Gospodarske javne službe

Infrastruktura

Električna energija

Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. Celje, Vrunčeva 2a, Celje.

Plin

V centru naselja Vojnik imamo vzpostavljen sistem zemeljskega plina. Koncesionar je podjetje Adriaplin.

Ceste

Odgovorni osebi občinske uprave sta Boštjan Švab in Mateja Kozikar. Lokalne ceste in javne poti v občini se vzdržujejo iz sredstev občinskega proračuna skupne komunalne rabe. Določen del cest (lokalne ceste) je v upravljanju VOC-a Celje.
V občini Vojnik je kategoriziranih 14 lokalnih cest v dolžini 32,1 km ter 159 javnih poti v skupni dolžini 146,84 km, vseh kategoriziranih cest je 180,50 km.
Javna gospodarska služba po vsebini zajema pregledništvo nad javnimi cestami, zagotavljanje prevoznosti v letnem in zimskem času, ter ustrezno vzdrževanje oziroma gospodarjenje s cestami. Ceste v občini so primerno vzdrževane, vendar je kljub temu razlika med kvaliteto vzdrževanja v krajevnih središčih in območjih izven teh središč.
Nadaljnji razvoj cestnega omrežja v občini bo v glavnem nadaljevanje modernizacije javnega in lokalnega cestnega omrežja.

krog004

Promet

Skozi Vojnik po regionalni cesti Celje – Slovenske Konjice se odvija gost promet po statistiki dnevno ca. 13.000 vozil, skozi Frankolovo pa ca. 11.000.
Po regionalni cesti Višnja vas – Dobrna je gostota prometa ca. 4200 vozil dnevno, 2500 vozil pa se dnevno vozi na regionalni cesti Nova Cerkev – Vitanje.
Obremenjene so tudi nekatere lokalne ceste, kot so Arclin – Ljubečna, Pristava – Dramlje, Vojnik – Šmartno in Frankolovo – Črešnjice.

Parkiranje

Občina Vojnik je v preteklih letih uredila kar nekaj parkirišč. Urejene parkirne površine:
Vojnik – Celjska cesta za staro pošto, za objektom PGD Vojnik, pred cerkvijo Sv. Jerneja, pokopališče Vojnik, za ZP Vojnik, pri šoli in vrtcu.
Nova Cerkev: pokopališče Nova Cerkev, pred objektom PGD Nova Cerkev, POŠ Nova Cerkev.
Frankolovo: pokopališče Frankolovo, OŠ Anton Bezenšek Frankolovo in vrtec, Paviljon Frankolovo, parkirišče PGD Frankolovo.

Čiščenje javnih prometnih površin

Obsega ročno in strojno čiščenje, pranje cestnih površin (ulic, trgov, javnih poti, lokalnih cest in regionalnih cest), odvoz kosovnih odpadkov, čiščenje divjih odlagališč ter izpraznjevanje košev za smeti. Strojno čiščenje in vzdrževanje regionalnih in lokalnih cest opravlja na podlagi pogodbe VOC (Vzdrževanje in obnova, Celje),
ročno čiščenje javnih poti, ulic in trgov, izpraznjevanje košev za smeti ter čiščenje črnih odlagališč opravljajo javni delavci. Odvoz kosovnih odpadkov izvajajo na osnovi pogodbe Simbio, d.o.o., služba za ravnanje z odpadki.

Javni objekti

Bazen Frankolovo – najemniki 2014 Mladinsko društvo Frankolovo.
Skakalnica Vizore – Nova Cerkev – najemnik Skakalno društvo, Vizore
Paviljon Frankolovo – KS Frankolovo
Kutruni dom Vojnik – KUD France Prešeren Vojnik
Tenis igrišče – najemnik Tenis Klub Vojnik
Igrišče za nogomet, umetna trava – NK Vojnik

IMG 2661Bazen Frankolovo

Komunala

Pitna voda

Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje, skupaj za sistem javnega vodovoda. Sistemi lokalnih vodovodov po posameznih krajevnih skupnostih pa se sistemsko rešujejo do predaje VO-KA Celje.

Onesnaževanje

Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje.

Komunalni odpadki

Simbio, d.o.o., Teharska c. 49

3000 Celje

Pokopališka dejavnost

V občini Vojnik imamo štiri pokopališča: Črešnjice, Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik.

Koncesionar na vseh štirih pokopališčih je PS Raj, Arclin  21 a, 3211 Škofja vas.
V skladu s pogodbo podjetje izvaja naslednje storitve: urejanje pokopališča Vojnik, pokopališko dejavnost na pokopališču Vojnik ter pogrebno dežurno službo in urejanje dokumentacije.
Kontakt:  tel. št.  03 781 28 00, dežurna številka 031 648 106 ali 031 322 522.

Pokopališče Črešnjice
Kraj: Črešnjice, št. pokopališč: 1
Velikost: 594 m2
Prosti grobovi: 0
Predvidena širitev: 250 m2 (prva faza 150 m2)

Pokopališče Frankolovo
Kraj: Frankolovo, št. pokopališč: 1
Velikost: 2655 m2
Prosti grobovi: 60 družinskih grobov in 39 žarnih grobov
Predvidena širitev: Širitve ne predvidevamo.

