Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja

Predstavitev LAS Raznolikost podeželja

logo_podezelje.jpgLokalna akcijska skupina (LAS) povezuje podeželsko območje Mestne občine Celje in občin Laško, Štore ter Vojnik. Organizacijsko LAS deluje konzorcij. Člani LAS so občine, javni zavodi, društva, gospodarske družbe, kmetije, obrtniki in fizične osebe z območja.

LAS »Raznolikost podeželja« je ena izmed 33 lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije, ki s pomočjo pristopa »od spodaj navzgor« združuje prebivalce območja in omogoča razvoj območja s pomočjo LEADER programa. V projektih, ki so sofinancirani z LEADER sredstvi, nastajajo učne in ogledne poti, blagovna znamka in organizirano trženje, povezovanje kmetij, prostori za društveno dejavnost, turistični produkti na osnovi znamenitosti območij…

Predstavitev LAS Raznolikost podeželja v programskem obdobju 2021-2027

Z objavo Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur. l. RS 161/22) in Javnega poziva je vzpostavljena podlaga za oblikovanje in določitev delovanja lokalnega partnerstva na območju LAS Raznolikost podeželja za programsko obdobje 2021-2027.

V programskem obdobju 2021-2027 se LEADER/CLLD izvaja kot del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb, v okviru skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Skupni pristop LEADER/CLLD se izvaja na podlagi:

  • Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP)

Povezava: Skupna kmetijska politika 2023-2027 – Skupna kmetijska politika (skp.si)

  • Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (Program EKP)

Povezava: Programski dokumenti za obdobje 2021 – 2027 – Evropska sredstva

Osrednji cilj LEADER iz SN SKP je skozi potrjene lokalne akcijske skupine in strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta.

Namen je doseganje navedenega cilja skozi izvajanje operacij (= projektov) in projektov sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo potrebe in izzive na podeželju, kot so npr. socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, zagotavljanje infrastrukturnega razvoja na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu kmetovanju idr.

V okviru Programa EKP bo pristop CLLD sledil prednostni nalogi: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja in vlaganja namenjal izgradnji vključujoče družbe in nadaljnjemu celostnemu družbeno-gospodarskemu razvoju v območjih LAS, s posebno pozornostjo na zmanjšanju razlik med socialno-ekonomsko prikrajšanimi osebami in območji. Tematska področja ukrepanja so odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva in morajo biti utemeljena v SLR.

SLR morajo naslavljati podporo trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam glede uporabe lokalnih virov, turizma, varovanju naravne in kulturne dediščine, revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo, preventivi in varovanju zdravja, medgeneracijskemu sodelovanju, krepitvi kompetenc, skrbi za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialni vključenosti.

Primož Kroflič
Strokovni sodelavec LAS

Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja
Teharska cesta 49, 3000 Celje
podeželja:
Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 (0)3 425 64 66, M: +386 (0)51 642 855, F: +386 (0)3 425 64 60<
info@simbio.si, www.simbio.si

https://www.las-raznolikost-podezelja.si/

 

PROJEKTI

Avtodomi

Partnerji v operaciji: Občina Laško, Občina Vojnik, Občina Štore, CPU d. o. o., LAS Raznolikost podeželja
Obdobje izvajanja: junij 2022 – maj 2023
Celotna vrednost projekta: 204.602,50 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 118.832,43 EUR

Povzetek operacije:
Namen načrtovanih aktivnosti projekta je ureditev postajališč za avtodome in športnega parka s fitnesom na prostem ter s tem zagotovitev primerljive infrastrukturne opremljenosti na območju LAS. Projektni partnerji bodo z načrtovanimi aktivnostmi prebivalcem in obiskovalcem območja LAS omogočili kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.
Operacija obsega naslednje aktivnosti po partnerjih:
– Občina Laško: Ureditev postajališč za avtodome na Šmohorju.
Občina Vojnik: Ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku.
– Občina Štore: Ureditev postajališča za avtodome pri Domu na Svetini.
– CPU d.o.o.: Izvedba treh sklopov delavnic za ranljive skupine.
– LAS Raznolikost podeželja: vodenje in koordinacija projekta, promocija.

Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS

Akronim: Na Plac
Partnerji: Občina Vojnik (nosilec projekta), Turistično društvo Vojnik, Zadruga KonopKo in Center ponovne uporabe Vojnik
Obdobje izvajanja operacije: september 2018 – december 2019
Celotna vrednost projekta: 96.193,81 EUR
Vrednost sofinanciranja ESRR: 69.632,97 EUR

Povzetek operacije:
Z operacijo Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS želi Občina Vojnik spodbuditi povezovanje med različnimi deležniki kot so ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev, ter potencialnih novih ponudnikov. Operacija vključuje aktivnosti, ki bodo poleg izobraževanja in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z območja LAS.
Številni dogodki, ki so predvideni v sami operaciji, so namenjeni neformalnemu druženju in spoznavanju obiskovalcev s ponudbo, ki je del območja LAS. Z operacijo bomo v partnerstvu zvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. V delu operacije bomo povezali obstoječe in bodoče pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju.
Namen operacije je vzpostaviti mrežo za kmetijske produkte in druge produkte iz območja LAS ter z različnimi izobraževanji in motivacijskimi delavnicami pritegniti čim večje število ponudnikov ter z različnimi promocijskimi dogodki in obiskovalci pomagati k uspešnejšemu trženju. V samih vaških središčih Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve bo kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom popestritve ter povezovanja podeželja. Prodajne kioske bo v okviru aktivnosti pobarval Center ponovne uporabe in pri tem vključil mlade.
V okviru operacije je planirana ena faza, vpliv operacije pa je predviden na celotno območje LAS, saj zaradi dviga kakovosti življenja na podeželju in izboljšanje infrastrukture posledično ohranja podeželje in poseljenost zaradi višje kakovosti bivanja.
Ključne aktivnosti v projektu so:
– nakup opreme za mobilno tržnico;
– izdelava promocijskih materialov tiskovine, CGP, fotografiranje produktov;
– priprava in izvedba izobraževanja;
– izvedba promocijskih dogodkov;
– povezovanje lokalnih ponudnikov.
Rezultati operacije:
– vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta;
– izvedba treh delavnic za partnerje v projektu in lokalne ponudnike;
– izvedba treh promocijskih dogodkov (tržnice) za partnerje v projektu in lokalne ponudnike;
– vzpostavite mreže lokalnih ponudnikov;
– oblikovanje logotipa znamke Na plac in izdelava kataloga lokalnih ponudnikov;
– izdelava priročnika Kako gojiti industrijsko konopljo in s tem poslovno uspeti.

Skozi učni vrt do podjetniških idej

Akronim: Učni vrt

Partnerji v operaciji: Občina Vojnik, CPU d. o. o., Glasman, d. o. o.
Obdobje izvajanja: maj 2021 – december 2022
Vrednost celotne operacije: EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 40.638,98 EUR

Povzetek operacije:

V Občini Vojnik so zaznali potrebo po vzpostavitvi skupnega prostora, ki bi služil kot učni vrt, večnamenski prostor za različne dogodke, delavnice in izobraževanja. V sklopu operacije je predvidena zasaditev sadnega drevja, medovitih rastlin, parkovna ureditev prostora, obnova skoraj 100 let starega vodnjaka, izvedba izobraževanj, strokovnih delavnic, nakup opreme, in promocijske aktivnosti.

Občina Vojnik ima zelo ugodne pogoje za kmetijsko dejavnost, vedno večji poudarek pa je tudi na samooskrbi, trajnostnemu razvoju in razvoju podjetništva na podeželju.

Operacija se je zasnovala zaradi izkazane potrebe po spodbujanju podjetniških priložnosti na podeželju v smislu razvoja sadjarske pridelave in predelave, čebelarstva, vključenja mladih, brezposelnih in ženska na kmetijah. Po analizi stanja panoge sadjarstva se je ugotovilo, da je le ta v upadu (zaprtje sadjarstva Huba, in sadjarske kmetije Petra Gorenška, propadanje travniških sadovnjakov). Iz naslova potrebe po animiranju območja LAS in ponovne rasti pridelovalcev sadja se nujno potrebuje učni poligon, kjer si bodo lahko potencialni sadjarji ogledali kako pravilno oskrbovati sadno drevje in skozi izvedene delavnice, primere dobrih praks in izobraževanj prepoznajo na podeželju novo podjetniški priložnost. Operacija je nadgradnja projekta Na plac, ki je s postavitvijo tržnice, poskrbelo za primerno opremo za prodajo na prostem, sedaj pa bi na ta način še dodatno poskrbeli za promocijo razvoja podjetnikih priložnosti na podeželju.

