Aktualni projekti in investicije

AKTUALNI PROJEKTI 2022

VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE VOJNIK 2020 do 2030

PROMETNA IN STAVBNA INFRASTRUKTURA

VODOVODI,  KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE

DRUGE INVESTICIJE IN PROJEKTI

INVESTICIJE IN DOSEŽKI V LETU 2021

AKTUALNI PROJEKTI 2021

VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE VOJNIK 2020 do 2030

PROMETNA IN STAVBNA INFRASTRUKTURA

VODOVODI,  KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE

DRUGE INVESTICIJE IN PROJEKTI

 

 

Investicije in dosežki občine Vojnik v letu 2020

VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE VOJNIK 2020 do 2030

PROMETNA IN STAVBNA INFRASTRUKTURA

VODOVODI,  KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE

DRUGE INVESTICIJE IN PROJEKTI

Investicije in dosežki občine Vojnik v letu 2020

PREGLED INVESTICIJ 2019

PREGLED INVESTICIJ 2018

PROMETNA INFRASTRUKTURA

 VODOVODI,  KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE
 DRUGE INVESTICIJE IN PROJEKTI
 PREGLED INVESTICIJ 2017
 PREGLED INVESTICIJ 2016
 

 

 

 

 

 

 

 Ureditev ulic

Ureditev lokalne ceste Frankolovo–Socka

V mesecu maju smo objavili razpis za izbiro izvajalca za ureditev lokalne ceste Frankolovo–Socka v skupni dolžini 420 m. Na tem delu je opaziti zamočvirjeno področje, ki se bo ob rekonstrukciji dreniralo in se bo zamenjal ustroj ceste v celoti. Takoj po izbiri izvajalca bomo začeli ureditev.

 Rekonstrukcija lokalne ceste Ilovca–Črešnjice

V okviru rednega vzdrževanja se je začelo izvajanje rekonstrukcije lokalne ceste LC464031 v Ivenci v razdalji 250 m. Rekonstrukcija je potekala s predhodnim rezkanjem asfaltne vozne površine, nato z izdelavo izravnave in preplastitvijo. Uredilo se je odvodnjavanje in javna razsvetljava. Asfaltiranje je izvajalo podjetje VOC Celje, pripravljalna dela pa Robaum, d. o. o. Dela bodo v celoti končana predvidoma do 15. 6. 2019.

 Rekonstrukcija LC 032013 Vojnik–Šmartno

Začeli smo dela rekonstrukcije lokalne ceste LC032013 Vojnik–Šmartno v dolžini 665 m. Izvajalec je podjetje VOC Celje, ki je bil izbran po postopku javnega naročanja – objavljen na portalu javnih naročil. Rekonstrukcija ceste se v celoti financira iz proračuna Občine Vojnik. Dela se bodo izvajalas postopkom hladne reciklaže z uporabo cementa in penjenega bitumna. Receptura za hladno reciklažo se je naredila predhodno z odvzemom vzorcev (sondažni izkopi) materialov iz obstoječe voziščne konstrukcije za potrebe izdelave predhodne delovne sestave receptura (uporaba cementa in penjenega bitumna). Postopek hladne reciklaže s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti se izvaja do globine 30 cm. Asfalt se vgrajuje v sistemu AC22, debeline 6 cm, in AC11, debeline 4 cm. Rok dokončanja del je predvidoma do 15. 6. 2019.

 Rekonstrukcija mostu čez Dobrnico v Zg. Hrenovi na JP 964601

Obstoječi most čez potok Dobrnica ima prekladno konstrukcijo, sestavljeno iz jeklenih profilov, ki predstavljajo primarno nosilno konstrukcijo preko enega polja. Sekundarna nosilna konstrukcija so lesene deske (debeline okoli 10 cm), ki nalegajo primarno konstrukcijo v prečni smeri. Vertikalno nosilno konstrukcijo predstavljata dva krajna opornika AB. Rezultati obstoječega in predvidenega stanja nam prikazujejo, da se na obravnavanem območju Dobrnica razlije preko brežin ob nastopu visokih voda s povratno dobo 10 let ali več. Obstoječa mostna odprtina na obravnavanem območju prevaja visoke vode s povratno dobo 5 let. S predvideno ureditvijo se bo izboljšala pretočnost obstoječega korita in premostitve, in sicer tako, da bo most prevajal visoko vodo s povratno dobo 10 let. Predvidena dela so:

  • čiščenje naplavin.

Pri rekonstrukciji je upoštevana gornjo koto plošče AB od 306.15 do 306.25 m n. v. Objekt je zasnovan kot polno armirana betonska plošča debeline 35 cm, ki premošča vodotok Dobrnico v enem polju svetle dolžine 6,70 m. Plošča AB je vpeta v kamnito-betonske opornike. Oporniki so predvideni iz lomljenca v betonu C25/30 in armiranim zaledjem z armaturnimi mrežami Q503. Skupna dolžina mostne plošče je 7,70 m in širine 4,50 m. Kot križanja mostu in potoka znaša 86°. Objekt bo prevajal visoke vode s povratno dobo 10 let. Cesta preko objekta poteka v premi z vzdolžnim sklonom 2,0 %. Cesta se ne nadvišuje in ostaja v prvotni niveleti ceste.

Dela v letu 2019 bo v celoti izvajalo podjetje NIVO EKO, v vrednosti 44.369,49 EUR. Rekonstrukcija mostu se v celoti financira iz proračuna Občine Vojnik.

