Zaščita in reševanje

Veljavni načrti ZIR

Ocene ogroženosti

Ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah

Razglasi in objave

Na podlagi sklepa vlade št. 84200-2/2020/3 z dne 23. 7. 2020 Občina Vojnik predstavlja predlog delnega načrta ZIR občine Vojnik ob epidemiji  nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0.Javna predstavitev bo trajala do 30. 9. 2020 na spletni strani občine. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe in predloge poda na elektronski naslov obcina@vojnik.si  do 30. 9. 2020.

 

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (UL RS št. 24/2012) Občina Vojnik predstavlja predlog delnih občinskih načrtov zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova ter ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, obe verzije 1.0.. Javna predstavitev bo trajala 30 dni od objave na spletni strani občine; zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe in predloge poda na elektronski naslov obcina@vojnik.si  do 9. 1. 2019.

Skip to content