EVROPSKI SKLADI ZA REGIONALNI RAZVOJ

V SKLOPU OPERACIJE LAS ESRR »AKTIVIRANJE URBANIH OBMOČIJ«, NALOŽBE OBČINE LAŠKO IN OBČINE VOJNIK

Občini Laško in Vojnik sodelujeta pri operaciji Aktiviranje urbanih območij, ki bo prijavljena na LAS Raznoliksost podeželja po postopku neposredne potrditve za sofinanciranje v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja.

V partnerstvu sodeluje 7 partnerjev: LAS Raznolikost podeželja – Simbio d. o. o. kot prijavitelj in partnerji Občina Laško, Občina Vojnik, Kmetijska zadruga Laško, STIK Laško, Zavod Vozim in Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske.

Partnerji se srečujejo se z izzivi, kako prebivalcem urbanih območij predstaviti lokalno ponudbo pridelkov in izdelkov ter hkrati omogočiti vključevanje ranljivih skupin v družbo. V obdobju prirpave operacie je LAS Raznolikost podeželja na podlagi prejetih projektnih predlogov in idej skupaj z zainteresiranimi partnerji pripravil nabor aktivnosti, s katerimi se bo izboljšala lokalna oskrba in prepoznavnost ranljivih skupin.

Načrtovane naložbe:

Občina Laško: nakup 4 prodajnih stojnic.

Občina Vojnik: oprema prostora za TIC in predstavitveni terminal.

KZ Laško: nakup 4 prodajnih avtomatov.

Zavod VOZIM in Društvo paraplegikov JZ Štajerske: nakup ročnih invalidskih koles (e-hand bike) in električnih priklopov za invalidske vozičke za izposojo.

Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov

Ocenjena vrednost stroškov investicije je 232.614,99 €. Investicija bo izvedena v roku enega leta, zato so stalne cene enake tekočim. Predviden zaključek investicije je 30. 5. 2023.

Ocena investicijskih stroškov v stalnih (= tekočih) cene z DDV-jem ter brez DDV-ja, upšravičenih stroškov ter vrednosti sofinaciranja.

Upravičenecvrednost
brez DDV
vrednost
z DDV
upravičeni
stroški
vrednost
sofinanciranja
lastna
sredstva
Občina Laško33.111,2040.395,6633.111,2026.488,9613.906,70
Občina Vojnik10.340,0012.614,8010.340,008.272,004.342,80
KZ Laško39.680,0048.409,6039.680,0031.744,0016.665,60
LAS47.576,5353.076,5347.576,5338.061,2215.015,31
STIK Laško8.600,009.392,008.600,006.880,002.512,00
Zavod VOZIM52.900,8054.981,1246.000,0036.800,0018.181,12
DCE paraplegiki13.225,2013.745,2811.500,009.200,004.545,28
SKUPAJ205.433,73232.614,99196.807,73157.446,1875.168,81

Časovni načrt izvedbe

Planirana investicija se bo izvedla v letu 2022/2023, to je od 1. 7. 2022 do 30. 5. 2023.

Varstvo okolja

Projekt bo imel pozitivne vplive na okolje. Prebivalce območja in obiskovalce območja LAS Raznoliksot podeželja bo s pomočjo inovativnih poti spodbujal k zdravemu načinu prehranjevanja. Prebivalce bo vzpodbujal k uporabi lokalne hrane.

Kadrovsko organizacijska shema

Za izvajanje projekta bo odgovorna Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja in vsi sodelujoči partnerji v projektu.

Predvideni viri financiranja

Vir financiranjaLeto 2022Leto 2023SKUPAJ
Sredstva iz ESRR (podukrep 19.2)12.372,82145.073,35157.446,17
Občinski proračun – Občina Laško0,0013.906,7013.906,70
Občinski proračun – Občina Vojnik0,004.342,804.342,80
Ostali viri (partnerji)3.093,2053.826,1256.919,32
Skupaj15.466,02217.148,97232.614,99

Sofinancira se 80 % javnih upravičenih izdatkov posamezne operacije.

Načrtovani projekt bo financiran s sredstvi občinskih proračunov, sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ter lastnimi sredstvi ostalih sodelujočih partnerjev v projektu.

UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS

Nosilec operacije: Občina Vojnik

Ostali partnerji v operaciji: Turistično društvo Vojnik, Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje, z.o.o., so.p., CENTER PONOVNE UPORABE, izvajanje postopkov za ponovno uporabo rabljene opreme, d.o.o., so.p., Poslovna enota VOJNIK

Trajanje projekta: september, 2019

Celotna vrednost projekta: 96.193,81€

Vrednost sofinanciranja:69.632,97€

Kratek opis projekta in namen projekta:

Z operacijo UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS želi Občina Vojnik spodbuditi povezovanje med različnimi segmenti kot so ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev, ter potencialnih novih ponudnikov. Operacija vključuje aktivnosti, ki bodo poleg izobraževanja in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z območja LAS. Številni dogodki, ki so predvideni v sami operaciji, so namenjeni neformalnemu druženju in spoznavanju obiskovalcev s ponudbo, ki je del območja LAS. Z operacijo bomo  v partnerstvu izvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. V delu operacije bomo povezali obstoječe in bodoče pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju. Namen operacije je vzpostaviti mrežo za kmetijske produkte in druge produkte iz območja LAS ter z različnimi izobraževanji in motivacijskimi delavnicami pritegniti čim večje število ponudnikov ter z različnimi promocijskimi dogodki in obiskovalci pomagati k uspešnejšemu trženju. V samih vaških središčih Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve bo kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom popestritve ter povezovanja podeželja. Prodajne kioske bo v okviru aktivnosti pobarval Center ponovne uporabe in pri tem vključim mlade. Operacija vključuje partnerje iz vseh 3 sektorjev (javni, ekonomski, zasebni), katerih namen je z  inovativnim med-sektorskim povezovanjem izvedba aktivnosti za izboljšanje sodelovanja na vseh nivojih deležnikov razvoja. V okviru operacije  UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS je planirana ena faza. Vpliv operacije  je na celotno območje LAS saj zaradi dviga kakovosti življenja na podeželju in izboljšanje infrastrukture posledično ohranjaje podeželja in poseljenost za radi višje kakovosti bivanja.

Ključne aktivnosti v projektu:

– nakup opreme za mobilno tržnico,

– izdelava promocijskih  materialov tiskovine, CGP, fotografiranje produktov,

– priprava in izvedba izobraževanja,

– izvedba promocijskih dogodkov,

– povezovanje lokalnih ponudnikov.

Rezultati operacije:

– vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta

– izvedba 3 delavnic za partnerje v projektu in lokalne ponudnike

– izvedba 3 promocijskih dogodkov (tržnice) za partnerje v projektu in lokalne ponudnike

– vzpostavite mreže lokalnih ponudnikov

– oblikovanje logotipa znamke Na plac in izdelava kataloga lokalnih ponudnikov,

– izdelava priročnika.

Povezava na spletno stran:

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si/

Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si

LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/

EKO GAJBICO, PROSIM!

Operacija sodelovanja LAS – Podukrep 19.3

LAS Raznolikost podeželja je skupaj s partnerskimi LAS iz Slovenije (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Obsotelje in Kozjansko) in Bolgarije (LAS Tundzha, LAS Balchik – General Toshevo, LAS Elhovo – Bolyarovo) pričelo z izvajanjem operacije sodelovanja Eko gajbico, prosim!

Skupna vrednost operacije za izvedbo vseh aktivnosti, ki jih bodo v času operacije izvedli partnerji iz Slovenije in Bolgarije, znaša 1.129.089,61 EUR z DDV. Sodelujočim petim LAS iz Slovenije je bilo za operacijo sodelovanja odobrenih 492.379,97 EUR nepovratnih sredstev, od tega LAS Raznolikost podeželja s partnerji iz območja 99.369,72 EUR nepovratnih sredstev.
Aktivnosti operacije se bodo odvijale v dveh fazah in bodo predvidoma zaključene v septembru 2024. Na območju LAS Raznolikost podeželja kot partnerji poleg LAS sodelujejo še Občina Štore, Občina Vojnik, Osnovna šola Vojnik, Kmetijska zadruga Laško in Ekološka kmetija Očko.

V okviru projekta se načrtuje na območju Občine Štore vzpostavitev novih prodajnih mest za predstavitev in prodajo ekoloških lokalnih pridelkov in izdelkov.

V Občini Vojnik nakup stojal in panojev za vzpostavitev razstave – učilnice na prostem, katere namen bo mlade seznaniti z načini ekološkega kmetovanja in pomena okoljske trajnosti. Razstava bo v času projekta na Osnovni šoli Vojnik in ostalih treh občinah na območju LAS Raznolikost podeželja. V času projekta se načrtuje pod okriljem Občine Vojnik izvesti tudi več naravoslovnih dni, ki bodo mladim omogočile pridobiti znanja o tem, kako postaviti visoke grede in kako vzgajati zelenjavo in zelišča v visokih gredah na ekološki način.
Osnovna šola Vojnik načrtuje v okviru projekta, za pripravo kakovostnejših jedi iz lokalno pridelanih ekoloških živil, nakup konvektomata za šolsko kuhinjo, organizacijo vrsto naravoslovnih dni z obiskom ekoloških kmetij na območju LAS in pripravo knjižice z recepti za pripravo ekoloških jedi.

