Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( pogodba o najemu)

Številka: 352-0015/2018

Datum: 21.12.2018

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18), Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, objavlja naslednjo:

N A M E R O

o oddaji poslovnega prostora v uporabo na podlagi neposredne pogodbe in sicer:

-poslovni prostor št. 12 v izmeri 42,80 m2 in poslovni prostor št. 13 v izmeri 50,40 m2 v stavbi št. 447 k.o. Strmec pri Vojniku.

 

pdfnamera_strmec.pdf
Namera o menjavi občinske nepremičnine

 

 

 

 

 

Številka: 478-0055/2013

 

Datum:  20. 12. 2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja N A M E R O.

pdfNamera o_menjavi
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega občinskega načrta za območje Gmajner v Novi Cerkvi (del prostorske enote EUP NC-5)

pdfSklep o začetku priprave podrobnega občinskega načrta za območje Gmajner v Novi Cerkvi (del prostorske enote EUP NC-5)OPPN.pdf
Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Kotnik v Socki (del prostorske enote EUP SO-42)

Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Kotnik v Socki (del prostorske enote EUP SO-42)

pdfStališča območje Kotnik socka.pdf
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( pogodba o najemu)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( pogodba o najemu)

pdfNAMERA_-_NAJEMNA_POGODBA.pdf

 
Namera o ustanovitvi služnosti na zemljiščih

pdfnamera_1.pdf

Več inforamcij na tel. št. 03 78 00 628, pravna služba. 
Namera o ustanovitvi služnosti na zemljiščih

Javno_naznanilo.pdf
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik št. 2

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ) – v nadalj.: ZPNačrt, ter Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3.2016 je župan Občine Vojnik sprejel

 

 

SKLEP

o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

Občine Vojnik št. 2

 

pdfSklep_o_začetku_spremmb_OPN_-_objavljen.pdf
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( pogodba o najemu)

 

Številka: 478-0004/2018

Datum:  15.1.2018

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 št. 34/2011 in 42/2012) Občina Vojnik objavlja

                                                         N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe ( pogodba o najemu):

– za nepremičnino s parc.št. z ID znakom parcela 1060 36/1, 1060 36/2, 1060 36/5, 1060 37/2, 1060 82/23 in 1060 82/21- zemljišča s skakalnicami Vizore.

                                                                                                  Branko Petre

                                                                                                        Župan

                                                                                                  Občine Vojnik

Poslano:

-spletna stran Občine Vojnik,

-zbirka dokumentarnega gradiva

 

pdfnamera
Namera o ustanovitvi služnosti na zemljiščih

O

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/14 in 58/16)) Občina Vojnik objavlja

                                                         N A M E R O

o ustanovitvi služnosti na zemljiščih

pdfNAMERA .pdf