Župan in podžupan

Župan

Župan predstavlja in zastopa občino ter občinski svet, ki ga sklicuje ter vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Naloge župana so podrobneje definirane v 45. členu Statuta Občine Vojnik.

ŽUPAN Občine Vojnik v mandatnem obdobju 2022 – 2026 je Branko Petre (NSi), roj. 18.04. 1963, ki funkcijo opravlja tretje mandatno obdobje.

122

Podžupan

Podžupan Občine Vojnik v mandatnem obdobju 2022-2026 je Damjan Muzel, (SDS) .
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz županove pristojnosti, za katere ga župan pooblasti ter nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Beseda župana

Objava: 12. december 2019

Vsako jutro, ko se zbudimo, imamo pred sabo 24 ur življenja. Kako dragocen dar. V sebi nosimo sposobnost, živeti tako, da bo teh 24 ur nam in drugim prineslo mir, radost in srečo. (Thich Nhat Hanh)

Čas je zanimiva stvar. Občutek imamo, da nam ga vedno primanjkuje. Bolj ko hitimo, bolj nam gre na tesno. Pravijo, da bi moral človek vsak dan premišljevati pol ure, razen takrat, ko se nam zelo mudi, takrat bi moral meditirati celo uro. In vedno bi se morali zavedati, da je od nas odvisno, kako porabljamo čas, ki nam je na razpolago. In če ne delamo tako, da bo dobro nam in bližnjim, je potrebno, da v svoje življenje privedemo spremembe.

 

Stopamo že proti drugi polovici decembra. Čeprav se nam zdi, da je šele bilo novo leto, bomo čez nekaj tednov že v novem letu 2020. Zima je čas, ko se narava umiri in ne smemo pozabiti, da smo tudi ljudje del narave, zato potrebujemo svoj mir, čas za premislek in čas za nove načrte.

 

Tudi pri delovanju Občine Vojnik čas hitro teče. Občinski svet je na zadnji seji sprejel osnutek proračuna za leti 2020 in 2021. Tako so začrtane glavne smeri dela za naslednji dve leti. Trudili smo se slediti sprejeti strategiji za obdobje 2020–30. Lahko pričakujemo, da se bo v naslednjih dveh letih v naši občini precej gradilo. Naj naštejem le nekaj pomembnejših projektov:

  • Izgradnja vrtca Frankolovo skupaj z zunanjo ureditvijo je v polnem teku.
  • Oddana je popona vloga za izgradnjo kanalizacije v aglomeraciji Vojnik in pričakovano je, da bo razpis za izvajalca objavljen na začetku naslednjega leta. Financiranje bo s kohezijskimi sredstvi EU.
  • Po fazah bomo začeli graditi kanalizacijo iz Nove Cerkve do Razdelja, za kanalizacijo Ivenca pa bomo lahko vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Dokončala se bo tudi gradnja kanala proti Gojki.
  • V načrtu so obnove ulic: Kašova (teče izbor izvajalca), Keršova, Petelinškova in Cesta talcev, kjer začnemo takoj, ko se izvede gradnja kanalizacije v tej cesti.
  • Začeli smo gradnjo vodovoda v Belem Potoku, kjer se bo v sodelovanju z Elektro Celje izvedlo tudi kabliranje elektroomrežja, kar bo izboljšalo oskrbo z električno energijo. V drugi polovici leta 2020 bomo začeli gradnjo vodovoda Trnovlje pri Socki in končno tudi vodovoda Hrastnik. Predvidena je druga faza v Brdcah. Glede na to, da smo odkupili zemljišča za rezervoar, bo podjetje VO-KA lahko prevzelo v upravljanje mali vodovodni sistem Lahka peč v Socki. Obnovljen bo tudi vodovod v Ilovci in sekundarni vodovod Razdelj–Nova Cerkev, ki poteka v državni cesti.
  • Predvidene so nadaljnje obnove lokalnih cest; in sicer: Pristava–Bezovica, Socka–Vrba, Socka–Trnovlje, del Arclinske ceste, v delu je projekt Pristava–Razgor, kjer je treba urediti še del plazovitega terena. Nekaj sredstev bo za asfaltiranje makadamskih cest po načrtu krajevnih skupnosti.
  • Načrtujemo obnovo mostov čez Dobrnico in Rovski potok. Naročen je projekt za nov most čez Hudinjo v Kaplo.
  • Prav tako bomo gradili nekaj pločnikov; in sicer odsek do Gmajne, v dogovorih z DRSI se premika tudi na odsekih Višnja vas–Nova Cerkev in Vizore–Polže. Odsek Vojnik–Arclin je v prioriteti državnih načrtov. Upam, da bodo zagotovljena ustrezna sredstva na ravni ministrstva. Naročen je projekt za pločnik od Arclina do Ljubečne.
  • Zelo dobro kaže s sredstvi za izgradnjo regijske kolesarske poti Celje–Vojnik–Dobrna. Projektna dokumentacija je zaključena. Pred nami je dogovor z lastniki zemljišč, s katerimi se bo sklenila pogodba o služnosti (z večino so bila podpisana predhodna soglasja). Po končani izgradnji bo na stroške DRSI izvedena odmera, parcelacija in odkup zemljišč glede na dejansko stanje v naravi. Skladno s podpisanim dogovorom med DRSI in občinami Celje, Dobrna in Vojnik bo vsa potrebna sredstva za izgradnjo kolesarske poti zagotovilo ministrstvo za infrastrukturo v letih 2020–22. 