Kmetijska zadruga Laško načrtuje nakup vozila za prevoz in distribucijo živil, ki potrebujejo hlajen režim. Z zagotovitvijo tovrstne distribucije se bo vzpodbudilo zainteresirane deležnike z območja LAS, da se pridružijo KZ Laško kot dobavitelju ekološkega mesta, tudi s ponudbo drugih ekološko pridelanih živil.
Ekološka kmetija Očko bo na območju vseh sodelujočih LAS predstavila dobro prakso tedenske dostave zabojčkov ekološke zelenjave; investirala v nakup medvrstnega okopalnika, s katerim bodo lažje pridelovali ekološko zelenjavo ter izdelala celostno grafično podobo ekološke kmetije.

LAS Raznolikost podeželja bo s sodelujočimi LAS sodeloval pri izvedbi skupnih aktivnosti projekta (analizi ponudbe ekoloških živil na območju Savinjske regije, pripravi skupnega kataloga ponudbe ekoloških živil in oblikovanju promocijskih eko gajbic) ter poskrbel za prenos in implementacijo dobrih praks z območij sodelujočih LAS.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

EKSRP - Logo

Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletna stran: Programa razvoja podeželja

SKOZI UČNI VRT DO PODJETNIŠKIH IDEJ

evropski sklad regionalni razvojlogo obcina vojniklogo raznolikost podezeljalogo simbiologo cpu

Osnovni podatki o operaciji

ucni vrt osnove 01

Vodilni partner: Občina Vojnik

 • Partner 1: Glasman d.o.o.
 • Partner 2: CPU Vojnik

Občina Vojnik skladno z razvojnimi programi in Dolgoročno strategijo razvoja 2020-2030 sledi svojim ciljem. Z željo o spodbujanju podjetniški priložnosti na podeželju, samooskrbe, oživljanju travniških sadovnjakov, čebelarstva in po vzpostaviti prostora, ki bi služil več namenom, smo se skupaj z nekaterimi društvi in Krajevno skupnostjo dogovoril, kako bi dodatno uredili zemljišče, ki je do sesaj služilo kot urejena javna površina. Pri Kmetijski svetovalni službi smo preverili kakšno je stanje sadjarskih kmetij in dopolnilnih dejavnostih na območju LAS. Po podatkih, sta se v preteklem letu zaprla svoja vrata še zadnja dva pridelovalca sadja v občini. Glede na politiko razvoja kmetijstva na državni ravni ta daje veliko pozornost razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, podjetništvu in samooskrbi. Občina Vojnik, kot tudi celotno območje LAS je bogata s tradicijo pridelave sadja še iz časa Marija Terezije. Anton Goričan je bil eden najpomembnejših strokovnjakov za časa svojega življenja s področja razvoja sadjarstva in naš občan, zato smo se odločili, da skozi učni vrt, kjer bomo posadili nekaj sadnih vrst in medovite rastline, oživimo tradicijo sadovnjakov, s povezovanjem pa vključimo v operacijo še predstavnike ekonomskega sektorja. Ti vidijo v razvoju podeželja podjetniško priložnost ali pa se ukvarjanju z vključevanjem ranljivih skupin in dajejo poudarek varovanju okolja in inovativnem načinu izdelave novih produktov. V tem primeru smo se odločili za kmetijo in podjetje Glasman, d.o.o., ki ga vodita Leontina Vrečko in Gregor Šešerko. Svojo podjetniško priložnost vidita v pridelavi lupinarjev in predelavi ter vzpostavitvi dodatne turistične ponudbe na njihovi domačiji. Z načinom dela sledita ciljem razvoja območja LAS. K sodelovanju pa smo povabili tudi Center ponovne uporabe, ki že vrsto let v našem kraju, pa tudi sosednjih občinah območja LAS skrbijo za vključevanje ranljivih skupin v svoj delovni proces, kot tudi medgeneracijsko povezovanje. Kot socialno podjetje zapolnjuje težje zaposljive osebe in skrbi za njihovo integracijo v družbeno okolje ter trg dela. Delujejo po principu ponovne uporabe (REUSE-a), ki spodbuja trajnostni razvojni model. Ta daje poudarek na varstvu okolja, preprečevanje nastajanja odpadkov in trajnostno gospodarjenje z nastalimi odpadki, socialni enakosti, družbene dejavnosti kot so vključevanje težje zaposljivih na trg dela in dostopnost do blaga ter ekonomski upravičenosti, ustvarjanje delovnih mest in možnosti za usposabljanje. Namen operacije je skladen razvoj podeželja, oživitev sadjarske tradicije, , promocija, izobraziti ranljive skupine kot tudi ostale ciljne skupine, animirati, povečati ponudbo, vzpostavitev novih storitev in dejavnosti, urediti prostor, skrb za okolje, varovanje vodnega pitnega vira, vplivati na biodiverziteto, dvig gospodarske dejavnosti, …ipd.

