SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik št. 2

image_printNatisni

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ) – v nadalj.: ZPNačrt, ter Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3.2016 je župan Občine Vojnik sprejel

 

 

SKLEP

o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

Občine Vojnik št. 2

 

pdfSklep_o_začetku_spremmb_OPN_-_objavljen.pdf

Morda ti bo všeč tudi...