Toča 2023

Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo

Občina Vojnik na podlagi Sklepa Uprave za zaščito in reševanje št. 844-31/2023-1 – DGZR z dne 9. 10. 2023 začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Oškodovanci lahko škodo prijavijo tako, da izpolnijo predpisani Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je dostopen spodaj (glej dokumenti, priloge).

Obrazec 2 mora biti obvezno dvakrat podpisan s strani oškodovanca in vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
  • davčna številka nosilca,
  • naslov nosilca,
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev,
  • GERK– številka GERK-a,
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode(glej Šifrant H – Seznam kmetijskih kultur),
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti,
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE– dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.
  • OBVEZNE PRILOGE: Subvencijska vloga 2023; fotografije, ki dokazujejo nastalo škodo.

Pred izpolnitvijo prijavnega obrazca predlagamo, da si prijavitelji natančno preberejo navodila za izpolnjevanje (glej priloge).

Izpolnjen in dvakrat podpisan obrazec oškodovanec dostavi v Sprejemno pisarno Občine Vojnik, vsak delavnik v času uradnih ur.

 Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev je najkasneje do petka, 17. novembra 2023 do 12.00.

Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročajo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30 % običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu.

Skladno s 49. členom Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč mora biti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih površin se šteje 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov ali hmeljišč ali 0,2 ha drevesnic, trsnic in matičnih hmeljišč ali 8 ha gozdov ali 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.

Številka: 844-0019/2023-9

Datum: 23.10.2023

Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč Občine Vojnik

Skip to content