Občinska uprava

Zadnja posodobitev

Ustanovitev Občine Vojnik

Vojnik obcina 4-06

Občina Vojnik je bila ustanovljena leta 1994, tako se je prva uprava oblikovala 1.5.1995. V skladu s spremembo Zakona o lokalni samoupravi se je preoblikovala 10.3.1999, ko je Občinski svet sprejel Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vojnik. Za opravljanje nalog občinske uprave se je ustanovil enovit organ, ki ima naslednje naloge:

• zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank, polno zaposlenost delavcev v občinski upravi ter učinkovito sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami.
• opravlja strokovne, upravne, organizacijsko – tehnične in administrativne naloge na področjih splošnih, normativno pravnih in upravnih zadev, javnih financ, gospodarskih in družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

 


Uprava Občine Vojnik   

Direktorica občinske uprave, mag. Mojca SKALE

telefon:  03/78-00- 622
e- pošta: mojca@vojnik.si

Naloge: organizira in koordinira zakonito in smotrno delo delavcev, jim nudi strokovno pomoč, skrbi za delovno disciplino, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, opravlja najzahtevnejše naloge in sodeluje v projektnih skupinah. Zadolžena je tudi za kadrovsko področje ter je Vodja Skupne občinske uprave občin Dobrna, Vitanje in Vojnik (proračunsko računovodstvo).

V občinski upravi Občine Vojnik je zaposlenih 13 javnih uslužbencev in uslužbenk, 4 delavci so v režijskem obratu “Skrb za okolje”.

Za posamezna področja so zadolženi naslednji sodelavci:

Višja referentka v sprejemni pisarni in tajnica KS Vojnik
Irma BLAZINŠEK, poslovna sekretarka
03/780-06-20
obcina@vojnik.si
e-pošta: irma@vojnik.si

Svetovalka – glavna pisarna in tajništvo župana
Lidija KOLAR, univ. dipl. prav.
03/780-06-40
obcina@vojnik.si

Višja svetovalka za okolje in prostor
Jelka GREGORC, pravnica
dipl. upr. org.
03/780-06-33
jelka@vojnik.si

Višja svetovalka za investicije in šolstvo
Vesna POTEKO, mag. poslovnih ved
03/780-06-30
vesna@vojnik.si

Višji svetovalec za javna naročila in komunalo
Boštjan ŠVAB, dipl. inž. prometa
03/780-06-34
bostjan@vojnik.si

Svetovalka za varstvo okolja in investicije
Mateja KOZIKAR, diplomirana ekonomistka
03/780-06-26
komunala@vojnik.si

Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve
Tanja GOLEC PREVORŠEK, univ. dipl. prav.
03/780-06-28
pravna.sluzba@vojnik.si

Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Urška MUŽAR, dipl. ekon.
03/780-06-23
druzbene.dejavnosti@vojnik.si
urska@vojnik.si

Referentka za gospodarstvo in investicije
Petra PEHAR ŽGAJNER, vrtnarski tehnik
03/780-06-47
gospodarstvo@vojnik.si
petra@vojnik.si

Strokovna sodelavka
Matejka VERHOVŠEK, univ. dipl. org.
03/780-06-28
pravna.sluzba2@vojnik.si

Svetovalka za KS Nova Cerkev in KS Frankolovo
Ines NOVAK, dipl. ekon.
03/781-40-56
ks-frankolovo@amis.net
ks.novacerkev@siol.net

Strokovni sodelavec za upravljanje s športno in kulturno infrastrukturo ter informatiko
Urban Podergajs, dipl. ing. gozd.
GSM: 031 327 – 160

E-pošta:telovadnica.vojnik@gmail.com

 

Skupna občinska uprava Dobrna, Vitanje in Vojnik (proračunsko računovodstvo)

V Skupni občinski upravi občin – SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik (proračunsko računovodstvo) so zaposlene štiri javne uslužbenke za polni delovni čas ter ena za polovični delovni čas.

Podsekretarka za finance in proračun
Irena ŠPEGEL JOVAN, univ.dipl.ekon.
03/780-06-25
irena@vojnik.si

Računovodja in članica uredniškega odbora občinskega glasila Ogledalo
mag. Tanja ČRETNIK
03/780-06-35
racunovodstvo@vojnik.si

Višja svetovalka za računovodstvo in proračun
Mojca VODUŠEK, mag. poslovnih ved
03/780-06-46
sou-racunovodstvo@vojnik.si

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče ima sedež v Občini Vojnik.

Zaposlena sta 2 inšpektorja in 4 redarji. Vodja inšpektorata je mag. Nataša Kos, telefon: 082051922, e-pošta: inspekcija@vojnik.si.