Varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti Občine Vojnik

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: 
dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Namen

Posredovanje informacij, kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.

Rok hrambe

5 let.

Opis storitve in oddaja vloge

Zahtevek vlagatelj vloži za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma za seznanitev z osebnimi podatki za otroka, ki je mlajši od 16 let ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe oziroma je zakoniti zastopnik osebe ali otroka.E-vlogo je mogoče oddati le z uporabo digitalnega potrdila (s čimer izvede identifikacijo) in sicer za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. V primeru, da želi vlagatelj vložiti zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki otroka, ki je mlajši od 16 let ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe oziroma je zakoniti zastopnik osebe ali otroka, lahko takšen postopek izvede le na lokaciji upravljavca.

Podatki, ki so zajeti v tem zahtevku bodo uporabljeni izključno za namen identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v organizaciji in za posredovanje odgovora skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Potrebne priloge

V primeru oddaje e-vloge preko spletne strani priloge niso potrebne.V primeru oddaje vloge na lokaciji mora vlagatelj predložiti identifikacijski dokument, iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba (posameznik), za katero se zahteva seznanitev ali posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo, mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo, oziroma da je zakoniti zastopnik osebe ali otroka, za katero se zahteva posredovanje osebnih podatkov.

Upravna taksa

Vloga je takse prosta.Organizacija brezplačno zagotovi eno kopijo osebnih podatkov v kolikor je za to podana zahteva s strani vlagatelja. Za vse nadaljnje kopije lahko organizacija zaračuna strošek posredovanja. V kolikor pri posredovanju nastanejo materialni stroški, ki presegajo 5 EUR z vključenim DDV, o tem naročnika obvestimo pred posredovanjem informacije in naročniku te materialne stroške lahko zaračunamo.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

Namen

Popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Vlagatelj: Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.

Rok hrambe

5 let.

Opis storitve in oddaja vloge

Na podlagi 16. do 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, se zahtevek izpolnjuje z namenom popravka neustreznih ali nepravilnih osebnih podatkov, ki jih vodi upravljavec oziroma dopolnitev manjkajočih osebnih podatkov kot tudi za izbris osebnih podatkov. Zahtevek se uporablja tudi za prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu in za omejitev obdelave osebnih podatkov. Zahtevek lahko vlagatelj vloži za ureditev lastnih osebnih podatkov oziroma za ureditev osebnih podatkov za otroka ali drugo osebo v koli
kor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe.

Podatki, ki so zajeti v tem zahtevku bodo uporabljeni izključno za potrebe identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v organizaciji in za izvajanje ukrepov skladno s 16/17/18/19/20 in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Potrebne priloge

Za vložitev zahtevka mora vlagatelj predložiti identifikacijski dokument, iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba za katero se zahteva ureditev osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo, mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo osebe, za katero se zahteva ureditev osebnih podatkov.

Upravna taksa

Vloga je takse prosta.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES