Lokalne volitve

 


LOKALNE VOLITVE 2022

Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah je predsednica Državnega zbora Republike Slovenija, Urška Klakočar Zupančič, 20. julija 2022 razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v  Uradnem listu RS, št. 97/2022. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022, med 7. in 19. uro.

Župan Občine Vojnik je 21. 7. 2022 na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in tretjega odstavka 52. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016) razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik. Razpis je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 34/2022 z dne 29. 7. 2022.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik bodo v nedeljo, 20. novembra 2022, med 7. in 19. uro.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

Občinska volilna komisija Občine Vojnik obvešča, da bo kandidature za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti sprejemala do vključno četrtka, 20. 10. 2022 na naslovu Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

Do 19.10.2022 bo kandidature sprejemala v času uradnih ur Občine Vojnik, v četrtek, 20.10.2022 pa do 19.00 ure.

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Občinska volilna komisija Občine Vojnik je organ občine, ki jo je na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016) za obdobje štirih let imenoval Občinski svet Občine Vojnik na 13. redni seji dne 10. 09. 2020 in na 22. redni seji dne 07. 04. 2022.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta po možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije se imenujejo po predlogih političnih strank ter drugih organizacij občanov. OVK Občine Vojnik je imenovana s  Sklepom o imenovanju občinske volilne komisije.

ČLANI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE VOJNIK

Predsednik Matjaž Šaloven
Namestnica predsednika Katja Sentočnik
Članica Natalija Juteršek
Namestnik članice Dean Šnabl
Članica Marija Železnik
Namestnica članice Sonja Sešel Guček
Član Rajko Brezovšek
Namestnica člana Aleksandra Katarzyna Pintarič Kaczynska

Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora sama na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ

Komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev občinske uprave ter ni član volilnega organa. Njegove naloge so priprava sej volilne komisije ter izvajanje odločitev volilnega organa.

Tajnica OVK Tanja Golec Prevoršek
el. pošta: pravna.sluzba@vojnik.si
tel. št. 03 78 00 628
GSM 051 326 730

Namestnica tajnice OVK Nives Kotnik
el. pošta: nives.kotnik@vojnik.si
tel. št. 03 78 00 626
GSM 031 750 813

Namestnica tajnice OVK Mihela Hren
el. pošta: mihela.hren@gmail.com
GSM 070 916 023

Navodila za izvedbo lokalnih volitev ter ostale informacije
 

NAVODILA IN ROKOVNIK

ZAKONODAJA 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

DELNO POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANIJE

OBRAZCI

PODPORA VOLILCEV

KANDIDIRANJE ZA ŽUPANA

KANDIDIRANJE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA

KANDIDIRANJE ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

VOLILNI ODBORI

GLASOVANJE

GLASOVANJE NA DOMU

Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ali izolacije ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do srede, 16. novembra 2022, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (npr. zdravniško potrdilo ali izvid).

GLASOVANJE PO POŠTI

GLASOVANJE PO POŠTI INVALIDI

Volivke in volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo ali volivke in volivci, ki so v izolaciji najpozneje deset dni pred dnevom glasovanja, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje do srede, 9. novembra 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali prejmejo odločbo o invalidnosti po 9. novembru 2022 ali so v izolaciji najpozneje pet dni pred dnevom glasovanja, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do ponedeljka, 14. novembra 2022, in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. izvid, potrdilo ali odločbo).

OGLAŠEVANJE V ČASU LOKALNIH VOLITEV

VOLIŠČA

ŠTEVILO PODPISOV VOLILCEV ZA PODPORO KANDIDATURE

STOPNJE IN NAZIV IZOBRAZBE V OBRAZCIH KANDIDATUR

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Občine Vojnik in Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe.

Zaradi navedenega prilagamo šifrant in vlagatelje kandidatur pozivamo, da obrazce ob vložitvi kandidatur izpolnijo skladno s priloženim šifrantom, ki ga vsebuje tudi enotni informacijski sistem za podporo volitev isDVK.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Vojnik določi, da bo predčasno glasovanje za volitve župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo potekalo na sedežu Občinske volilne komisije Občine Vojnik na naslovu Keršova ulica 8, 3212 Vojnik:

v sredo, 16. 11. 2022, od 7.00 do 19.00 in

v četrtek, 17. 11. 2022, od 7.00 do 19.00.

UPORABNE POVEZAVE

Državna volilna komisija: https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/
Ministrstvo za javno upravo: https://www.gov.si/teme/lokalne-volitve/
Evidenca volilne pravice: https://www.gov.si/teme/volivci-in-evidenca-volilne-pravice/
Register političnih strank: https://www.gov.si/teme/politicne-stranke/

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR

SEZNAM POTRJENIH IN Z ŽREBOM DOLOČENIH KANDIDATUR

Z žrebom je bil določen naslednji vrstni red kandidatov za župana:
Seznam kandidatov za župana občine Vojnik

Z žrebom je bil določen naslednji vrstni red  list kandidatov za Občinski svet:
Seznam list kandidatov za Občinski svet občine Vojnik

Z žrebom je bil določen naslednji vrstni red kandidatov za svete KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo:
Seznam kandidatov za KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo

OBVEZNI IZVODI

Obvezni izvodi plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij za promocijo v kampanji na lokalnih volitvah 2022

Obrazci poročila za 2022

REZULTATI

Povezava do rezultatov: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/vojnik/rezultati

Poročilo Občina Vojnik volitve župan, OS in KS 2022

OPRAVILA

5.12.2022 (najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja): Organizator volilne kampanje mora odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine iz plakatnih mest.

20.3.2022 (najpozneje štiri mesece po dnevu glasovanja): Organizator volilne kampanje zapre poseben transakcijski račun.

4.4.2022 (najpozneje v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa): Organizator volilne kampanje mora po zaprtju posebnega transakcijskega računa poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) preko spletnega portala AJPES.

 

ARHIV LOKALNE VOLITVE


 

Skip to content