Operacija bo neposredno vplivala na ustvarjanje novih delovnih mest  s ciljem, da spodbudimo javnost s podjetniškimi priložnostmi, ki jih ponuja razvoja podeželja in dejavnosti na kmetijah. Z usposabljanji in izobraževanji kmetovalcev, posameznikov, brezposelnih oseb, žensk na kmetijah, delovnih invalidov, rokodelcev, nosilcev kmetijskih dopolnilnih dejavnosti, potencialnih obrtnikov, ipd. bomo krepili njihova znanja in hkrati prispevali konkurenčnemu kmetijstvu in razvoju novih gospodarskih dejavnosti.

Operacija bo z delom aktivnosti, kjer sodelujeta kot partnerja v projektu Center ponovne uporabe in podjetje Glasman, d.o.o. izvedla izobraževanja in usposabljanja z namenom varstva okolja in ohranjanje narave s ciljem izboljšanja stanja naravnega okolja in prilagajanja podnebnim spremembam. Poudarek usposabljanj bo na ozaveščanju o možnostih izrabe odpadkov kot virov ter ozaveščanjem o sodobnih trendih »zero waste« in snovni učinkovitosti. Skozi operacijo se bodo zavzemali za nižje izpuste CO2, kar bodo lahko dokazali tudi na primerih izdelkov, izdelanih po metodi zaključenega kroga. Operacija bo prispevala k ohranjanju virov, kot so voda, elektrika, surovine, saj zaradi izvajanja postopkov ponovne uporabe ne bo potrebnih novih virov. Z operacijo bomo spodbudili k ustvarjanju zelenih delovnih mest na primeru produkcije inovativnih izdelkov za celotno LAS območje in ozaveščanje o pomenu varovanja okolje in sobivanja z naravo.

Z operacijo bomo  v partnerstvu izvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja.

Z operacijo bomo izboljšali pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in razvitosti območja primerljivega drugim regijam. Cilj operacije je povečanja socialne vključenosti  širšega območja občine Vojnik in območja LAS. Cilj operacije je povezovanje in s tem povečanje razvojne naravnosti občine in LAS. S povezovanjem med partnerji neposredno ohranjamo in razvijamo območja kot geografski in kulturni prostor, oživljamo tradicijo in dajemo poudarek k razvoju podjetništva na podeželju. Partnerstvo zagotavlja učinkovito sodelovanje med partnerji in ostalimi udeleženci projekta. Povezovanje prinaša tudi možnosti prenosa dobrih praks in hkrati racionalnejšo izvajanje operacije. Vlaganje v pomanjkljivo infrastrukturo in oblikovanje dobrega turističnega produkta zasleduje cilj operacije spodbujanja podjetniške aktivnosti na podeželju. Operacija je zasnovana na takšen način, da je dostopna vsem ciljnim skupinam in v vseh letnih časih. Trajnostna naravnanost vlagatelja spodbuja razvoj spremljajočih dejavnosti in vodi k razvoju celotnega gospodarstva  na območju operacije. Občina Vojnik s sprejetjem Akcijskega načrta občine Vojnik o enakosti spolov spodbujanje enakosti moških in ženski ter nediskriminacije. Z operacijo bomo spodbudili k ustvarjanju zelenih delovnih mest na primeru produkcije inovativnih izdelkov za celotno LAS območje. Na ta način bomo dokazali, da je mogoče iz odpadnega materiala, ki bi sicer predstavljal odpadek proizvesti atraktivno in za turiste ter uporabnike funkcionalno alternativo novim izdelkom, ki je na trgu še ni, kar neposredno vpliva na nove ideje in motivira zlasti mlade h kreativnosti. Zaradi velikih količin odpadkov je mogoče zagotavljati trajnost produkcije in uporabe tovrstnih izdelkov v namen trajnostnih izdelkov in s tem prispevati k zmanjševanju odpadkov. Med cilje operacije se uvršča tudi eden najpomembnejših in ta je, da bo omogočeno občanom kupovati lokalne pridelke in izdelke, pridelovalcem pa možnost dodatnega zaslužka. Operacija bo prispevala k dvigu vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, k sanacija in oživitev degradiranih površin. Operacija bo prispevala k nakupu konkurenčne infrastrukture in spodbudila k razvoju novih dejavnosti (novi turistični proizvodi in turistična ponudba, specializacija ponudbe, celovit sistem označevanja, skupna promocija in trženja turizma).