 Kanalizacija Arclin severovzhod in pot v Lešje

Projekt zajema že zgrajeno kanalizacijo v Arclinu in na delu Poti v Lešje, za kar že imamo delno uporabno dovoljenje. Nadaljevanje projekta, ki pripada skupnemu gradbenemu dovoljenju, zajema naselji Gmajna in Konjsko. Ker po spremembi Uredbe odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode del naselja Gmajne spada v aglomeracijo Vojnik (nad 2.000 PE), bomo poskusili ta del uvrstiti v zgoraj omenjeni projekt, naselje Konjsko pa dokončati z lastnimi proračunskimi sredstvi.

 Kanalizacija v aglomeraciji Vojnik

V sklopu projekta kanalizacije v aglomeraciji Vojnik imamo 4 projekte, vsak ima svoje gradbeno dovoljenje in so v aglomeraciji Vojnik (nad 2.000 PE), ki je eden izmed pogojev za prijavo sredstev EU. Projekti so:

V jeseni bo narejena prijava za sredstva EU skupaj z občinami Celje, Vojnik in Štore. Začetek gradnje je v načrtu za leto 2020, planirana sredstva pa v višini 1 milijona EUR.

Kanalizacija Ivenca

Za projekt kanalizacije Ivenca imamo pridobljene vse služnosti. Naročena je sprememba DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje). Po pridobitvi spremembe projekta bomo oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina predvidene kanalizacije znaša 3174 m, na katero se bo lahko priključilo pribl. 50 gospodinjstev.

Kanalizacija Višnja vas

Za projekt kanalizacije Višnja vas imamo pridobljeno idejno zasnovo, ki jo usklajujemo z lastniki zemljišč in projektantom. Ko bo trasa dokončno usklajena, bomo naročili DGD (dokumentacijo za gradbeno dovoljenje) in vložili dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina predvidene kanalizacije znaša 184,63 m, na katero se bo lahko priključilo vsaj 25 gospodinjstev.

 Kanalizacija Lešje
 Projekt kanalizacije Lešje je trenutno v usklajevanju z lastnikom zemljišča za pridobitev zadnje služnostne pravice. Po pridobitvi služnosti bomo naročili spremembo projekta DGD in oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina predvidene kanalizacije znaša 521,61 m, na katero se bo lahko priključilo vsaj 12 gospodinjstev.

Vodovod Lahka peč

 Za projekt »Rekonstrukcija vodohrana Lahka peč« je izdelana idejna zasnova. Pridobiva se dokumentacija za gradbeno dovoljenje in predaja vodovoda Čreškova v upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Celje.
 
Vodovod Trnovlje pri Socki

Za projekt vodovoda Trnovlje pri Socki imamo pridobljeno idejno zasnovo, ki se usklajuje z lastniki zemljišč in projektantom. Ko bo trasa dokončno usklajena in pridobljene vse služnosti, bomo naročili DGD (dokumentacijo za gradbeno dovoljenje) in oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina predvidenega vodovoda znaša 1577 m, na katerega se bo lahko priključilo pribl. 50 gospodinjstev.

Vodovod Rove–podaljšanje

Projekt vodovoda Rove – podaljšanje je v fazi pridobivanja zadnje služnosti. Ko bo trasa dokončno usklajena in pridobljene vse služnosti, bomo naročili DGD (dokumentacijo za gradbeno dovoljenje) in oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina predvidenega vodovoda znaša 195 m, na katerega se bo priključilo vsaj 12 gospodinjstev.

Vodovod Ilovca–Dedni Vrh

Podjetje Vodovod-kanalizacija Celje, d. o. o. je naročilo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi projekta bo Občina Vojnik skupaj z uporabniki pridobila služnosti, ki so potrebne za gradbeno dovoljenje.

Vodovod Beli Potok

Za projekt vodovoda Beli Potok imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V mesecu maju smo objavili razpis za izbiro izvajalca na portalu javnih naročil. Po izbiri izvajalca bomo začeli izgradnjo. Skupna dolžina predvidenega vodovoda znaša 982,36 m, na katerega se bo priključilo vsaj 8 uporabnikov.

Vodovod Hrastnik

Projekt vodovoda Hrastnik smo letos dokončno uskladili in pridobili vse služnosti od lastnikov zemljišč. Naročena je sprememba DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje). Po pridobitvi dokumentacije bomo oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina predvidenega vodovoda znaša 1495,59 m, na katerega se bo priključilo vsaj 15 uporabnikov.

Kolesarska povezava Celje–Vojnik–Dobrna
Na podlagi idejnega projekta kolesarske povezave na trasi Celje–Vojnik–Dobrna, ki smo ga že predstavili v Ogledalu, vas obveščamo, da se izvajajo nadaljnje dejavnosti. Direkcija RS za infrastruktura je pripravila projektno nalogo, na osnovi katere bo objavljen javni razpis za izdelavo projektov PZI. Dejavnosti naj bi stekle v letu 2018 in projekti naj bi bili tudi predani. Projekte v celoti financira Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. Kolesarska povezava se v občini Vojnik navezuje na kolesarsko pot Celje–Vojnik; in sicer v Škofji vasi za gostiščem Medved, kjer se v občini Vojnik nadaljuje v Arclinu pri reki Hudinji in poteka do Vojnika po obstoječih makadamskih (poljskih) in delno asfaltnih poteh.

V drugem delu vodi povezava proti SZ po dolini reke Hudinje in Dobrnice mimo Višnje vasi (grad Tabor), skozi naselje Kaplja do krožnega križišča ob regionalni cesti Višnja vas–Nova Cerkev in v nadaljevanju poteka po obstoječih in novih makadamskih in asfaltnih poteh ob reki Dobrnica vse do Lemberga in v nadaljevanju do meje z občino Dobrna.