 

Kolesarska pot je predvidena tako, da v večini trase ne bodo potekale ob državni cesti, temveč ob potokih Hudinja in Dobrnica. V čim večji meri se bodo uporabljale obstoječe javne poti, ki se bodo razširile na 3,5 m širine in bodo v souporabi kolesarjev in ostalih udeležencev v prometu. Kjer bo izvedena trasa na novo samo za kolesarje, bo dovoljena uporaba vsem lastnikom kmetijskih zemljišč za dostop do njihovih parcel s kmetijskimi stroji, ne bo pa dovoljen promet ostalih motornih vozil. Po končani izgradnji bo imenovan skrbnik poti, ki bo skrbel za vzdrževanje, red in čistočo. 

Lastnike zemljišč prosim za sodelovanje, ker je samo z vašim razumevanjem možno urediti 120 služnosti do konca aprila naslednjega leta. Gradnja se lahko začne pod pogojem, da se lahko zagotovi povezanost trase med Celjem in Dobrno, drugače gradnje ne bo. Potrudili se bomo, da bomo posredovali čim več informacij. Poleg kolesarske steze bomo pridobili tudi veliko na novo urejenih javnih poti in kar nekaj infrastrukturnih objektov. Celotna trasa v občini Vojnik je dolga 10 km. Upam, da bomo znali izkoristiti priložnost in ponujena sredstva.

 

Čakajo nas delovna leta in veselim se, saj to pomeni, da bomo tudi v prihodnje v občini Vojnik napredovali.

Ni pomembna samo gradnja, temveč je enako pomembno čim bogatejše družbeno življenje v naši občini. Zato vas prav vse prijazno vabim na Božični Vojnik, ki bo svoja vrata odprl 14. decembra in bo že peto leto na prav poseben način združil različna društva naše občine v skupnem projektu, ki zelo pozitivno odmeva po celi Sloveniji. K sodelovanju je povabljen prav vsak. Lahko kot jasličar, stojničar, nastopajoči, redar ali pa samo kot obiskovalec. Vsakdo je iskreno dobrodošel. Vsakemu sem iskreno hvaležen za njegov prispevek.

 

Ob koncu naj vam samo še izrečem voščilo ob novem letu. Leto 2020 je še posebej zanimivo, saj vstopamo v novo desetletje. Desetletje novih priložnosti, medsebojnega razumevanja, ljubezni in zadovoljstva. Ne bojmo se sprememb, ki jih prinaša čas, temveč jih izkoristimo nam v prid.

 

Naj nas spremlja Bianchijeva misel: »Če greš na dolgo potovanje, naj bo tvoja prtljaga čim lažja. Manj boš utrujen in bolj pripravljen sprejeti, kar ti bo darovano vsak dan.«

 

Srečno vsem tudi v novem letu.

 

Branko Petre, vaš župan

 

Arhiv:  ŽUPANOVA BESEDA

 

Skip to content