Operacija posredno vpliva tudi na trajnostno rabo okolja (ohranjanje kmetijske krajine, ohranjanje vodovarstvenih območij in zagotavljanje virov pitne vode, spodbujanje trajnostnega razvoja na zaščitenih območjih, ohranjanje biotske pestrosti), vrnitev družabnega in socialnega življenja na vasi (okrepitev kulturnega in socialnega življenja ter medgeneracijske solidarnosti, elastičnost prireditev preko celega leta, osnovne in specifične storitve ter znanja za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo), na samoorganiziranje posameznikov (spodbujanje in usposabljanje prebivalcev podeželja za aktivno vključevanje v načrtovanje razvoja podeželja, zbiranje naborov projektov), na vzpostavitev podporne mreže za celovit razvoj podeželja na območju LAS (motiviranje, povezovanja vseh sestavnih delov podpornega okolja za razvoj podeželja, načrtovanje komuniciranja in informiranje nosilcev podpornega okolja, izobraževanje in usposabljanje, promocija).

Predviden znesek sofinanciranja ESRR (v EUR):40.638,98 EUR.

SKOZI UČNI VRT DO PODJETNIŠKIH IDEJ

Občini Vojnik smo zaznali potrebo po vzpostavitvi skupnega prostora, ki bi služil kot učni vrt, večnamenski prostor za različne dogodke, delavnice in izobraževanja. V sklopu operacije je predvidena zasaditev sadnega drevja, medovitih rastlin, parkovna ureditev prostora, obnova skoraj 100 let starega vodnjaka, izvedba izobraževanj, strokovnih delavnic, nakup opreme, in promocijske aktivnosti. Občina Vojnik ima zelo ugodne pogoje za kmetijsko dejavnost, vedno večji poudarek pa je tudi na samooskrbi, trajnostnemu razvoju in razvoju podjetništva na podeželju. Operacijo smo zasnovali zaradi izkazane potrebe po spodbujanju podjetniških priložnosti na podeželju v smislu razvoja sadjarske pridelave in predelave, čebelarstva, vključenja mladih, brezposelnih in ženska na kmetijah. Po analizi stanja panoge sadjarstva smo ugotovili, da je le ta v upadu (zaprtje sadjarstva Huba, in sadjarske kmetije Petra Gorenška, propadanje travniških sadovnjakov). Da animiramo območje LAS in ponovno rast pridelovalcev sadja nujno potrebujemo učni poligon, kjer si bodo lahko potencialni sadjarji ogledali kako pravilno oskrbovati sadno drevje in skozi izvedene delavnice, primere dobrih praks in izobraževanj prepoznajo na podeželju novo podjetniški priložnost.  Operacija je nadgradnja projekta Na plac, ki je s postavitvijo tržnice, poskrbelo za primerno opremo za prodajo na prostem, sedaj pa bi na ta način še dodatno poskrbeli za promocijo razvoja podjetnikih priložnosti na podeželju.

Za potrebe operacije bomo na območju naselij Vojnik, Štore in Nova Cerkev izvedli več motivacijskih delavnic, usposabljanj in izvedli zaključni promocijski dogodek kjer bodo sodelovali Osnovna šola Vojnik, Krajevna skupnost Vojnik, Medgeneracijski Center Vojnik, Turistično društvo Vojnik, Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik, KGZS Celje, Osrednja knjižnica Celje, društva s področja razvoja podeželja območja LAS. 

Učni vrt bo posvečen sadjarju Antonu Goričanu, ta bo ob v sklopu aktivnosti v samem vrtu dobil svoj pomnik. Pri postavitvi in oblikovanju pomnika bo v okviru aktivnosti sodelovala ter založila lastna sredstva Krajevna skupnost Vojnik. Za promocijo in strokovni pregled vsebin bodo poskrbeli strokovnjaki iz Osrednje knjižnice Celje, ki so leta 2019 izdelali priložnostno publikacijo o Antonu Goričanu in pripravili razstavo. Gre za prepletanje kulturne dediščine in inovativne interpretacije v okolju.