Projekt, združen v naziv regijskega projekta savinjske regije: Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje–Vojnik–Dobrna za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti s partnerji v projektu MO Celje, Občina Vojnik in Občina Dobrna in nosilcem projekta Direkcija RS za infrastrukturo, smo prijavili na poziv za sofinaciranje projekta iz naslova Dogovora za razvoj regij, prednostna naložba: spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v skupno ocenjeni vrednosti 5.214.388,00 EUR od tega višina zaprošenih sredstev 3.340.180,00 EUR. Skupaj v kilometrih znaša kolesarska poveza 19,58 km, samo v občini Vojnik 9,96 km. Rezultati prijave naj bi bili znani letos in z optimizmom lahko planiramo začetek gradnje kolesarske povezave v prihodnjem letu.

 

Pregledna situacija Celje - Vojnik - Dobrna
 Predstavitev kolesarske povezave Vojnik–Slovenske Konjice
 Kolesarska povezava skozi občino Vojnik dobiva vse bolj jasne obrise. V torek, 3. aprila, je bila 6.475 metrov dolga kolesarska pot v občini Vojnik predstavljena lastnikom zemljišč, po katerih bo potekala. Vodja projekta Bojana Stopinšek je predstavila projekt, ki je del celotne savinjske regije, in podala uvodne informacije glede nadaljevanja projekta.

V sklopu izgradnje državnih in regijskih kolesarskih povezav je poleg povezave Celje–Vojnik–Dobrna predviden še odsek skozi Frankolovo proti Slovenskim Konjicam. Potekal bo od križišča za Dobrno oziroma Zreče ob cesti za Slovenske Konjice do potoka Tesnica, kjer bo za prečkanje zgrajena nova brv, nato skozi Globoče in Stražico do naselja Frankolovo, kjer bo zgrajena še ena brv čez potok, ki priteče v Tesnico.

Na meji z občino Zreče se bo povezava nadaljevala skozi občini Zreče in Slovenske Konjice do meje z občino Slovenska Bistrica, kjer se kolesarska pot nadaljuje v sosednjo regijo. Ocenjena vrednost tega vojniškega odseka znaša 5.360.000 EUR. Namen in cilji izgradnje kolesarske poti so zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev, povečanje pretočnosti prometa, razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, spodbujanje izvedbe športno-rekreativnih dogodkov, izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva ter spodbujanje zdravega načina življenja.

Pri načrtovanju kolesarske povezave je predviden tudi poseg na zasebna zemljišča, zato sta koordinator dejavnosti Območno-razvojno partnerstvo »osrednje celjsko«, ki deluje pod okriljem družbe Simbio, d. o. o., in Direkcija RS za infrastrukturo včeraj predstavila idejni projekt, potek trase, nadaljnje dejavnosti celovitega regijskega projekta in postopek pridobivanja zemljišč za namen ureditve kolesarske povezave. Predstavitve, ki je potekala v dvorani PGD Frankolovo, se je, poleg vojniškega župana Branka Petreta, Boštjana Švaba in Vesne Poteko ter predsednika KS Frankolovo Dušana Horvata, udeležilo štirideset lastnikov zemljišč, ki so podprli projekt. V nadaljevanju projekta bo Občina Vojnik pristopila do lastnikov zemljišč z namenom pridobivanja načelnih soglasij, sledila bo izdelava izvedbene dokumentacije, cenitve in odkupi zemljišč ter izgradnja.

Tekst: Vesna Poteko

Vir grafične rešitve: Projektivni biro Savaprojekt, foto: Urban Podergajs

Vojnik-Sl.Konjice

 

Novi prostori v Knjižnici Vojnik

 

V Knjižnici Vojnik so končana investicijsko-vzdrževalna dela in s tem so pridobljeni novi prostori za namen knjižnične dejavnosti. Vrednost novih prostorov znaša 44.245,00 EUR.

Z nakupom novih prostorov in njihovo ureditvijo je knjižnica pridobila novih 60 m2. Podjetje Oder, d. o. o. je dela zaključilo meseca aprila in na začetku maja so prostori že bili v uporabi. Prav tako se je uredila zelenica in okolica prostorov. Glede na razpoložljiva sredstva bo Občina Vojnik opremila prostore s knjižničnim pohištvom.

Novi prostori so zaživeli z razstavo portretov Ivana Cankarja, avtorja Borija Zupančiča. Upamo, da bodo prostori upravičili svoj namen in da bodo služili knjižnični in drugim spremljevalnim dogodkom v občini.

Tekst: Vesna Poteko

Foto: Betka Hutinski

   Knjižnica Vojnik

Sanacija prostorov na POŠ Socka

Na POŠ Socka smo že lani začeli urejati prostore v pritličju z novim vetrolovom, stopniščem in mansardo. Vrednost investicije znaša 57.000,00 EUR.Izvajalec je dela končal meseca aprila in s tem je šola bogatejša za 12,15 m2 vetrolova, urejenega stopnišča v izmeri 33,4 m2 in mansarde 45,25 m2. Prav prostorov v mansardi so se razveselili člani kulturnega in športnega društva. Člani bodo prostore uporabljali za društvene dejavnosti in bodo tudi s svojim prispevkom poskrbeli za njihovo ureditev (pleskanje, tlaki, razsvetljava idr.). Novi prostori bodo namenjeni za shranjevanje rekvizitov, izvedbo sestankov in srečanje članov.

Članom društva se za sodelovanje in pomoč za ureditev novih prostorov zahvaljujemo in jim želimo uspešno in zadovoljno uporabo.

Tekst: Vesna Poteko

Foto: Milan Cehner

POŠ Socka2

Rekonstrukcija, sprememba namembnosti in energetska sanacija poslovno-stanovanjskega objekta Nova Cerkev 22

Z rekonstrukcijo in sanacijo stavbe Nova Cerkev 22 sta Občina Vojnik in izbrani izvajalec, podjetje GES, d. o. o. iz Celja, začela že meseca oktobra 2017. V okviru rekonstrukcije in spremembe namembnosti objekta se bo izvedla tudi energetska sanacija objekta.