Za potrebe operacije bomo na območju naselij Vojnik, Štore in Nova Cerkev izvedli več motivacijskih delavnic, usposabljanj in izvedli zaključni promocijski dogodek, kjer bodo sodelovali Osnovna šola Vojnik, Krajevna skupnost Vojnik, Medgeneracijski Center Vojnik, Turistično društvo Vojnik, Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik, KGZS Celje, Osrednja knjižnica Celje, društva s področja razvoja podeželja območja LAS.
Učni vrt bo posvečen sadjarju Antonu Goričanu, ta bo ob v sklopu aktivnosti v samem vrtu dobil svoj pomnik. Pri postavitvi in oblikovanju pomnika bo v okviru aktivnosti sodelovala ter založila lastna sredstva Krajevna skupnost Vojnik. Za promocijo in strokovni pregled vsebin bodo poskrbeli strokovnjaki iz Osrednje knjižnice Celje, ki so leta 2019 izdelali priložnostno publikacijo o Antonu Goričanu in pripravili razstavo. Gre za prepletanje kulturne dediščine in inovativne interpretacije v okolju.

Ureditev učilnice na prostem in zunanjega fitnesa v naselju Frankolovo

Akronim: Učilnica na prostem in zunanji fitnes

Partnerji: OŠ Antona Bezenška Frankolovo, Občina Vojnik, Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo, Župnija Frankolovo, Športno društvo Frankolovo, Mladinsko društvo Frankolovo, Turistično društvo Frankolovo, gostišče Turist, KS Frankolovo
Obdobje izvajanja operacije: september 2018 – december 2019
Celotna vrednost projekta: 17.300,54 EUR
Vrednost sofinanciranja ESRR: 6.241,35 EUR

Povzetek operacije:
V okviru projekta je predvidena ureditev zunanjega fitnesa in učilnice na prostem na območju Frankolovega. Predviden je nakup in postavitev fitnes naprav v manjšem parku v središču Frankolovega in nakup in postavitev učilnice na prostem ob šoli. Oboje, tako učilnica kot fitnes, bo prilagojeno posameznim ciljnim skupinam – otrokom, mladim, starejšim in socialno šibkim. Učilnica bo iz lesa, podlaga, sedeži in mize bodo leseni, podlaga za fitnes naprave in okolica bo urejena tako, da bo zagotavljala varno vadbo, uporabljeni bodo naravni materiali. V parku so že zasajena drevesa in je postavljena urbana oprema – klopi, koši za smeti.
Lokaciji – učilnica in fitnes – sta zelo blizu in sta povezani z nedavno postavljeno potjo »Tončkova pot«– »od učenja k vadbi in po učni poti naprej«. Po ureditvi učilnice in fitnesa bo organizirano brezplačno izobraževanje in vadba na prostem za območje LAS, projekt pa bo tudi podlaga za izvajanje šolskih aktivnosti, promocija zdravja na delovnem mestu, tako za zaposlene učitelje na šoli, kot za ostala podjetja in organizacije iz območja LAS. Z ureditvijo zunanje učilnice in parka z zunanjim fitnesom bomo ustvarili nov turistični produkt v kraju. Oba prostora bosta pritegnila večje število obiskovalcev različnih ciljnih skupin – učence OŠ Antona Bezenška Frankolovo, ki bodo lahko imeli pouk tudi v učilnici na prostem in športno vzgojo zunaj, župnišče bo lahko izvajalo različne aktivnosti na prostem, društva pa bodo lahko organizirala različne delavnice, na temo kvalitetno življenje, aktivno staranje, kvalitetno preživljanje prostega časa – gibanje in zdrava prehrana. Ker bo zunanja učilnica narejena tako, da bo omogočala tudi prireditve na prostem, bo kraj s tem pridobil še zunanji prireditveni prostor.
Z operacijo želi OŠ Antona Bezenška Frankolovo skupaj s partnerji v projektu, društvi in posamezniki narediti območje prepoznavno kot območje izrednih naravnih danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo in izobraževanje na prostem. Namen operacije je ustvariti medgeneracijski park na območju naselja Frankolovo in učilnico na prostem, kar bodo lahko koristili vsi krajani naselja Frankolovo, in ker bo oboje odprtega tipa, bosta tako rekreacija kot učilnica namenjena širši javnosti. Projekt je namenjen dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralno-podeželskega okolja, ureditvi varnega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, oblikovanje novih programov usposabljanja za ranljive skupine, preko katerih bodo udeleženci pridobili znanja, veščine in spretnosti lažje socialne vključenosti. V aktivnosti bodo vključene vse ciljne skupine (moški, ženske, mladi …) in ranljive skupine (starejši, otroci, gibalno ovirani …).

Projekti sodelovanja

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Čebela BERE med!

Eko gajbico, prosim!

Ko zadišijo zeli…

Skip to content