Lokalne volitve

 


LOKALNE VOLITVE 2022

Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah je predsednica Državnega zbora Republike Slovenija, Urška Klakočar Zupančič, 20. julija 2022 razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v  Uradnem listu RS, št. 97/2022. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022, med 7. in 19. uro.

Župan Občine Vojnik je 21. 7. 2022 na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in tretjega odstavka 52. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016) razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik. Razpis je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 34/2022 z dne 29. 7. 2022.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik bodo v nedeljo, 20. novembra 2022, med 7. in 19. uro.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Občinska volilna komisija Občine Vojnik je organ občine, ki jo je na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016) za obdobje štirih let imenoval Občinski svet Občine Vojnik na 13. redni seji dne 10. 09. 2020 in na 22. redni seji dne 07. 04. 2022.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta po možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije se imenujejo po predlogih političnih strank ter drugih organizacij občanov. OVK Občine Vojnik je imenovana s  Sklepom o imenovanju občinske volilne komisije.

ČLANI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE VOJNIK

Predsednik Matjaž Šaloven
Namestnica predsednika Katja Sentočnik
Članica Natalija Juteršek
Namestnik članice Dean Šnabl
Članica Marija Železnik
Namestnica članice Sonja Sešel Guček
Član Rajko Brezovšek
Namestnica člana Aleksandra Katarzyna Pintarič Kaczynska

Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora sama na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ

Komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev občinske uprave ter ni član volilnega organa. Njegove naloge so priprava sej volilne komisije ter izvajanje odločitev volilnega organa.

Tajnica OVK Tanja Golec Prevoršek
el. pošta: pravna.sluzba@vojnik.si
tel. št. 03 78 00 628
GSM 051 326 730

Namestnica tajnice OVK Nives Kotnik
el. pošta: nives.kotnik@vojnik.si
tel. št. 03 78 00 626
GSM 031 750 813

Namestnica tajnice OVK Mihela Hren
el. pošta: mihela.hren@gmail.com
GSM 041 381 534

Navodila za izvedbo lokalnih volitev ter ostale informacije
 

NAVODILA IN ROKOVNIK

ZAKONODAJA 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

DELNO POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANIJE

OBRAZCI

PODPORA VOLILCEV

KANDIDIRANJE ZA ŽUPANA

KANDIDIRANJE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA

KANDIDIRANJE ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

VOLILNI ODBORI

GLASOVANJE

GLASOVANJE NA DOMU

Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ali izolacije ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do srede, 16. novembra 2022, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (npr. zdravniško potrdilo ali izvid).

GLASOVANJE PO POŠTI

Volivke in volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo ali volivke in volivci, ki so v izolaciji najpozneje deset dni pred dnevom glasovanja, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje do srede, 9. novembra 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali prejmejo odločbo o invalidnosti po 9. novembru 2022 ali so v izolaciji najpozneje pet dni pred dnevom glasovanja, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do ponedeljka, 14. novembra 2022, in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. izvid, potrdilo ali odločbo).

OGLAŠEVANJE V ČASU LOKALNIH VOLITEV

VOLIŠČA

ŠTEVILO PODPISOV VOLILCEV ZA PODPORO KANDIDATURE

STOPNJE IN NAZIV IZOBRAZBE V OBRAZCIH KANDIDATUR

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Občine Vojnik in Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe.

Zaradi navedenega prilagamo šifrant in vlagatelje kandidatur pozivamo, da obrazce ob vložitvi kandidatur izpolnijo skladno s priloženim šifrantom, ki ga vsebuje tudi enotni informacijski sistem za podporo volitev isDVK.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Vojnik določi, da bo predčasno glasovanje za volitve župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo potekalo na sedežu Občinske volilne komisije Občine Vojnik na naslovu Keršova ulica 8, 3212 Vojnik:

v sredo, 16. 11. 2022, od 7.00 do 19.00 in

v četrtek, 17. 11. 2022, od 7.00 do 19.00.