Iz obstoječih stanovanj in poslovnih prostorov se bo uredilo devet stanovanj in eno invalidsko stanovanje v pritličju, ostanek bodo poslovni prostori Krajevne skupnosti Nova Cerkev in društveni prostor. V okviru energetske sanacije se bo izvedla nova fasada, zamenjalo se bo vso stavbo pohištvo na fasadi in izvedla toplotna izolacija mansarde proti podstrešju iz toplotne izolacije, debeline 25 cm. Izvedba del se je torej začela z rušitvenimi in zidarskimi deli in preselitvijo stanovalca Skaza. Prostori Pošte Slovenije so med izvajanjem gradbenih del poslovali in so se izpraznili na začetku aprila 2018. Odstranili so se vsi obstoječi tlaki, vključno z nasutjem med stropniki, izvedli so se tudi novi suhomontažni tlaki, saj so bile stropne konstrukcije med etažami lesene. V okviru rekonstrukcije objekta se je izvedla tudi celotna rekonstrukcija mansarde. Zaradi prenizke etažne višine se je celotno leseno ostrešje predelalo, ojačali so se špirovci in zamenjale kapne in vmesne lege, vključno s škarniki. Glede na dodatna dela smo izvedli zbiranje ponudb in izbrali izvajalca (Samo Sanjkar, s. p.).

Vzporedno z gradbenimi deli so se izvajala groba elektro- in strojnoinštalacijska dela. Rok za dokončanje del, vključno s predajo objekta in odpravo napak ter pridobitvijo uporabnega dovoljenja, je 30. 9. 2018. Do zaključka pogodbenega roka se morajo na energetski prenovi zaključiti fasaderska dela in zamenjati stavbno pohištvo na zahodni fasadi. Izvesti je bilo treba še novi nizkonapetostni priključek in prav tako novi vodovodni priključek. Izvesti se še morajo zaključni tlaki in slikopleskarska dela po celotnem objektu, prav tako keramičarska dela v kopalnicah in sanitarijah ter na hodnikih in fina montaža električnih in strojnih inštalacij.

Do zaključnega pleskanja sten je treba zmontirati še vse notranje stavbo pohištvo. Rekonstrukcija in sanacija objekta je glede na starost objekta in zahteve EKO sklada ter kakovostne izvedbe del zahtevala še dodatna dela.Tekst: Vesna Poteko
Foto: Danilo Karner

Nova Cerkev 22 2

Nova Cerkev 22

 Regijski projekt: Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje, Štore in Vojnik

V okviru prijave na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in sofinanciranja Evropske unije Evropskega strukturnega in investicijskega sklada je Občina Vojnik kot nosilka projekta skupaj z občinama Celje in Štore prijavila skupni projekt Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje, Štore in Vojnik v vrednosti 6.652.948 EUR, od tega 3.850.261 EUR EU sredstva, Kohezijski sklad, 962.565 EUR Ministrstvo za okolje in prostor, 1.840.122 EUR občine.

Vrednosti, vezane na Občino Vojnik, 60.000 EUR za projektno dokumentacijo, 1.000.000,00 EUR za izgradnjo in 5.000,00 EUR osveščanje in informiranje, skupaj znašajo 1.065.000,00 EUR. Razvojno področje »Infrastruktura za boljše stanje okolja« na ravni savinjske regije v Regionalnem razvojnem programu sledi tudi v obdobju 2014–2020 k načrtni izgradnji potrebne manjkajoče komunalne infrastrukture znotraj občin savinjske regije, za kar regijo zavezujejo tudi evropski in nacionalni razvojni programi. Na področju javne komunalne infrastrukture se občine savinjske regije, tako kot tudi mestna občina Celje, občini Štore in Vojnik, spoprijemajo z nedograjeno infrastrukturo za odpadne vode znotraj aglomeracij nad 2000 PE. Projekt bo zagotovil izgradnjo javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda znotraj aglomeracije Celje, Štore in Vojnik.

Cilji projekta:

  • zmanjšanje emisij v      vode zaradi gradnje infrastrukture za odpadne vode;
  • širjenje omrežja      odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji z      obremenitvijo nad 2000 PE;
  • celovito reševanje      problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda;
  • izboljšanje      kakovosti podtalnice in površinskih voda v regije;
  • prispevanje k      varstvu voda in okolja;
  • izpolnjevanje      zakonskih zahtev;
  • ohranjanje okolja in      razvoj ostalih dejavnosti (podjetništva, obrtništva, kmetijstva in      turizma);
  • zvišanje kakovosti      življenja na obravnavanem območju.

S prostorskega vidika je potencial v uravnoteženem prostorskem razvoju. Regija ima še prostorske rezerve za razvoj ekonomskih dejavnosti, ki bodo po svoji infrastrukturni opremljenosti, dostopnosti, prostorskih zmogljivostih in geostrateški legi konkurenčne tudi v evropskem merilu. Predmetni projekt vzpostavlja pogoje za razvoj ekonomskih dejavnosti in s tem izkoriščanje potencialov občine.Aglomeracija Vojnik (ID 16500)je v veliki večini v občini Vojnik. Manjši del aglomeracije sega tudi v mestno občino Celje. Konkretno je to naselje Zadobrova, ki spada v mestno občino Celje, glede spremljanja razmer pri odvajanju odpadnih vod pa je bilo naselje priključeno aglomeraciji 16500 – Vojnik. Število prebivalcev, ki prebivajo v aglomeraciji Vojnik, je približno 3.800. Glede na velikost aglomeracije in veljavne predpise bi se morale vse odpadne vode odvajati v javno kanalizacijo do roka 31. 12. 2015. Danes vsa kanalizacija še ni izgrajena. Število objektov v mestni občini Celje, ki še niso priključeni, je okoli 50.

