Neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

Obvestilo občanom o oceni škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

Občino Vojnik so  v času od 17. julija pa do 25. julija 2023 prizadela silovita neurja z močnim vetrom, točo in poplavami. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) je zato dne, 27.7.2023 posredovala sklep št. 844-27/2023-85  o ocenjevanju škode na stvareh.

Opis postopka ocene škode

Naloga Občine Vojnik oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.

Prijavljeno škodo preverijo regijske komisije in državna komisija za ocenjevanje škode. Državna komisija pripravi končno oceno škode ter jo pošlje Vladi RS. Vso dokumentacijo (obrazce/izvirnike vlog in izpise z Ajde) bo občinska komisija do določenega roka oddala na Izpostavo URSZR Celje, kjer bodo zadevo pregledali in predali pristojnemu ministrstvu. Pristojna ministrstva bodo pripravila program za odpravo posledic škode, ki ga bo potrdila Vlada RS. V primeru odobritve s strani Vlade RS boste upravičeni do dodelitve državnih sredstev za odpravo posledic škode, sami pa boste neposredno sodelovali z državnimi institucijami, ki vam bodo posredovale vse potrebne informacije za morebitno izplačilo odškodnin. Občina Vojnik nima neposredne zakonske podlage za izplačila povračil škode, ki so v neurju nastale fizičnim in pravnim osebam, ampak je to pristojnost države Republike Slovenije.

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.

Obveščamo vas, da ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

  • na gozdnih cestah in gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
  • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
  • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
  • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prijava škode se vrši preko Gospodarske zbornice Slovenije).

Prijava škode na stvareh (pristojnost občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah).

Prosimo vas, da zadevno škodo prijavite IZKLJUČNO na predpisanih obrazcih, ki jih najdete na spletni stran ali jih prevzamete v sprejemni pisarni Občine Vojnik vsak delavnik.

Navodila za izpolnjevanje vlog

»OBRAZEC 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih – nadaljujte z izpolnjevanjem rubrik od 1.4 dalje. V tabeli pod točkama 1.7 in 1.8. namenjeni oceni škode vpišete podatke o parcelnih številkah (A), katastrskih občinah (B) in oceno poškodovane površine (površina ha). Ostalih podatkov oškodovanci NE izpolnjujejo. Ne pozabite na lastnoročni podpis vloge (vlogo se podpiše na dveh mestih). Na obrazec obvezno dopišite tudi vaše kontaktne podatke in telefonsko številko.

»OBRAZCI 3, 4 in 5« – »OBRAZEC 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt, »OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi delne škode na objektih ter »OBRAZEC 5 – Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči« pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi, nadaljujte z izpolnjevanjem rubrik od številke 2 dalje, razen rubrike »2.7. CENTROID x, CENTROID y«, ker ta podatek dobi občina ob vnosu v Ajdo (izjema – ta podatek morate izpolniti pri cestni infrastrukturi = koordinata poškodovanega odseka). Izpolnite rubriko 3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU. V rubriko »3.7. KONTAKTNI PODATKI« vpišite telefonsko številko, kjer ste dosegljivi, zaradi dogovora v primeru  obiska ocenjevalne komisije. Rubriko 4. OCENA ŠKODE izpolnite samo tipična skupina del, enota mere, potrebno št. enot, tabelo po potrebi razširite, ostala dve stolpiča D in F vpiše komisija iz priloge 3 in cenika UZRS, objavljenega na www.sos112.si.

Ne pozabite na lastnoročni podpis vloge (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

Uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«, delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,

Vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi), torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga.

Za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe.

Za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.

Obrazcu priložite tudi obvezno slikovno gradivo, ki izkazuje škodo.

 

Oddaja vlog

Vloge morate oddati najkasneje do petka, 25. 8. 2023, do 12. ure, sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur, po pošti na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik s pripisom »Vloga – poplave in močan veter«.

Prijava škode na premičninah

Skladno z izdanim sklepom URSZR in Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) škoda na premičninah ni predmet popisa in oškodovanci ne morete računati na morebitno izplačilo odškodnin s strani države.

Dodatne aktivnosti in pomoč Občine Vojnik

Občina Vojnik bo skladno z zakonodajo in pristojnostmi v okviru občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah zbrala škodo na stvareh (poglavje 2.) in jo do določenega roka posredovala na Izpostavo URSZR Celje. V tem delu boste oškodovanci upravičeni do morebitne pomoči države Republike Slovenije.

Občina Vojnik bo v svojih prihodnjih proračunih zagotovila namenska sredstva za čim hitrejše sanacijo poškodovane občinske infrastrukture: ceste, mostovi, komunalna infrastruktura, oporni zidovi. Ocenjujemo, da bo potek sanacije škode na občinski infrastrukturi izjemno tehnično in finančno zahteven. Občina bo pripravila popis in oceno škode, ki bo predložen na Vlado RS. Prednostno bomo odpravljali škodo na objektih, kjer je ogroženo zdravje in življenje ljudi ter na infrastrukturi, ki onemogoča nemoten dostop občanov do njihovih domov.

 

Št. dokumenta: 844-0011/2023-2

Datum: 27.7.2023

Viktor Štokojnik,

Predsednik komisije za odpravo posledic naravnih nesreč Občine Vojnik

Obvestilo občanom_splet

Skip to content