Župan in podžupan

Zadnja posodobitev

Župan

Župan predstavlja in zastopa občino ter občinski svet, ki ga sklicuje ter vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Naloge župana so podrobneje definirane v 45. členu Statuta Občine Vojnik.

ŽUPAN Občine Vojnik v mandatnem obdobju 2018 – 2022 je Branko Petre (NSi), roj. 18.04. 1963, ki funkcijo opravlja drugo mandatno obdobje.

122

Podžupan

Podžupan Občine Vojnik v mandatnem obdobju 2018-2022 je Vili Hribernik, (SDS) .
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz županove pristojnosti, za katere ga župan pooblasti ter nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.