1

Javna razgrnitev Občinski prostorski načrt (OPN) občine Vojnik

doc Odlok
zip Načrti

Navedeno gradivo bo javno razgrnjeno od   6.novembra 2009 do 5. januarja 2010,  na spletni strani Občine Vojnik http://www.vojnik.si  in

v prostorih Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in sicer;

 • Ponedeljek: od 8.00-12.00
 • Sredo: od 8.00-12.00 in od 14.00-16.00
 • Petek: od 8.00-12.00

v prostorih KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, Nova Cerkev

 • Ponedeljek: od 8.00-12.00
 • Sredo: od 8.00-12.00 in od 14.00-16.00
 • Petek: od 8.00-12.00

v prostorih KS Frankolovo, Stražica 2, Frankolovo

 • Ponedeljek: od 13.00 do 17.00
 • Torek: od 8.00-12.00
 • Četrtek: od 8.00-12.00

Javne obravnave bodo potekale:
1. V ponedeljek 7. decembra 2009 ob 16.00 uri v prostorih OŠ Frankolovo,
2. V torek 8. decembra  2009 ob 16.00 uri v dvorani gasilskega doma Nova Cerkev in
3. V sredo 9. decembra ob 16.00 uri,  v prostorih OŠ Vojnik.

Namen javne razgrnitve in javnih obravnav je, da se javnost seznani z  dopolnjenim osnutkom  OPN.

IZHODIŠČA ZA OPN OBČINE VOJNIK

Občina Vojnik je že v letu 2006 v skladu s tedaj veljavnim Zakonom o urejanju prostora ( Ur list RS št 110/2002 ) pristopila k izdelavi novega občinskega prostorskega akta – to je strategije prostorskega razvoja občine kot strateškega akta in prostorskega reda kot izvedbenega akta, ki bi nadomestila dosedanji Prostorski plan občine Vojnik ( Ur. list RS št. ). V letu 2007 je bila  sprejeta nova prostorska zakonodaja in sicer:

 • Zakon o prostorskem načrtovanju ( Ur. list RS št. 33/2007 – ZPN )
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij ( Ur. list RS št. 99 / 2007 – Pravilnik I )
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ( Ur. list RS št. 99 /2007 – Pravilnik II )
 • Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost ( Ur. list RS št. 37/2008 )

Nova zakonodaja je osnova za izdelavo občinskega prostorskega načrta ( OPN ), ki vsebuje strateški in izvedbeni del in pomeni nadaljevanje oziroma nadgradnjo po prejšnji zakonodaji predpisanih prostorskih aktov. ZPN zavezuje vse občine, da sprejmejo nove občinske prostorske načrte.

Obrazložitev osnovne vsebine in izdelave občinskega prostorskega načrta ( OPN )

 • Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo novo prostorsko zakonodajo na podlagi usmeritev prostorske zakonodaje evropske unije
 • Zakonodaja temelji predvsem na učinkoviti in gospodarni rabi zemljišč, ki ji sledi izgradnja gospodarske javne infrastrukture, upoštevanje varstva okolja, varstva kmetijskih zemljišč in gozdov, varstva kulturne in naravne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Novost nove zakonodaje je predvsem na območju razpršene gradnje, kjer je mogoča le sanacije le-te v smislu zgoščevanja obstoječih naselij, oblikovanju novih naselij kot širitev obstoječih, na območju razpršene gradnje je mogoča sanacija v smislu oblikovanja objektov in sanacije gospodarske javne infrastrukture. Na območju razpršene gradnje so obstoječi objekti označeni le kot zemljišče pod stavbo brez gradbene parcele kar pomeni, da je mogoča le adaptacija in rekonstrukcija obstoječih objektov. Gradnja novih razpršenih objektov ni več mogoča, zakonodaja tudi nima več pojma samostojne gradbene parcele, niti določitve le-te. Dopustne so le zaokrožitve poselitve avtohtonega poselitvenega vzorca v krajini kot so obstoječe kmetije, raztresena, razdrobljena naselja ter druge oblike strnjenih manjših naselij ( kot naselje se smatra skupina vsaj desetih stanovanjskih objektov ), ki jih tvorijo objekti zgrajeni pred letom 1967.