Aglomeracija Vojnik (ID 16500) obsega tudi manjkajočo komunalno infrastrukturo znotraj občine Vojnik, in sicer v naseljih oz. območjih: severozahodni del Arclina, zahodni del Arclina, imenovan Spodnji Arclin, zahodni del Vojnika, in sicer Cesta v Šmartno (zaselek Gmajna), ter del hiš ob Poti v Lešje ter vzhodni del Konjskega. Znotraj aglomeracije Vojnik je treba prav tako še izgraditi okoli 300 m kanalizacijskih vodov za odvajanje odpadnih in meteornih voda Vojnika, ureditev kanalizacijskih vodov v Arclinu pri Elektro Vojnik, cesto Talcev – odcep Petelinjek in odcep Lovski dom v Vojniku – ter preostale manjkajoče dele kanalizacije znotraj aglomeracije.

Priprava projektne dokumentacije in pridobitve gradbenih dovoljenj za posamezne projekte je planirana do konca leta 2018 in v letu 2019 ob pogoju sofinanciranja izvedbe investicij.Občina Vojnik je pridobila evidenco objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo v območju aglomeracije Vojnik. Izbrali smo projektanta, in sicer podjetje Hidrosvet, ki izdeluje projekt »Kanalizacija aglomeracije Vojnik (Cesta v Tomaž, Pot na Dobrotin, Cesta talcev, Arclin – del)« faze PGD, PZI. Na terenu je bilo opravljenih že nekaj ogledov in razgovorov s prebivalci o možnostih umestitve. Za pridobitev gradbenega dovoljenja bomo po izdelani projektni dokumentaciji pridobivali vse služnostne pravice za gradnjo. Ocenjujemo, da bomo pridobivanje služnosti začeli v jesenskem času.

Tekst: Vesna Poteko in Jelka Gregorc

Izgradnja cestnega priključka v Novi Cerkvi

Meseca junija 2018 bomo začeli z izgradnjo cestnega priključka v Novi Cerkvi. Novi cestni priključek se priključuje na regionalno cesto R3-693/2302 (Nova Cerkev–Socka–Vitanje) v km 0,850. Na tej lokaciji je že obstoječi cestni priključek, ki se uporablja za dostop do osnovne šole. Na območju severno od osnovne šole se po občinskem prostorskem načrtu predvideva nova zazidava, za dostop na to območje se bo z zahodne strani uporabljal novi zgrajeni cestni priključek, preko katerega bo urejen tudi dostop do osnovne šole. Obstoječi priključek do osnovne šole se ukine. Novi priključek je predviden v dolžini 110 m, kjer se bo na koncu navezal na obstoječo javno pot JP 964551 (Nova Cerkev–Novake). Priključitev se bo izvedla preko novega minikrožišča s povoznim osrednjim delom. Ob desni strani priključka je predvidena ureditev hodnika za pešce, ki bo višinsko ločena od vozišča za 12 cm. Najnižjo ceno za izgradnjo cestnega priključka v Novi Cerkvi je ponudilo po postopku javnega naročanja podjetje VOC Celje, d. d. v vrednosti 129.707,04 EUR.

Izgradnja cestnega priključka v Novi Cerkvi

Vir grafične rešitve: RC plan

Hodnik za pešce na odseku lokalne ceste Frankolovo–Socka

Hodnik se bo v dolžini 215 m in širini 1,60 m gradil letos. Trasa hodnika za pešce je predvidena ob desni strani lokalne ceste z začetkom pri uvozu do večstanovanjskega objekta pri regionalni cesti, kjer se nadaljuje mimo vrtca, preko potoka po predvideni brvi do gasilskega doma. V projekt hodnika za pešce je v celotni dolžini vključena izgradnja javne razsvetljave. Del hodnika za pešce, od mostu do gasilskega doma, bo na robu voznega pasu imel talno obeležbo, neprekinjeno belo črto, ki bo izvedena z zvočno vibracijskim učinkom. Celoten hodnik za pešce bo obarvan z modro barvo.

Hodnik za pešce

Vir grafične rešitve: Google Earth in gov.si

Izgradnja nadomestnega mostu čez Hudinjo v Razdelju

Obstoječi most je enorazponska jeklena konstrukcija, ki je dotrajana. Zaradi neustreznega pretočnega profila se most odstrani, na njegovem mestu se zgradi nov most z ustreznimi prometno- tehničnimi parametri, ki bo zagotavljal ustrezno poplavno varnost. Most bo prečkal reko Hudinjo v enem razponu. Svetli razpon mostu, merjeno v smeri osi ceste, znaša 14,30 m, skupna širina mostu pa 5,80 m. Statična zasnova objekta – prekladna konstrukcija – je zasnovana kot monolitna plošča AB, debeline 0,70 m, ki se v celoti zabetonira na opažu. Prekladna konstrukcija je popolnoma vpeta v plitvo temeljeni podpori in tvori z njimi prostorski okvir. Podpori tvorita steni opornika debeline d = 0,70 m ter temeljne širine b = 2,80 m.