UPORABNE POVEZAVE

Državna volilna komisija: https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/
Ministrstvo za javno upravo: https://www.gov.si/teme/lokalne-volitve/
Evidenca volilne pravice: https://www.gov.si/teme/volivci-in-evidenca-volilne-pravice/
Register političnih strank: https://www.gov.si/teme/politicne-stranke/

REZULTATI 

 

 

Navodila za izvedbo lokalnih volitev ter ostale informacije

LOKALNE VOLITVE 2018

 

pdfJAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE VOJNIK

pdfSOGLASJE KANDIDATA ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

pdfSOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Pojasnila in odgovori Ministrstva za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo na pogosta vprašanja II. del:

Obveznosti občinskih volilnih organov po razpisu volitev

(Ta pojasnila ne vsebujejo konkretnih datumov volilnih opravil, ti so določeni z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil in Navodili občinskim volilnim komisijam, objavljenima na spletni strani Državne volilne komisije!)

Kandidiranje za člana sveta krajevne skupnosti

Ali mora imeti kandidat za člana sveta krajevne skupnosti stalno prebivališče v krajevni skupnosti oziroma volilni enoti v krajevni skupnosti?

Da, drugi odstavek 109. člena Zakona o lokalnih volitvah določa, da se za volitve članov svetov krajevnih skupnosti smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet. Gre za generalno določbo, ki velja vedno, kadar določenega vprašanja zakon posebej ne ureja. Glede kandidata se uporablja skupna določba o kandidiranju iz 68.a člena Zakona o lokalnih volitvah, na podlagi katere mora imeti kandidat stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za člana sveta krajevne skupnosti, če je kandidat državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Podpore kandidatom za člane sveta krajevne skupnosti

Kdo lahko da podporo kandidatu za člana sveta krajevne skupnosti? Ali morajo imeti volivci, ki podprejo kandidata, stalno prebivališče v volilni enoti krajevne skupnosti ali pa je dovolj, če imajo stalno prebivališče v krajevni skupnosti?

Tretji odstavek 109. člena Zakona o lokalnih volitvah je treba razlagati tako, da je posebnost ureditve za volitve v svete krajevnih skupnosti samo v tem, da zakon določa drugačno število podpisov – skupina najmanj deset volivcev, pri čemer se podpisi dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija.

docxNavodila za kandidiranje v svete KS.docx

POJASNILO

ZADEVA: Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe
Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj
primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali
znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.
Predlagamo vam, da to obvestilo objavite na spletni strani Občinske volilne komisije, saj se predlagatelji obračajo na nas v dvomih, kako določiti stopnjo in naziv izobrazbe, saj nimajo na voljo šifranta iz aplikacije. S tem se boste izognili kasnejšim težavam pri vnosu podatkov o kandidatu v aplikacijo.
Služba za lokalno samoupravo

 


Oglaševanje v času lokalnih volitev 2018

 pdfPogoji oglaševanja v volilnem glasilu


OBVESTILO PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Vojnik obvešča občane, da bo predčasno glasovanje za volitve župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo potekalo v prostorih Občine Vojnik:

torek, 13.11.2018, od 7. ure do 19. ure in

v sredo, 14. 11. 2018, od 7. ure do 19. ure


Dostop do spletne objave kandidatov:  http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_vojnik.html


Glasovanje na rednih lokalnih volitvah bo v nedeljo, 18. novembra 2018, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

GLASOVANJE PO POŠTI (OBRAZEC):

Volivke in volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje do srede, 7. novembra 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 

GLASOVANJE NA DOMU (OBRAZEC):

Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do srede, 14. novembra 2018, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu (glasovanje na domu).

pdf09_obrazec_glasovanje_doma.pdf

pdf03_obrazec_glasovanje_posta.pdf


 

 

pdfSKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ
pdfUGOTOVITVENI SKLEP O DOLOČITVI ŠTEVILA PODPISOV VOLIVCEV ZA PODPORO KANDIDATURE
PREDČASNE VOLITVE
 

Občinska volilna komisija je na svoji 1. seji , dne 3.9.2018 sklenila, da bodo predčasne lokalne volitve za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti v Občini Vojnik 13. in 14. novembra 2018 na sedežu Občine Vojnik od 7. ure do 19. ure. 

 

OBRAZCI ZA PODPORO VOLIVCEV – LOKALNE VOLITVE 2018
pdfOBRAZEC – KANDIDATURA ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KS
pdfOBRAZCI – SOGLASJE KANDIDATA
pdfOBRAZCI – ZAPISNIK O DELU POLITIČNE STRANKE

 Navodilo o obrazcih za dajanje podpore (Uradni list)

 

NAVODILA IN ROKOVNIK – LOKALNE VOLITVE 2018

POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI – LOKALNE VOLITVE 2018


Skip to content