Občinska uprava

Ustanovitev Občine Vojnik

Vojnik obcina 4-06

Občina Vojnik je bila ustanovljena leta 1994, tako se je prva uprava oblikovala 1.5.1995. V skladu s spremembo Zakona o lokalni samoupravi se je preoblikovala 10.3.1999, ko je Občinski svet sprejel Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vojnik. Za opravljanje nalog občinske uprave se je ustanovil enovit organ, ki ima naslednje naloge:

• zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank, polno zaposlenost delavcev v občinski upravi ter učinkovito sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami.
• opravlja strokovne, upravne, organizacijsko – tehnične in administrativne naloge na področjih splošnih, normativno pravnih in upravnih zadev, javnih financ, gospodarskih in družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

 


Uprava Občine Vojnik   

Direktorica občinske uprave, Mojca Vodušek

telefon:  03/78-00- 622
mojca.vodusek@vojnik.si

Naloge: organizira in koordinira zakonito in smotrno delo delavcev, jim nudi strokovno pomoč, skrbi za delovno disciplino, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, opravlja najzahtevnejše naloge in sodeluje v projektnih skupinah. Zadolžena je tudi za kadrovsko področje.

V občinski upravi Občine Vojnik je zaposlenih 12 javnih uslužbencev in uslužbenk, v Režijskem obratu “Skrb za okolje” pa 6.

Za posamezna področja so zadolženi naslednji sodelavci:

Višja referentka v sprejemni pisarni in tajnica KS Vojnik
Irma BLAZINŠEK, poslovna sekretarka
03/780-06-20
obcina@vojnik.si
irma@vojnik.si

Svetovalka za dokumentarno gradivo in investicije – glavna pisarna in tajništvo župana
Ines NOVAK, dipl. ekon.
03/780-06-40
obcina@vojnik.si

Višja svetovalka za okolje in prostor
Jelka GREGORC, pravnica, dipl. upr. org.
03/780-06-33
jelka@vojnik.si

Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve
Tanja GOLEC PREVORŠEK, univ. dipl. prav.
03/780-06-28
pravna.sluzba@vojnik.si

Strokovna sodelavka (odpisi cest, služnosti)
Matejka VERHOVŠEK, univ. dipl. org., Tine VENIŠNIK,  univ. dipl. prav.
03/780-06-27
pravna.sluzba2@vojnik.si

Višji svetovalec za komunalo, promet in investicije
Boštjan ŠVAB, dipl. inž. prometa
03/780-06-34
bostjan@vojnik.si

Svetovalka za varstvo okolja in investicije (SOU NOE – Skupna služba varstva okolja)
Mateja KOZIKAR, dipl. ekon.
03/780-06-26
komunala@vojnik.si 

Svetovalka za komunalo in promet
Nives KOTNIK, dipl. ekon., inž. vok.
GSM: 031 750 813
nives.kotnik@vojnik.si

Svetovalka za podjetništvo, turizem in kmetijstvo
Petra PEHAR ŽGAJNER, dipl. inž. dizajn
03/780-06-47
gospodarstvo@vojnik.si
petra@vojnik.si

Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Urška MUŽAR, dipl. ekon.
03/780-06-23
druzbene.dejavnosti@vojnik.si
urska@vojnik.si

Višja svetovalka za investicije in šolstvo
Vesna POTEKO, mag. poslovnih ved
03/780-06-30
vesna@vojnik.si

Svetovalka za krajevne skupnosti (KS Nova Cerkev in KS Frankolovo)
Romana ŠEGA, dipl. inž. zootehnike

03/781-40-56 – KS Frankolovo                                  03/781-20-50 – KS Nova Cerkev
ks-frankolovo@amis.net                                            ks.novacerkev@siol.net

Strokovni sodelavec (upravljanje s športno in kulturno infrastrukturo ter informatiko)
Urban PODERGAJS,  dipl. inž. gozd.
GSM: 031 327 – 160
telovadnica.vojnik@gmail.com

Hišnik (skrb za občinske objekte in pomoč pri upravljanju š. in k. infrastrukture )
Marko KODELA, prometni tehnik
GSM: 041 624 – 495
hisnik.vojnik@gmail.com

Režijski obrat – “Skrb za okolje”.

Delovodja
Aleš PRELESNIK, gradbeni tehnik
GSM: 041 682 – 129
ro.vojnik@gmail.com

Skupna občinska uprava

  • Notranja organizacijska enota Medobčinska inšpekcija in redarstvo-naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
  • Notranja organizacijska enota Skupna služba proračunskega računovodstva – naloge se opravljajo za občine Dobrna, Vitanje in Vojnik
  • Notranja organizacijska enota Skupna služba varstva okolja – naloge se opravljajo za občine Slovenske Konjice, Vitanje, Vojnik in Zreče
  • Notranja organizacijska enota Skupna služba urejanje prometa – naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
Skip to content