Oporne stene, krila AB bodo izdelani iz betona C 30/37 ter armirana z armaturo S 500B. Hodniki in robni venci so predvideni iz armiranega betona, odpornega na zmrzovanje in odtaljevanje v prisotnosti talilnih snovi. Na hodnikih bo nameščena pocinkana jeklena mostna ograja z vertikalnimi polnili. Pritrjena je na robne vence AB. V hodnike se vgradijo cevi PVC za vodenje komunalnih vodov. Pred in za mostom se izvedejo štirje prehodni jaški AB za prehod vodov z objekta v cestno telo. Ob izgradnji nadomestnega mostu in cestnega priključka se bodo zamenjale vodovodne cevi, ki ležijo v trasi obdelave, prav tako se bo uredila protipoplavna varnost na tem območju z ustreznimi protipoplavnimi rešitvami reke Hudinje. Kot križanja struge in javne poti je 80.35. Lokacija cestnega priključka na regionalno cesto je obstoječa. Os priključka poteka pod kotom 85 na glavno prometno smer. Niveleta priključka se navezuje na rob regionalne ceste, vzdolžni nagib priključka znaša –2,50 % od roba regionalne ceste na dolžini 26,20 m. Odvodnjavanje priključka je urejeno z vzdolžnimi in prečnimi skloni preko bankine, razpršeno po terenu in preko asfaltne mulde, v kateri je vgrajen vtočni jašek z rešetko LTŽ in cevni prepust iz PC, fi 200, ki je polno obbetoniran. Dolžina novega cestnega priključka in javne poti je pribl. 110 m.

Hudinja v Razdelju most

Vir grafične rešitve: Subra d. o. o.

Obnova ceste Nova Cerkev–Socka–Vitanje

Direkcija RS je v letu 2017 pristopila k obnovi regionalne ceste R3-693/2302 (Nova Cerkev–Socka–Vitanje); in sicer odseka med naseljema Razdelj in Socka. Po celotni levi strani regionalne ceste je potekal star vodovod, zgrajen leta 1908, in sicer iz litoželeznih cevi, premera 150 mm. Ta vodovod je bil dotrajan in je na najem večkrat prišlo do okvar. Tako se je občina, skupaj z upravljavcem vodovoda – javnim podjetjem Vodovod-kanalizacija d. o. o., odločila, da pred obnovo ceste izvede obnovo vodovoda. Obnova vodovoda se je izvedla na podlagi projekta, ki ga je izdelalo podjetje Projektiva NVG d. o. o. iz Celja, za izvedbo obnove je bilo z javnim razpisom izbrano podjetje Hidroplanum d. o. o. iz Žalca. Strokovni nadzor nad gradnjo je izvajalo podjetje Navor d. o. o. iz Celja. V sklopu obnove je bilo zgrajenih pribl. 1580 m novega vodovod (cevi iz duktilne litine, premera 150 mm). Pogodbena vrednost izvedenih del je znašala 159.194,4 € brez DDV. Dela v okviru obnove vodovoda so zaključena, gradbišče pa je bilo na začetku meseca novembra predano izvajalcu obnove ceste, to je VOC d. d. iz Celja, ki je nato v mesecu aprilu izvedlo še preplastitev cest ter ostala nujna dela.

Tekst: Boštjan Švab, Jelka Gregorc

 Izgradnja III. faze sekundarne kanalizacije na Frankolovem
 V lanskem in letošnjem letu smo zgradili II. in III. fazo sekundarne fekalne kanalizacije na Frankolovem. Zgradili smo 571 m fekalne kanalizacije z vgrajeno cevjo PVC DN 200 SN8, ob kateri smo na novo asfaltirali 360 m ceste v sistemu 5 + 3. Na na novo zgrajeno sekundarno kanalizacijo se bo lahko priključilo 24 objektov. Izvajalec del je podjetje VOC Celje, d. d., ki je ponudilo najnižjo ceno za izvajanje del po javnem razpisu. Vrednost del je 107.194,51 EUR. Po pridobljenem uporabnem dovoljenju, ki se predvideva v mesecu juliju 2018, se bodo lahko lastniki objektov v območju izgradnje fekalne kanalizacije priključili na javni kanal.
 Izgradnja sekundarne kanalizacije Frankolovo IV. in V. faza

V mesecu juniju 2018 bomo začeli z izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije IV. in V. faza v dolžini 800 m. Vgradili bomo cev PVC DN 200 SN8. Dela se bodo izvajala v naselju Frankolovo (nasproti Mercatorja). Na zgrajeni fekalni kanal se bo lahko priključilo 29 stanovanjskih objektov. Najnižjo ceno za izgradnjo kanalizacije je ponudilo po postopku javnega naročanja podjetje Vilkograd, d. o. o., v vrednosti 163.841,19 EUR.

Izgradnja sekundarne kanalizacije Frankolovo

Vir grafične rešitve: Savinja projekt

Vodovod Straža pri Dolu

Končali smo z izgradnjo vodovoda Straža pri Dolu v dolžini 521 m z vgrajenima dvema raztežilnikoma. Na tem delu zgrajenega vodovoda je obnovljenih in na novo priključenih 16 objektov. Novi odjemalci se bodo lahko priključili na javni vodovod po pridobljenem uporabnem dovoljenju, ki ga predvidevamo v mesecu juniju 2018. Z izgradnjo vodovoda smo pridobili tudi 235 m na novo asfaltirane ceste v sistemu 5 + 3. Izvajalec del je bilo podjetje PEOR, d. o. o.

Vodovod Razgorce

Končali smo z izgradnjo I. faze vodovoda Razgorce v dolžini 420 m z vgrajenim raztežilnikom, ki je bil vgrajen v sklopu izgradnje vodovoda Male Dole. Na zgrajeno I. fazo vodovoda se lahko priključi pribl. 6 objektov, po pridobljenem uporabnem dovoljenju predvidoma v mesecu juniju 2018. Izvajalec del je bilo podjetje PEOR, d. o. o. Izgradnja II. faze vodovoda Razgorce se bo nadaljevala letos, in sicer v dolžini 780 m, nanj se bo lahko priključilo 5 objektov.