Partner 1 (ekonomski sektor)  Centra ponovne uporabe  bo z delom aktivnosti v operaciji bo prispeval konkurenčnemu kmetijstvu in razvoju novih gospodarskih dejavnosti.

AKTIVNOST/PRAKTIČNE DELAVNICE ZA RAZVOJ, IZVAJANJE IN PROMOVIRANJE PROGRAMOV AKTIVNEGA VKLJUČEVANJA RANLJIVIH SKUPIN v družbo bodo potekale v enoti medgeneracijskega centra CPU v Vojniku, kje bodo udeleženci spoznali metode in tehnike krožne izrabe virov na primeru izdelave. Hoteli bodo nameščeni na Goričanovem učnem vrtu, kamor se bodo lahko zatekle žuželke in s svojim obiskom omogočile spoznavanje pestrosti žuželčjega sveta obiskovalcem. Problem, ki ga rešujemo z hotelom za žuželke je, da tudi na območju LAS Raznolikost podeželja zaradi intenzivnega kmetijstva in širjenjem prostora za bivalne prostore izpodrivamo določene naravne življenjske prostore različnih žuželk, s škropivi in pesticidi se načrtno dnevno pomori na milijone raznih žuželk. Ker mnoge motijo razni komarji, v ozračje turistično izpostavljenih lokacij spuščajo razne substance, ki pobijajo njih in ostale žužke, škodijo pa ravno tako v vseh navedenih primerih tudi ljudem. Ljudje pa se ne zavedajo, da niso vse žuželke škodljive, tudi tiste, ki jih dejansko tretirajo za škodljivce, lahko so tudi koristne.

Z izdelavo žuželčjega hotela bomo zagotovili primerno zatočišče za vse vrste žuželk, zato bo demonstacijska izdelava potekala po fazah.

Faze: Izvedba 1 učne delavnice  spoznavanje karekteristik izgradnje hotela za žuželke; biologija žuželk in spoznavanje njihovih potreb glede bivanja, usterznosti materialov in  ureditve hotela,  problem pretirane rabe pesticidov, grožnje zaradi uničevanja žuželk. Izdelava načrta za postavitev hotela za žuželke, 3 različne izvedbe. Priprava materiala za izdelavo 3 kom različnih tipov hotelov za žuželke; nabiranje materiala v naravnem okolju, glede na potrebe žuželk, različni materiali itd. Izvedba 3 delavnic nabiranja materiala v naravi za izdelavo 3 hotelov. Učne delavnice (3 izvedbe)  prikaza izdelave hotelov za žuželke.  Socialno podjetniška delavnica (1 izvedba )  za spodbujanje podjetniških aktivnosti na območju LAS za spodbujanje inovativnih podjetniških priložnosti v prid varovanja okolja  in zdravja.  Namestitev 3 kom hotelov za žuželke na območje Goričanovega učnega vrta (1 delavnica). Motivacijska delavnica na temo lokalnega socialnega podjetništva, od ideje do realizacije (3 delavnice ).

Število izvedenih učnih  delavnic: 12

AKTIVNOST /KROŽENJE VEŠČIN V SMERI KROŽNE EKONOMIJE PRI IZDELAVI OZNAČITVENIH TABEL

Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja preko aktivnosti izobraževanja / usposabljanja, bo potekalo po sklopih.

SKLOPI 1: Na Goričanovem vrtu bodo zrastli pridelki sadja in zelišč, ki jih bo potrebno hraniti v primerni embalaži.  Embalaža namreč igra ključno vlogo v sodobnem načinu življenja, saj bi se brez nje večina izdelkov pokvarila ali poškodovala. Žal pa je embalaža eden od glavnih krivcev v bitki našega planeta za okoljsko trajnost, saj se v mnogih primerih takoj po uporabi spremeni v odpadek. Zato bomo v praktičnih delavnicah prikazali načine, kako zaključiti krog in zmanjšati negativni vpliv embalaže na okolje ter istočasno izkoristiti tržne priložnosti za trajnostno embalažo. Iskanje rešitev za krožno ravnanje z viri v embalaži  se bo opiralo na ljudi z različnimi spretnostmi v CPU in udeleženci, ki bodo zavzeli vlogo oblikovalcev in izdelovalcev, saj bomo kot akterji pri reševanju izzivov trajnostno zasnovane embalaže prikazali možnosti za kroženje virov in spodbujnanje podjetniških priložnosti. Praktične delavnice bodo namenjene tudi vključevanju ranljivih skupin, ki bodo pridobile praktična znanja na veščine v smeri možnosti večkratne rabe virov na primeru embalaže za pridelke sadja in zelišč učnega vrta.

