Zaščita in reševanje

Veljavni načrti ZIR

Ocene ogroženosti

Ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah

Razglasi in objave

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (UL RS št. 24/2012) Občina Vojnik predstavlja predlog delnih občinskih načrtov zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova ter ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, obe verzije 1.0.. Javna predstavitev bo trajala 30 dni od objave na spletni strani občine; zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe in predloge poda na elektronski naslov obcina@vojnik.si  do 9. 1. 2019.