Pokopališče Nova Cerkev
Kraj: Nova Cerkev, št. pokopališč: 1
Velikost: 5.169 m2
Prosti grobovi: 5 enojnih in 4 družinski grobovi
Predvidena širitev: v izmeri 3.145 m2

Pokopališče Vojnik
Kraj: Vojnik, št. pokopališč: 1
Velikost: 12.054 m2 (569 enojnih grobov, 1138 družinskih, 21 grobnic in 30 žarnih)
Prosti grobovi: 40 grobnih prostorov
Predvidena širitev: v izmeri 2.000 m2 (v prvi fazi 1.000 m2).

 

 

Vzdrževanje zelenic in nasadov

Obsega vzdrževanje javnih zelenic in nasadov, košnjo, zasajevanje cvetličnih gred in korit, obnovo zelenic, grmovnic in drevesnih sadik ter čiščenje teh površin.
Z javnimi deli urejamo Novo Cerkev ter del Vojnika in Frankolovega. Za ureditev pa skrbijo tudi Turistična društva Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik.

G I C – kaj je to?

Pred časom smo v našem glasilu napisali, kako do lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Opazili smo, da je nekaterim ušla pomembna podrobnost, da se vse, kar je v zvezi z gradnjo ali adaptacijo objektov, začne urejati na Občini Vojnik, sedaj na novem naslovu Keršova 8.
Določeno število naših občanov še vedno skuša pridobiti informacijo o možnosti gradnje objektov na Občini Celje na ZPI (Zavod za planiranje in izgradnjo), kjer pa jim žal ne morejo pomagati, saj s temi podatki ne razpolagajo več. Občina Vojnik oziroma Geoinformacijski center Vojnik (GIC) od 1.1. 2000 razpolaga z vsemi podatki, ki so za gradnjo objektov potrebni. Kar nekaj časa je bilo potrebno, da smo veliko količino prostorskih, katastrskih in drugih podatkov pridobili in jih s pomočjo sodobnega programskega računalniškega orodja umestili v vsakodnevni delovni proces, ocenjujemo, da kar uspešno. Praksa je pokazala, da je delo ne tem področju sedaj dosti enostavnejše, natančnejše in, kar je za naše stranke pomembno, tudi hitrejše.

Kako torej do informacije o možnosti gradnje? Stranka, ki želi pridobiti informacijo o možnosti gradnje, naj pride na Občino Vojnik, s seboj naj prinese kopijo katastrskega načrta (“mapno kopijo”) in to je vse. Informacijo dobite praviloma takoj ali izjemoma tudi pisno na dom. Enak postopek je tudi v primeru, da se je stranka že odločila za novogradnjo ali adaptacijo objekta. Tudi v tem primeru nam zadostuje kopija katastrskega načrta, ki nam je osnova za izdelavo lokacijske informacije, katero na željo stranke posredujemo izdelovalcu lokacijske dokumentacije. Ta je potrebna za izdajo lokacijskega dovoljenja, ki ga pa še vedno izdaja Upravna enota v Celju.

Iz napisanega je razvidno, da bodoči graditelj obišče Občino Vojnik (GIC, ki ga sedaj še imenujemo referat za urejanje prostora) le enkrat, vse ostalo teče po ustaljeni praksi na relaciji GIC Vojnik – izdelovalec lokacijske dokumentacije, ki je dolžan lokacijsko dokumentacijo pripraviti tako, da stranka pridobi lokacijsko in kasneje gradbeno dovoljenje. GIC občine Vojnik daje izdelovalcu vse potrebne smernice za izdelavo lokacijske dokumentacije in tudi druge podatke, ki jih izdelovalec pri svojem delu potrebuje.

Drugo področje, ki ga uredite na GIC Vojnik, je izdajanje potrdil o statusih zemljišč in predkupne pravice. To so potrdila, ki jih potrebujete ob sklepanju kupoprodajnih, darilnih in drugih vrstah pogodb pri prometu z zemljišči. Tudi v tem primeru velja pravilo, da navedena potrdila dobite v najkrajšem možnem času.

Obrazci vlog so na razpolago na sedežu občine in naši internet strani – Oglasna deska – OBRAZCI

Toliko o podatkih, s katerimi razpolaga GIC oziroma Občina Vojnik, in nekaterih postopkih, ki jih občani lahko opravijo pri nas.

Sicer pa želimo, da bi sistem informatike v naši občini posodobili tudi na drugih področjih tako, da bi bila geoinformacijska infrastruktura podpora večini postavk občinskega proračuna, kar bo imelo za posledico racionalnejše, enostavnejše in kvalitetnejše delo. Takrat bo mogoče dozorel tudi čas, ko bo veljalo GIC institucionalizirati, do takrat pa po informacije kar do strokovnega sodelavca za urejanje prostora oziroma k podpisanemu na občino Vojnik.

Skip to content