Vodovod Brdce

V naselju Brdce do zdaj javna oskrba s pitno vodo ni bila zagotovljena. Že pred leti smo skupaj z Občino Slovenske Konjice zgradili del javnega vodovoda na tem območju, ker dokumentacija ni bila ustrezno urejena, smo že zgrajen vodovod morali legalizirati. V postopku legalizacije so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti oz. so soglasodajalci podali dodatne zahteve, ki so zdaj odpravljene.

Pripravlja se še dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, kar bo omogočalo priključitev uporabnikov na ta vodovod. Vrednost (dokumentacije in odprave pomanjkljivosti za vodovod Brdce 1. faza = 9.702,77 EUR brez DDV + 1.750 EUR brez DDV = 11.452,77 EUR brez DDV). Ker so se na tem območju pojavile še dodatne potrebe po oskrbi s pitno vodo, smo pristopili k urejanju dokumentacije oz. pridobitvi gradbenega dovoljenja še za nadaljevanje izgradnje vodovoda (vodovod Brdce 2. faza), kjer pridobivamo gradbeno dovoljenje in po pridobitvi nameravamo pristopiti k izvedbi del. Predvideno je podaljšanje vodovoda v dolžini pribl. 650 m ter izgradnja razbremenilnika. Vrednost dokumentacije 2.300,00 EUR brez DDV, ocenjena vrednost del 50.000,00 EUR brez DDV.

Tekst: Boštjan Švab in Jelka Gregorc (Vodovod Brdce)

Občina Vojnik in Mestna občina Celje sta pristopili k milijonskemu projektu

Varstvo okolja je za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja izjemnega pomena. Čiščenje odpadnih komunalnih voda je tako zakonska kot etična odgovornost. Tega se dobro zavedajo tudi v Občini Vojnik in Mestni občini Celje, kjer so pristopili k razširitvi mehanske stopnje obstoječe čistilne naprave Škofja vas. Dela bodo zaključena do konca tega leta.

Občina Vojnik bo skupaj z Mestno občino Celje izvedla nadgradnjo čistilne naprave Škofja vas

Čistilna naprava Škofja vas je namenjena čiščenju mešanih odpadnih vod Vojnika, Arclina, Zadobrove, severnega dela Ljubečne in Škofje vasi. Očiščena voda se izliva v reko Hudinjo, predzgoščeno odvečno blato pa se odvaža na dehidracijo v čistilno napravo Celje.

Preobremenjena obstoječa čistilna naprava

Ker je čistilna naprava že nekaj časa preobremenjena, so se v občinah Vojnik in Celje odločili, da je treba pristopiti k razširitvi čistilne naprave z obstoječe kapacitete 4.000 populacijskih enot (PE) na 10.000 PE. Letos se bo izvedla razširitev mehanske stopnje čiščenja. Pogodbena vrednost investicije znaša 986.922 EUR brez DDV, pri čemer bo polovico zneska prispevala Občina Vojnik in drugo polovico Mestna občina Celje. Celotno investicijo koordinira podjetje Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d. o. o., ki je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadne vode in njenega čiščenja.

Nova mehanska stopnja čiščenja

Dela na čistilni napravi so se že začela, v sklopu del pa se bo na novo izvedla mehanska stopnja čiščenja. Ta se bo namestila v nov objekt predčiščenja, kjer bodo združitveni jašek, grobe grablje s kompaktorjem, izravnalni bazen z razbremenilnikom, vhodno črpališče in kompaktna naprava za odstranjevanje odpadkov iz finih grabelj, peska in maščob. Odpadna voda v čistilno napravo Škofja vas doteka preko dveh dotokov (iz Vojnika in Prekorij) v skupni maksimalni količini okoli 3.600 m3/h.

Za konec je treba poudariti še, da bo med obnovo zagotovljeno nemoteno delovanje obstoječe čistilne naprave.

ČN Škofja vas

Tekst in foto: Helena Kojnik

Sanacija plazu na lokalni cesti Pristava–Bovše pri Ivenčniku

Obravnavan odsek dela ceste predstavlja povezavo Vojnika z Dramljami. Plaz, dolžine 30 m, ob cesti se je aktiviral že pred časom, pozimi v letu 2016 se je dodatno razširil. Obravnavan odsek dela ceste predstavlja povezavo Vojnika z Dramljami.

Odlomni rob plazu je na desnem robu vozišča, odnesena je bankina. Na odlomu je brežina posedena za 1 m. Posedki in odlomne razpoke na cestišču so izravnani z asfaltom. Na brežini so vidni bočni odlomi, nariv zemeljskih mas je na brežini, pribl. 30 m pod cesto. Plaz se je aktiviral ob poslabšanju materialnih lastnosti krovnih glinenih zemljin, ob neugodnih vremenskih razmerah.

Sanacija območja zdrsa je predvidena z izvedbo podporne kamnite zložbe na desni brežini, sanacijo cestišča in ureditvijo odvoda površinskih in zalednih vod. Izvajalec del je gradbeno podjetje Peor, d. o. o., ki je z deli začelo v prvi polovici maja, predvideno dokončanje del pa je konec meseca junija 2018. Nadzor izvaja podjetje Grading, d. o. o. iz Maribora, ki je hkrati tudi pripravilo projekt sanacije.

Sanacija plazu Pristava

Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

 Vzpostavitev ekokotička ponovne uporabe v Arclinu

Okoljska odgovornost v praksi je odslej možna tudi v Zbirnem centru Vojnik v Arclinu. Ne zavrzite uporabnih predmetov! V Centru ponovne uporabe vam tudi svetujejo in pomagajo starim predmetom vrniti sijaj in uporabnost.

