Skupna služba proračunskega računovodstva

Notranja organizacijska enota Skupna služba proračunskega računovodstva – naloge se opravljajo za občine Dobrna, Vitanje in Vojnik

Delovno področje:

  • opravljanje strokovnih nalog pri pripravi in izvrševanju občinskih proračunov, rebalansov proračunov, zaključnih računov proračunov ter poročil o realizaciji proračunov,
  • vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih porabnikov proračuna, priprava analiz in finančnih poročil,
  • vodenje evidenc premoženja občin,
  • pripravljanje in vodenje premoženjske bilance občin,
  • sodelovanje z institucijami nadzora (Računsko sodišče RS, nadzorni odbori občin, notranje revizijske službe),
  • zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri spremljanju in izvrševanju splošnih posamičnih aktov s področja javnih financ ter sodelovanje pri pripravi občinskih aktov,
  • sodelovanje, svetovanje in spremljanje poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljice oz. soustanoviteljice so občine,
  • upravljanje z likvidnostjo in vodenje računovodstva enotnih zakladniških računov občin.

Uradne ure:

Na sedežu Skupne občinske uprave in Občine Vojnik, na naslovu Keršova ulica 8, Vojnik: v času uradnih ur Občinske uprave Občine Vojnik

Zaposleni:

Irena Špegel Jovan, podsekretarka za finance in proračun – Vodja NOE Skupna služba proračunskega računovodstva

tel.: 03 78 00 625

fax.:03 78 00 637
e-naslov: irena@vojnik.si

 

Mojca Vodušek

tel.: 03 78 00 646

fax.:03 78 00 637
e-naslov: sou-racunovodstvo@vojnik.si

 

Milena Krušič, višja svetovalka za proračun in finance

tel.: 03 78 01 056

e-naslov: milena.krusic@dobrna.si

 

Stojana Mirst, računovodja

tel.: 03 78 00 635

fax.:03 78 00 637
e-naslov: racunovodstvo@vojnik.si

 

Vesna Slemenšek, svetovalka (zaposlena polovični delovni čas)

tel.: 03 78 00 638, 03 75 74 359

fax.:03 78 00 637
e-naslov: racunovodstvo2@vojnik.si, vesna.slemensek@vitanje.si

 

Matejka Verhovšek, strokovna sodelavka (zaposlena polovični delovni čas od oktobra do marca)

tel.: 03 78 00 638

fax.:03 78 00 637
e-naslov: racunovodstvo2@vojnik.si

Skip to content