mojca Skale, je vodja Skupne občinske uprave občin Vitanje in Vojnik – proračunsko računovodstvo, tel. 03 78 00 622, e-pošta mojca@vojnik.si.   

Naslov Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče je Keršova ulica 12, 3212 Vojnik. Vodja je Mag. Nataša Kos, tel. 08 205 19 21, e-pošta inspekcija@vojnik.si.
     

2.3. Seznam programov, strategij, načrtov in drugih dokumentov

Dolgoročna razvojna strategija občine Vojnik 2010 – 2020

http://www.vojnik.si/dmdocuments/dolgorona_razvojna_strategija_2010_20_vojnik.pdf

 

2.4. Katalog postopkov oziroma drugih storitev  

SEZNAM UPRAVNIH POSTOPKOV
 
http://www.lex-localis.info/RazvidUpravnihPostopkov/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=86082623-56c3-4eb3-8d07-1e14afca4263

 

2.5. Seznam javnih evidenc

doc Seznam javnih evidenc

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Dostop preko spleta: Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vojnik.si/index.php?option=com_content&task=edit&id=75&Itemid=236&Returnid=236

Fizičen dostop: Informacije so fizično dostopne v prostorih Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Keršova ulica 12, 3212 Vojnik

Dostop za ljudi s posebnimi ptorebami: Prosilci se lahko zglasijo osebno na občini, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim preko e-pošte nudimo pretvorbo besedil v obliko, ki je bolj berljiva (npr. večja pisava).

Stroškovnik: Vpogled v zahtevano IJZ je brazplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju IJZ (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane IJZ zaračunali materialne stroške. Če so IJZ brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali IJZ v večjem obsegu, zahtevamo od vas vnaprejšnji polog odmerjenega zneseka za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

pdf Stroškovnik IJZ 2011

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

doc seznam najpogostejših IJZ
 
        
 
 
 
 
 
 
5. LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ 
 
doc letno poročilo IJZ 2010 
 
 
 
 
 
 
Datum: 10.11.2011
Številka: 02100 – 0008 – 2006/6
 
Na podlagi 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 20/3.3.05, 106/05, 30/06, 86/06 in 32/07)   

OBČINA VOJNIK objavlja SEZNAM URADNIH OSEB,

ki so v skladu z zakonom pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo: 
1.) MOJCA SKALE, direktorica občinske uprave, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji in za vodenje na 2. stopnji s področij premoženjsko pravnih zadev, gospodarstva, družbenih dejavnosti, kadrov ter okolja in prostora.
2.) Mag. NATAŠA KOS, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja občinske inšpekcije in redarstva.  
3.) JELKA GREGORC, višja svetovalka za okolje in prostor, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja komunale, okolja in prostora. 
4.) VESNA POTEKO, višja svetovalka za investicije in šolstvo, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti in investicij. 
5.) TANJA GOLEC PREVORŠEK, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji ter za vodenje na 2. stopnji s področja premoženjsko – pravnih zadev, kadrov, družbenih dejavnosti, komunale, okolja in prostora ter   gospodarstva.  
6.) IRENA ŠPEGEL JOVAN, podsekretarka za finance in proračun, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti, okolja in prostora ter komunale.   
7.) VALERIJA SVETEL, strokovna delavka v glavni pisarni,  pooblastilo za vodenje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti. 
8.) PETRA PEHAR ŽGAJNER, referentka za kmetijstvo, podjetništvo in turizem,  pooblastilo za vodenje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja gospodarstva. 
9.) URŠKA MUŽAR, svetovalka za družbene dejavnosti za vodenje in odločanje na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti.
10.) ANTON PRELOŽNIK, višji referent za komunalne dejavnosti, za vodenje in odločanje na 1. stopnji s področja komunalnih dejavnosti.
11.) BOŠTJAN ŠVAB, svetovalec za javna naročila in promet, za vodenje in odločanje na 1. stopnji s področja komunalnih dejavnosti.
12.) IRMA BLAZINŠEK, višji referent v sprejemni pisarni, za vodenje in odločanje na 1. stopnji s področja kmetijstva.  

                                                                               Župan Občine Vojnik,         Benedikt Podergajs

                                                                                                          

– OBČINSKI PREDPISI   
– OBČINSKI OBRAZCI  
– OBČINSKI RAZPISI  
   
   Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – svečomati

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) Občina Vojnik objavlja

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe (najemna pogodba), predmet pogodbe je prostor za postavitev štirih svečomatov na pokopališču v Vojniku.

pdfNamera najem svečomati
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( pogodba o najemu)

pdfNamera poslovni prostor Celjska cesta 10 in14
Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

pdfNamera za zemljišče k.o. Vojnik trg
Namera o menjavi občinske nepremičnine

pdfNamera o menjavi zemljišča