Medobčinska inšpekcija in redarstvo

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBJE, DOBRNA, OPLOTNICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/2019 in 60/23, Uradni list RS št. 67/19, 68/19 in 107/23) Skupna občinska uprava opravlja skupne naloge na naslednjih področjih:

 • občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
 • občinskega redarstva;
 • proračunskega računovodstva;
 • urejanja prometa.

 

Notranja organizacijska enota Medobčinska inšpekcija in redarstvo-naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Vodja Skupne občinske uprave

mag. Nataša Kos, inšpektor svetnik

tel.: 082051920, e-pošta: inspekcija@vojnik.si

 

Delovno področje:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
 • izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o prekrških,
 • odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih pristojnosti,
 • nadzor nad izvajanjem Zakona o varnosti cestnega prometa ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Uradne ure

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik:

 • vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure in
 • vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure ter od 14.00 do 16.00 ure.

Uradne ure v prostorih Občine Slovenske Konjice:

 • ponedeljek od 8.00 – 10.00 ure

Uradne ure v prostorih Občine Šentjur:

 • sreda od 8.00 do 10.00 ure

V tem času se zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.

Zaposleni:

Božidar Rezar, inšpektor za območje občin Šentjur, Vojnik, Dobrna in Dobje

tel.: 082051923, e-naslov: bozidar.rezar@vojnik.si

 

Miran Gorinšek, inšpektor za območje občin Slovenske Konjice, Zreče. Oplotnica in Vitanje

tel.: 082051923, e-naslov: miran.gorinsek@vojnik.si

 

Damjan Vahter, višji občinski redar

tel.: 082051921, e-naslov: damjan.vahter@vojnik.si

 

Primož Teržan, občinski redar svetovalec

tel.: 082051921, e-naslov: primoz.terzan@vojnik.si

 

Andrej Mužar, občinski redar

tel.: 082051921, e-naslov: andrej.muzar@vojnik.si

Skip to content