Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Vojnik

Številka: 007-0007/2018 – 5  

Datum: 20.12.2018

NASTANITVENIM PONUDNIKOM

NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK

ZADEVA: NOV ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI VOJNIK

Spoštovani,

v preteklih mesecih smo vas že seznanili, da je s 15. marcem 2018 stopil v veljavo nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) (v nadaljevanju: ZRST-1), ki prinaša novosti na področju ureditve turistične takse. V skladu s 50. členom ZSRT-1 morajo občine v treh mesecih po njegovi uveljavitvi uskladiti splošne akte, s katerimi določajo turistično takso.

Skladno z navedenim vas obveščamo, da je Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji, dne 13. junija 2018, obravnaval in sprejel nov odlok, ki ureja področje turistične in promocijske takse –Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018) (v nadaljevanju: odlok), ki bo stopil v veljavo 1.1.2019.

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj ključnih novosti, ki jih opredeljujeta ZSRT-1 in odlok:

Višina turistične takse

4. člen odloka določa novo višino turistične takse za območje Občine Vojnik, ki bo po novem znašala:

Promocijska taksa

Zakon po novem predpisuje tudi promocijsko takso, ki jo občina nakaže Slovenski turistični organizaciji, in se jo gostom obračuna poleg turistične takse v višini 25 % zneska turistične takse. Promocijsko takso se prične obračunavati s 1. januarjem 2019. Skupaj s turistično takso od 1. januarja 2019 dalje torej gostom zaračunate:

  • Polna turistična taksa:
  • Polovična turistična taksa:

1,60 EUR (polna turistična taksa) + 0,40 EUR (promocijska taksa) = 2,00 EUR

0,80 EUR (polovična turistična taksa) + 0,20 EUR (promocijska taksa) = 1,00 EUR

Glede na zgoraj navedeno to pomeni:

 

POLNA TURISTIČNA TAKSA

POLOVIČNA TURISTIČNA TAKSA

od 1. 1. 2019 dalje

od 1. 1. 2019 dalje

Turistična taksa – Občina Vojnik

                                1,60 €

                                0,80 €

Promocijska taksa – Slovenska turistična organizacija

                                0,40 €

                                0,20 €

skupaj

                              2,00 €

                              1,00 €

Oprostitve in polovične oprostitve plačil turistične takse

ZSRT-1 in odlok spreminjata tudi nabor oprostitev in polovičnih oprostitev plačil turistične takse (in posledično promocijske takse), tako so v skladu z ZRST-1 in odlokom turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni v celoti ali polovično zavezanci, ki ji opredeljuje 18. člen ZSRT-1. Svetujemo vam, da si podrobneje pregledate seznam oprostitev plačil turistične takse in se s tem izognete slabi volji ob morebiti ugotovljenih kršitvah s strani nadzora.

Po novem je uvedena starostna omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse, in sicer po novem plačujejo 50 % turistične takse le osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF) (prej so bili oproščeni vsi gostje). Seznam takih nastanitvenih obratov vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh (http://www.youth-hostel.si).

Dodatno vas opozarjamo, da morate razloge za oprostitev plačila turistične takse posebej evidentirati v vaši knjigi gostov, kar še posebej velja za:

  1. učence, dijake in študente ter njihove mentorje, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa

Dokazilo:

Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje:

  • https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx
  • http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/
  • http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/.

Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri, ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v knjigo gostov;

Dokazilo:

Kot dokazilo šteje sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse preveri veljavnost takega sklepa oz. iz javno dostopnih podatkov preveri (npr. spletne strani, uradni list…) ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v knjigo gostov. Seznam društev, ki jim je bil dodeljen status pravne osebe v javnem interesu za leto 2017, se nahaja na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-039-02000-OB~P001-0000.PDF

Nespremenjen ostaja rok nakazovanja turistične takse občini (s 1. 1. 2019 tudi promocijske takse), na kar vas še posebej opozarjamo. Skladno z 21. členom ZSRT-1 in 7. členom odloka ste še naprej dolžni do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazati pobrano turistično takso na poseben račun številka 0133 9845 0000 150, sklic 19 – DAVČNA ŠTEVILKA –
07129.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na ga. Petra Pehar Žgajner (Občina Vojnik), na telefonsko številko 03 78 00 647 oz. elektronski naslov petra@vojnik.si.

Z veseljem vam bomo posredovali potrebne informacije.

Pripravila:

Petra Pehar Žgajner

 

Skip to content