AGLOMERACIJE OBČINA VOJNIK

PROJEKT : Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«, ki vključuje gradnjo kanalizacijskega omrežja v Občinah Celje, Štore in Vojnik, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«., specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

V okviru projekta bo izvedena investicija v dograditev javne kanalizacije na območju aglomeracij ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik (aglomeracije nad 2.000 PE) v Mestni občini Celje, Občini Štore in Občini Vojnik. Predvidena je izgradnja 26.760 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči in priključitev 2.181 dodatnih prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje z ustreznim čiščenjem. Z realizacijo projekta bo dosežena minimalno 98 %  priključenost  na javno komunalno omrežje odvajanja in čiščenja v vseh treh aglomeracijah.

Skupna višina sredstev z DDV, namenjenih za naveden projekt, znaša 11.108.843,00 evrov. V Občini Vojnik je vrednost  projektov z DDV 814.342,00 evrov.

Celotna pogodbena vrednost sofinanciranja znaša 4.695.241,73 evrov, od tega znaša prispevek ESRR 3.756.193,36 evrov ter prispevek Republike Slovenije 939.048,37 evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

Sklop št. 8: Občina Vojnik – aglomeracija ID 16500 Vojnik

  1. a) Podprojekt Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik
  2. b) Podprojekt Kanalizacija aglomeracije Vojnik
  3. c) Podprojekt fekalni kanal desni breg ob Hudinji
  4. d) Podprojekt komunalna oprema na območju OPPN Žgajner

Za projekt je izbran izvajalec del VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest Celje, d.o.o., Lava 42, Celje. Predana je projektna dokumentacija in predložena je bančna garancija za dobro izvedbo del. Izvajalec še preda terminski plan izgradnje. Z deli naj bi izvajalec pričel v drugi polovici maja.

 

Nadaljevanje izvajanja projekta: »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«

Podjetje VOC Celje d.o.o. je z izvajanjem  projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«, ki vključuje gradnjo kanalizacijskega omrežja v Občinah Celje, Štore in Vojnik, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«., specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

V Občini Vojnik je vrednost  projektov z DDV 814.342,00 EUR.

Sklop št. 8: Občina Vojnik – aglomeracija ID 16500 Vojnik zajema štiri podprojekte: Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik,  Kanalizacija aglomeracije Vojnik, Fekalni kanal desni breg ob Hudinji in Komunalna oprema na območju OPPN Žgajner.

Izvedba projekta se je začela z izgradnjo kanalov na projektu Aglomeracija Vojnik na odsekih Pot na Dobrotin in Cesta Talcev. V nadaljevanju se planira izgradnja na območju OPPN Žgajner in kanalizacija Arclin in Desni breg Hudinje.

Vsi občani so ali pa še bodo dobili obvestilo o gradnji, tako, da bodo pravočasno obveščeni kdaj se bodo dela izvajala na njihovih zemljiščih.

V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški predmetnega projekta, kot jih opredeljujejo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter povabilo Dogovora za razvoj regij.

Stroški in izdatki so upravičeni, če so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji projekta. Stroški in izdatki morajo dejansko nastati, in sicer za opravljena dela, dobavljeno blago in opravljene storitve ter so priznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja.  Stroški, ki imajo značaj upravičenih stroškov, so sledeči: investicije v opredmetena osnovna sredstva – gradbeno-obrtniška in investicijsko vzdrževalna dela, napeljave, oprema, investicijski nadzor, obveščanje javnosti.

Upamo, da bomo z izvedbo projekta nadaljevali uspešno ter omogočili čim večjo vključenost stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje.

V času izgradnje vljudno prosimo občane k strpnosti in razumevanju, saj sledimo k cilju, da naše okolje ustvarimo čim bolj čisto in varno.

 

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik« se nadaljuje.

Podjetje VOC Celje d.o.o. je z izvajanjem  projekta   »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«, pričelo v mesecu juniju lanskega leta. Projekt vključuje gradnjo kanalizacijskega omrežja v Občinah Celje, Štore in Vojnik, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«., specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Sklop št. 8: Občina Vojnik – aglomeracija ID 16500 Vojnik zajema štiri podprojekte: Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik,  Kanalizacija aglomeracije Vojnik, Fekalni kanal desni breg ob Hudinji in Komunalna oprema na območju OPPN Žgajner.

Izvedba projekta se je začela z izgradnjo kanalov na projektu Aglomeracija Vojnik na odsekih Pot na Dobrotin in Cesta Talcev. V mesecu marcu naj bi bil dokončan projekt Aglomeracije še z odsekom v Arclinu. V nadaljevanju se planira izgradnja ostalih podprojektov.

Vsi občani so ali pa še bodo dobili obvestilo o gradnji, tako, da bodo pravočasno obveščeni kdaj se bodo dela izvajala njihovih zemljiščih.

Včasih naletimo na veliko nestrpnosti in neodobravanja izvajanja projektov v zimskem času, kar naše občane zelo razumemo.

Glede samega načrtovanja projektov, ki so sofinancirani s strani Evropske unije ali kakršnih koli državnih ukrepov, vas moramo obvestiti, da ni izvajanje načrtovano v naprej ampak se moramo prilagajati in včasih tudi takoj pristopiti k izvajanju in črpanju sredstev. Vsekakor vsako ponujeno priložnost izkoristimo in se s projekti prijavljamo na razpise. Dragi občani, zahvaljujemo se vam   za razumevanje in sodelovanje tudi v bodoče.

Vesna Poteko,  mag.

višja svetovalka za

investicije in šolstvo

Skip to content