Ob svetovnem dnevu okolja so Center ponovne uporabe, Občina Vojnik in Simbio j.p. pripravili dogodek prikaza ponovne uporabe in vzpostavitve ekokotička ponovne uporabe. Odprtje zabojnika za sprejem materiala za ponovno uporabo je bilo v sredo, 6. junija 2018, ob 10. uri na lokaciji Zbirnega centra Vojnik v Arclinu. Program so popestrili Joškova banda iz TKD Globoče in otroška folklorna skupina OŠ Vojnik z mentorico Milanko Kralj. 

Kam oddati odvečne izdelke?

Delovni čas Zbirnega centra Vojnik

Torek: 15.00–19.00
Četrtek: 14.00–19.00 (15. mar.–15. nov.)
Četrtek: 14.00–18.00 (16. nov.–14. mar.)
Sobota: 8.00–12.00

mag. Mojca Skale

 

 

 

 

 

 

 INVESTICIJE V LETU 2017

pdfPREGLED INVESTICIJI 2017

 

Ureditev podstrešja OŠ Vojnik

Zaradi prostorske stiske na OŠ Vojnik, želi Občina Vojnik izkoristiti do sedaj neizkoriščeno podstrešje na vzhodnem delu šolskega kompleksa. V zadnji etaži neizkoriščenega podstrešja se bodo uredili naslednji prostori: tri učilnice, en kabinet, sanitarije, prostor za čistila, prostor za hišnika v predelu, kjer je dostop na streho s sončno elektrarno ter prostori za shrambo. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in odobreno sofinanciranje 23. Člena ZFO. Na podlagi zaključenega NMV za izbiro izvajalca je bil izbran izvajalec GES d.o.o. Celje. Vrednost gradbeno obrtniških del znaša 160.624,33 EUR. Za strokovni nadzor in izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo je na osnovi zbiranja ponudb bil izbran AZ Inženiring d.o.o. Celje. Predviden zaključek projekta in pridobitev uporabnega dovoljenja je 31.8.2017.

Izgradnja nadstreška ob vežici Vojnik

Ob vežici Vojnik se že več let planira izgradnja nadstreška, ki bo usklajen z obstoječo mrliško vežico v oblikovnem smislu. Svetlobni pas med obema monolitnima deloma nadstrešnice je oblikovno funkcionalno sestavni element celote. Objekt je pritličen, enoetažen. Predvidena izgradnja naj bi se začela junija 2017 in končala v roku enega meseca. Dolžina nadstreška 28,50 m, širina 15,85 m in višina 8,10m. Za naveden projekt je bil izveden postopek NMV in izbran Izvajalec Gradbeništvo Jože Škrablin s.p. Vrednost gradbenih del znaša 80.258,96 EUR. Za strokovni nadzor in izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo je na osnovi zbiranja ponudb bil izbran AZ Inženiring d.o.o. Celje.

Projekt sanacije plazu Trnovlje pri Socki Lipa pri Frankolovem na JP 964181 je bil izveden na osnovi geodetskega posnetka terena in geološko – geomehanskega poročila. Plaz na območju desne brežine nad JP 964181 je bil evidentiran že leta 2002. V letu 2011 pa se je plaz razširil na območje cestišča in leve brežine pod cestiščem. Sanacija brežine pod odlomom plazu na desni brežini pod dovozno potjo bo podprt z dvema vkopanima kamnitima drenažnima rebroma. Na predhodno pripravljenem delovnem platoju za pilotiranje so se označile lokacije in vgrajeno je bilo 25 pilotov. Za zaščito levega roba cestišča se bo izvedla podporna AB pilotna stena v dolžini 49m. Pilotno steno sestavlja 25 pilotov 80cm. Pilotna stena se sidra s trajnimi 3 vrvnimi geotehničnimi sidri.

Sanacija brežine med cestiščem J.P. in dovozno potjo se izvede z dvema pobočnima vkopanima kamnitima drenažnima rebroma dolžine po 10m.
Na območju sanacije plazu je predvidena odstranitev obstoječih zgornjih ustrojev na celotni širini in vgraditev novih. Dela izvajaj podjetje VOC Celje in bodo predvidoma kočana v mesecu juliju.

plaz

 

 

 

 

INVESTICIJE V LETU 2016 

Zbir investicij v letu 2016

Investicije v letu 2016

ZAČETEK DEL V CENTRU VOJNIKA V OKVIRU ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI

pdfZačetek del v centru Vojnik v okviru zagotavljanja poplavne varnosti – suhi zadrževalnik

REVITALIZACIJA TRŠKEGA JEDRA VOJNIK

pdfRevitalizacija trškega jedra Vojnik

NADZIDAVA PRIZIDKA NOVA CERKEV

pdfNadzidava prizidka Nova Cerkev 22

SANACIJA SKALNEGA PODORA POD GRADOM LEMBERG V NOVI CERKVI

pdfSanacija skalnega podora pod gradom Lemberg pri Novi Cerkvi in ureditev dela brežin in cestišča do gradu

UREDITEV PARKA FRANKOLOVO IN REKOSTRUKCIJA CESTE DO IGRIŠČA NAD PARKOM

pdfUreditev dela parka in cestišče Frankolovo

ZAKLJUČEK IZGRADNJE PRIMARNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA SV. TOMAŽ NAD VOJNIKOM

pdfZaključek izgradnje primarnega vodovodnega omrežja

 

POMEMBNEJŠE INVESTICIJE OD LETA 1995 – 2014

pdfInvesticije podrobno

 

Vodovod Hrastnik

Projekt vodovoda Hrastnik smo letos dokončno uskladili in pridobili vse služnosti od lastnikov zemljišč. Naročena je sprememba DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje). Po pridobitvi dokumentacije bomo oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina predvidenega vodovoda znaša 1495,59 m, na katerega se bo priključilo vsaj 15 uporabnikov.