TEMELJNE USMERITVE PROSTORSKEGA RAZVOJA

V novem občinskem prostorskem načrtu bo Občina Vojnik na osnovi predpisane zakonodaje omogočila predvsem zgoščevanje in širitve večjih naselij kot so Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo in Socka, na podeželju pa zaokrožitve manjših naselij in zaselkov, na kmetijskih zemljiščih bo omogočila gradnjo za potrebe kmetijskih proizvajalce, komunalne infrastrukture, objektov za varstvo okolja in obrambe pred naravnimi
nesrečami.

Postopki sprejemanja OPN kot jih predpisuje zakonodaja:

 • občina sprejme sklep o pričetku postopka izdelave ( prej program priprave ) in ga objavi v javnih glasilih
 • občina pripravi osnutek akta, ki ga utemelji z razvojnimi potrebami
 • občina pošlje osnutek Ministrstvu za okolje in prostor ( MOP ), ki pridobi smernice ministrstev in pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture ( po prejšnji zakonodaji pridobi smernice občina )
 • ob upoštevanju smernic pripravi občina dopolnjeni predlog prostorskega akta
 • po potrebi poskrbi MOP za usklajevanje smernic
 • občina nato dopolnjeni osnutek pošlje v javno razgrnitev in obvesti javnost
 • po končani javni razgrnitvi zavzame občina stališča do javno razgrnjenega predloga in ga objavi na krajevno običajen način in na svetovnem spletu
 • nato pripravi občina predlog prostorskega akta, ki ga pošlje MOP
 • MOP pošlje predlog prostorskega akta v mnenja vsem ministrstvom in nosilcem planiranja
 • MOP v tem postopku preveri tudi ali je vsebina OPN skladna z določili zakona, upošteva usmeritve državnega plana, mnenja ministrstev in varstva okolja
 • Minister s sklepom potrdi predlog OPN ( v primeru, da nosilci planiranja ugotovijo, da njihove smernice niso bile upoštevane, zavrne izdajo potrdila )
 • v primeru pozitivnega sklepa Ministra, občinski svet sprejme odlok o OPN

Pri dejanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to navesti.                                                                                                

Št.: 350-0005/2008-39                                     Župan Občine Vojnik
 
                                                                                                                                
OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku bo v petek 2.10.2009 ob 19.00 uri na Osnovni šoli Vojnik. Podeljena bodo tudi priznanja Občinskega sveta ter priznanja župana. Vljudno vabljeni.
PROGRAM VAVČERSKEGA SVETOVANJA

 
Program vavčerskega svetovanjaSmile

nudi subvencioniranje stroškov podjetniškega svetovanja. Program izvaja Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju JAPTI) prek izvajalcev programa na lokalni ravni. Območna obrtna zbornica Celje je izvajalec programa vavčerskega svetovanja na področju občin: Mestne občine Celje, Vojnik, Štore, Laško in Dobrna.

A) Potencialni podjetniki: subvencija do 100 % vrednosti upravičenih stroškov storitev programa, vendar največ do 1.500,00 EUR vse v skladu s pogodbo o vključitvi v program.

Upravičeni stroški so stroški svetovanja:

 • s področja poslovnih funkcij podjetja,
 • pri pripravi razvojno naravnanih programov, projektov in poslovnih načrtov,
 • glede primernosti izbrane statusne oblike.

Pogodbe:

 • do datuma (samo)zaposlitve, vendar ne več kot eno leto od podpisa pogodbenih strank,
 • do 1.500,00 EUR

B) Delujoča podjetja: subvencija do 50 % vrednosti upravičenih stroškov storitev programa, vendar največ do 4.000,00 EUR vse v skladu s pogodbo o vključitvi v program.

Upravičeni stroški so stroški svetovanja:

 • s področja poslovnih funkcij podjetja,
 • pri pripravi razvojno naravnanih programov, projektov in poslovnih načrtov,
 • glede primernosti izbrane statusne oblike.

Pogodbe:

 • do 31.12. 2007,
 • do 4.000,00 EUR

Kontakt:

 • \n tatjana.stinek@ozs.si Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript , tel: 03 425 2273,
 • martina.recnik@ozs.si Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript , tel: 03 425 2272

Odbor za gospodarstvo in turizem
PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2006

jhgjghgkgkjgkjgkghhghghgjhghghghghjghgjhgjhghgghghg
IMENOVANI NOVI ODBORI IN KOMISIJE