Arhiv lokalne volitve

Navodila za izvedbo lokalnih volitev ter ostale informacije

LOKALNE VOLITVE 2018

pdfJAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE VOJNIK

pdfSOGLASJE KANDIDATA ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

pdfSOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Pojasnila in odgovori Ministrstva za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo na pogosta vprašanja II. del:

Obveznosti občinskih volilnih organov po razpisu volitev

(Ta pojasnila ne vsebujejo konkretnih datumov volilnih opravil, ti so določeni z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil in Navodili občinskim volilnim komisijam, objavljenima na spletni strani Državne volilne komisije!)

Kandidiranje za člana sveta krajevne skupnosti

Ali mora imeti kandidat za člana sveta krajevne skupnosti stalno prebivališče v krajevni skupnosti oziroma volilni enoti v krajevni skupnosti?

Da, drugi odstavek 109. člena Zakona o lokalnih volitvah določa, da se za volitve članov svetov krajevnih skupnosti smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet. Gre za generalno določbo, ki velja vedno, kadar določenega vprašanja zakon posebej ne ureja. Glede kandidata se uporablja skupna določba o kandidiranju iz 68.a člena Zakona o lokalnih volitvah, na podlagi katere mora imeti kandidat stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za člana sveta krajevne skupnosti, če je kandidat državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Podpore kandidatom za člane sveta krajevne skupnosti

Kdo lahko da podporo kandidatu za člana sveta krajevne skupnosti? Ali morajo imeti volivci, ki podprejo kandidata, stalno prebivališče v volilni enoti krajevne skupnosti ali pa je dovolj, če imajo stalno prebivališče v krajevni skupnosti?

Tretji odstavek 109. člena Zakona o lokalnih volitvah je treba razlagati tako, da je posebnost ureditve za volitve v svete krajevnih skupnosti samo v tem, da zakon določa drugačno število podpisov – skupina najmanj deset volivcev, pri čemer se podpisi dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija.

docxNavodila za kandidiranje v svete KS.docx

POJASNILO

https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali
znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.
Predlagamo vam, da to obvestilo objavite na spletni strani Občinske volilne komisije, saj se predlagatelji obračajo na nas v dvomih, kako določiti stopnjo in naziv izobrazbe, saj nimajo na voljo šifranta iz aplikacije. S tem se boste izognili kasnejšim težavam pri vnosu podatkov o kandidatu v aplikacijo.
Služba za lokalno samoupravo

 


Oglaševanje v času lokalnih volitev 2018

 pdfPogoji oglaševanja v volilnem glasilu


OBVESTILO PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Vojnik obvešča občane, da bo predčasno glasovanje za volitve župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo potekalo v prostorih Občine Vojnik:

torek, 13.11.2018, od 7. ure do 19. ure in

v sredo, 14. 11. 2018, od 7. ure do 19. ure


Dostop do spletne objave kandidatov:  http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_vojnik.html


Glasovanje na rednih lokalnih volitvah bo v nedeljo, 18. novembra 2018, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

GLASOVANJE PO POŠTI (OBRAZEC):

Volivke in volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje do srede, 7. novembra 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 

GLASOVANJE NA DOMU (OBRAZEC):

Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do srede, 14. novembra 2018, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu (glasovanje na domu).

pdf09_obrazec_glasovanje_doma.pdf

03_obrazec_glasovanje_posta.pdf


 

 

pdfSKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ
pdfUGOTOVITVENI SKLEP O DOLOČITVI ŠTEVILA PODPISOV VOLIVCEV ZA PODPORO KANDIDATURE
PREDČASNE VOLITVE
 

Občinska volilna komisija je na svoji 1. seji , dne 3.9.2018 sklenila, da bodo predčasne lokalne volitve za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti v Občini Vojnik 13. in 14. novembra 2018 na sedežu Občine Vojnik od 7. ure do 19. ure. 

 

OBRAZCI ZA PODPORO VOLIVCEV – LOKALNE VOLITVE 2018
pdfOBRAZCI – SOGLASJE KANDIDATA
pdfOBRAZCI – ZAPISNIK O DELU POLITIČNE STRANKE

 Navodilo o obrazcih za dajanje podpore (Uradni list)

 

NAVODILA IN ROKOVNIK – LOKALNE VOLITVE 2018

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI – LOKALNE VOLITVE 2018


 

Arhiv 2014

 

 


 

Lokalne volitve 2014


Na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):


http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/

(podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).


 

 

REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET IN SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI VOJNIK NA LOKALNIH VOLITVAH 2014

pdf Rezultati glasovanja za župana

pdf Rezultati glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Vojnik

doc Navodila za povezave na osrednjo spletno stran za prikaz izidov lokalnih volitev

POVEZAVA: http://volitve.gov.si/lv2014/