Kmetijstvo in razvoj podeželja

Frankolovo jabolke3

STANJE KMETIJSTVA V OBČINI VOJNIK

*Vir (podatki iz Popisa kmetijskih gospodarstev, SURS leta 2000)

 • 580 kmetijskih gospodarstev. Po zadnjih pridobljenih uradnih podatkih imamo v Občini Vojnik registriranih že 712 kmetijskih gospodarstev (podatek pridobljen za namen priprave Prostorskega plana Občine Vojnik, 8/2008, RKG – MKGP);
 • 2485,69 ha kmetijskih zemljišč
 • Povprečna velikost kmetije je 4,29 ha  (kmetijska zemljišča v uporabi-KZU-, brez gozda),z gozdom 8,2 ha
 • 2220 ljudi živi na kmetijah od tega je delovno aktivnega kmečkega prebivalstva 1692 (76 %)

Na kmetijah živi 2220 ljudi od tega je delovno aktivnega kmečkega prebivalstva 1692 (76 %), ki tudi dela na kmetijah. Kmetijstvo reže edini kruh  30 % deležu teh ljudi, kot glavna dejavnost  le 0,04 % deležu ljudi, kot stranska aktivnost je zanimivo za  37 %  ljudi,  28 % sicer delovno aktivnega kmečkega prebivalstva pa predstavlja le občasno pomoč. Na kmetijah prevladuje mešano živinorejski tip kmetovanja 42 %, pašna živinoreja  32 % ter rastlinsko-živinorejska proizvodnja v 15 % deležu, mešana rastlinska proizvodnja pa le še 6 %, ostali tipi (trajni nasadi, poljedelski, vrtnarski, prašičerejsko-perutninarski tipi pa manj kot 5 % skupno).


 

OBDOBJE OD LETA 1996 DO 2006

Občina Vojnik je do leta 2006 (tudi zaradi prehodnega obdobja 2004-2006) sredstva za razvoj podeželja in kmetijstva namenjala za naslednje ukrep:

 • ohranjanje podeželja (preprečevanje zaraščanja, ekološko in integrirano kmetovanje, spodbude za OMD kmetije, regresiranje semen,…);
 • subvencij v živinoreji in svetovanje (dežurna veterinarska služba, osemenjevanje, analiza krme in tal,…);
 • urejanje zemljišč (regresiranje obrestne mere za najem kredita, agromelioracije, gozdne ceste,…);
 • sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva;

Za omenjene ukrepe je občina Vojnik od leta 1996 pa do 2006 namenila skupno 525.790,00 €.


OBDOBJE OD LETA 2007 DO 2013

V preteklem letu je Občina Vojnik sprejela nov pravilnik za finančno obdobje 2007-2013, ta pa je usmerjen v spodbujanje naslednjih ukrepov:

 • naložbe v kmetijska gospodarstva,
 • varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
 • premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu,
 • vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete,
 • pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
 • pomoč za ponovno delitev zemljišč,
 • pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
 • zagotavljanje tehnične podpore,
 • naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pridelkov (dopolnilne dejavnosti);

Cilji Občine Vojnik na področju kmetijstva so jasni. Usmerjati sredstva v naložbe, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, zagotavljati tehnično podporo kmetom in drugim organizacijam, ki zagotavljajo podporo kmetom pri izobraževanji, sofinanciranje deleža zavarovalnih premij in druge ukrepe priglašene z novim pravilnikom za kmetijstvo. Pridobiti finančne spodbude s področja razpisov 4. osi – LEADER in zagotavljati v proračunu delež sofinanciranja za razvoj kmetijstva.

Za omenjene ukrepe je občina Vojnik od leta 2007 pa do 2014 namenila skupno 461.900,00 €.


OD LETA 2015 NAPREJ

Občina Vojnik bo na področju razvoja kmetijstva sledila usmeritvam Skupne kmetijske politike Evropske unije. Še naprej bomo skupaj z ostalimi inštitucijami in resornimi ministrstvi sodelovali, namenska sredstva za razvoj podeželja zagotovljena v proračunu Občine Vojnik pa namenjali za spodbujanje konkurenčnosti naših kmetov oz. kmetijskih gospodarstev.  

Trenutno je v pripravi nov pravilnik, ki bo opredelil pomoči v programskem obdobju 2015-2020. Ko bo le ta s strani pristojnih služb potrjen, bo Občina Vojnik, predvidoma v mesecu juniju lahko izvedla javni razpis za spodbujanje kmetijstva in razvoja podeželja v občini Vojnik.

Skip to content