V ta namen bo izvedenih 5 praktičnih  delavnic izdelave trajnostne embalaže iz različnih materialov po sistemu krožne rabe in sicer iz različnih vrst tekstila, papirja in lesa.

SKLOP 2: V namen ozaveščanja o pomenu kroženja  virov bodo izdelane tudi označitvene tablice v antik stilu po principu ponovne uporabe.  Služile bodo informiranju obiskovalcev o vrstah zelišč in sadja, večja označitvena tabla pa bo namenjena označitvi učnega vrta. Dodana vrednost je, da bodo vse označitvene table izdelane po principu ponovne uporabe s krožno rabo virov in z izmenjavo veščin med izdelovalci. V ta namen bo izvedenih 5 učnih delavnic.

SKLOP 3: Za promocijo učnega vrta in podjetništva  bodo izdelani kompleti promocijskih izdelkov, izvedenih bo 5 delavnic, v katerih bo izdelanih 200 kom spominkov v promocijske namene:

Število skupaj izvedenih praktičnih/učnih  delavnic: 15

GLAVNI POUDARKI OPERACIJE

 • oživljanje sadjarstva, kot podjetniške priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju,
 • promocija skozi različne dogodke,
 • strokovna usposabljanja,
 • izobraževanja s področja sadjarstva in čebelarstva,
 • inovativnost na področju uporabe naravnih materialov in odpadkov, utrjevanje obstoječih novih blagovnih znamk destinacije LAS
 • izdelani prototipi trajnostne embalaže
 • oblikovanje novih partnerstev in povečevanje ponudbe
 • nabava opreme
 • ureditev objekta na območju LAS,
 • izboljšanje okolja in narave v smislu spodbujanja trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in varovanja pitnega vira,
 • vzpostavljene novih storitev na podeželju
 • povečati obisk na območju LAS

FAZE OPERACIJE

OPERACIJA BO IZVEDENA V 1. FAZI

V okviru operacije  SKOZI UČNI VRT DO PODJETNIŠKIH IDEJ je planirana ena faza. Začetek operacije je predviden meseca maja 2021, zaključek pa najkasneje 30.10.2022.

V sklopu operacije bomo najprej izpeljali ureditev učnega vrta, obnovo vodnjaka ter postavitev skupnega prostora. V nadaljevanju bomo skupaj s Centrom ponovne uporabe pripravili napise in izdelali nosilce za tablice (interpretacija učne vsebine), v okviru strokovnih delavnic bodo z vključevanjem ranljivih skupin izdelali hotel za žuželke, ki bo del učne vsebine vrta, ter inovativnim načinom ponovne uporabe izdelali prototipe embalaže za pridelke in izdelke iz sadja ter zelišč. Predvideni sta dve izobraževanji, ki bosta potekali v Štorah in Novi Cerkvi.  Glavni promocijski dogodek bo potekal v Vojniku. Del aktivnosti podjetja Glasman, d.o.o. se bodo izvajala na Frankolovem.

OKOLJSKA TRAJNOST OPERACIJE

Operacija bo prispevala k ohranjanju virov, kot so voda, elektrika, surovine, saj zaradi izvajanja postopkov ponovne uporabe ne bo potrebnih novih virov. Operacija tako zagotavlja ohranjanje življenjsko pomembnih naravnih virov na območju LAS in trajno gospodarjenje z njimi, posledično prispeva k zmanjševanju onesnaževanja zraka, zemlje in vode ter ohranja biološko raznovrstnost in kulturno dediščino. Izobraževanja, strokovne delavnice, izvedba promocijskih aktivnosti bo še dodatno prispevala k ohranjanju kulturne dediščine in naravne dediščine.  Operacija bo prispevala  k  blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, omogočila bo  dviganje zavesti o pomenu trajnostnega ravnanja z okoljem, sonaravnem razvoju, ozaveščanju o možnostih izrabe odpadkov kot virov ter ozaveščanjem o sodobnih trendih »zero waste« in snovni učinkovitosti. Skozi operacijo se bomo zavzemali za nižje izpuste CO2, kar bodo lahko dokazali tudi na primerih izdelkov, izdelanih po metodi zaključenega kroga.   Operacija ne bo imela negativnega vpliva na okolje.  Operacija vpliva na trajnostno rabo okolja (ohranjanje kmetijske krajine, ohranjanje vodovarstvenih območij in zagotavljanje virov pitne vode, spodbujanje trajnostnega razvoja na zaščitenih območjih, ohranjanje biotske raznovrstnosti).

SOCIALNA VZDRŽNOST

Skozi izvedbo operacije sledimo ciljem vključevanja ranljivih skupin, še posebej mladih, žensk in brezposelnih oseb. Skozi operacijo želimo okrepiti sodelovanje z institucijami občin Laško in Štore, posamezniki in jih aktivno vključiti v uporabo infrastrukture.  Operacija vključuje tako moške kot ženske, z vključevanjem vseh družbenih struktur prebivalcev, brezposelnih oseb, ranljivih skupin, prebivalce različnih verskih usmeritev pa je operacija zelo nediskriminatorna.

Občina Vojnik deluje skladno s sprejetjem Akcijskim načrtom občine Vojnik o spodbujanje enakosti moških in ženski ter nediskriminacije. Vse aktivnosti občine Vojnik kot vlagateljice morajo biti enako dostopne vsem spolom in so kot te brezplačne. Cilj operacije je povečanja socialne vključenosti  širšega območja  naselij Vojnik, Frankolovo in Novo Cerke ter naselji Laško in Štore. Učni vrt bo dostopen za invalide in osebe s posebni potrebami.

Operacija prinaša pozitiven vpliv na socialno vzdržnost z vključevanjem vseh ciljnih skupin, naložbe vlagateljice in partnerjev v projektu pa posredno prinašajo doprinos k gospodarski rasti in razvoju območja. Trajnostna naravnanost vlagatelja in partnerjev spodbuja razvoj spremljajočih dejavnosti in vodi k razvoju celotnega gospodarstva na območju operacije.

EKONOMSKA TRAJNOST

Operacija zagotavlja razvoj celotnega območja LAS Raznolikost podeželja (Občin Vojnik, Štore, Laško in Celje), aktivnosti bodo izvedene v naseljih Štore, Vojnik, Frankolovo in Nova Cerkev, operacija upošteva stroškovno učinkovitost in trajnost projekta. Aktivnosti so inovativne in ustvarjajo dodano vrednost v okolju, dosegajo cilje trajnostnega razvoja, po zaključku operacije je predvideno nadaljevanje aktivnosti. Viri financiranja in zaprtost finančne konstrukcije operacije so jasno določeni, vlagatelj in partnerji v projektu imajo pozitivne rezultate poslovanja, kadrovsko usposobljene sodelavce za izvedbo aktivnosti, izvajalci aktivnosti niso podjetja v težavah, projekt dovoljuje nadgradnjo in ima določene upravljavce, ki bodo zagotovili ustrezno vzdrževanje opreme.

Vpliv operacije  je na celotno območje LAS saj zaradi dviga kakovosti življena na podeželju in izboljšanje infrastrukture posledično ohranjaje podeželja in poseljenost za radi višje kakovosti bivanja. Z operacijo bomo dosegli trajnostni razvoj območja. Dodana vrednost operacije pa bo zagotovo vidna v kasnejšem obdobju. Z glavnimi poudarki operacije kot so:

 • oživljanje sadjarstva, kot podjetniške priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju,
 • promocija skozi različne dogodke,
 • strokovna usposabljanja,
 • izobraževanja s področja sadjarstva in čebelarstva,
 • inovativnost na področju uporabe naravnih materialov in odpadkov, utrjevanje obstoječih novih blagovnih znamk destinacije LAS
 • izdelani prototipi trajnostne embalaže
 • oblikovanje novih partnerstev in povečevanje ponudbe
 • nabava opreme
 • ureditev objekta na območju LAS,
 • izboljšanje okolja in narave v smislu spodbujanja trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in varovanja pitnega vira,
 • vzpostavljene novih storitev na podeželju povečati obisk na območju LAS,
 • bomo prispevali k ekonomski trajnosti operacije in imeli neposredni učinek na celotno območje LAS.

PRAKTIČNE DELAVNICE

URNIK IZVEDBE

URNIK IZVEDBE DELAVNIC

Lokacija: CPU – Kamrica, Celjska cesta 10, Vojnik

Čas izvedbe: od 12.00 -15.00  ure

AKTIVNOST/PRAKTIČNE DELAVNICE ZA RAZVOJ, IZVAJANJE IN PROMOVIRANJE PROGRAMOV AKTIVNEGA VKLJUČEVANJA RANLJIVIH SKUPIN

Celotni projekt – Učni vrt projekt

Skip to content