Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja

Predstavitev LAS

logo_podezelje.jpgLokalna akcijska skupina (LAS) povezuje podeželsko območje Mestne občine Celje in občin Laško, Štore ter Vojnik. Organizacijsko LAS deluje kot društvo. Člani LAS so občine, javni zavodi, društva, gospodarske družbe, kmetije, obrtniki in fizične osebe z območja.

Društvo »Raznolikost podeželja« je ena izmed 33 lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije, ki s pomočjo pristopa »od spodaj navzgor« združuje prebivalce območja in omogoča razvoj območja s pomočjo LEADER programa. V projektih, ki so sofinancirani z LEADER sredstvi, nastajajo učne in ogledne poti, blagovna znamka in organizirano trženje, povezovanje kmetij, prostori za društveno dejavnost, turistični produkti na osnovi znamenitosti območij…

Primož Kroflič
Strokovni sodelavec LAS

Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja
Teharska cesta 49, 3000 Celje
www.las-raznolikost-podezelja.si
info@raznolikost-podezelja.si

Vodilni partner LAS Raznolikost podeželja:
Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 (0)3 425 64 66, M: +386 (0)51 642 855, F: +386 (0)3 425 64 60<
info@simbio.si, www.simbio.si

Spoštovani člani organov LAS Raznolikost podeželja!

Obveščam vas, da sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z odločbo potrdili Strategijo lokalnega razvoja (SLR) območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik ter Lokalno akcijsko skupino (LAS) Raznolikost podeželja. Strategija lokalnega razvoja je bila pripravljena v letu 2015 in oddana v potrditev 30.10.2015. V obdobju od oddaje do junija 2016 smo SLR na zahtevo ministrstev večkrat dopolnili. Dopolnitve niso bistveno spreminjale SLR, tako da so vključene vse vsebine, ki smo jih podali ob oddaji v potrditev oktobra 2015.

Potrditev bo na območju LAS omogočila izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), in s tem koriščenje 1.426.100,00 EUR sredstev za izvajanje razvojnih operacij v obdobju do konca leta 2023. Sredstva so zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in bodo razpisana za izvajanje operacij na področjih razvoja delovnih mest, vzpostavitve osnovnih storitev za prebivalstvo, varovanja narave in okolja ter vključevanju ranljivih skupin v družbo. LAS načrtuje objavo dveh javnih pozivov v mesecu oktobru 2016.

Vse zainteresirane za sodelovanje v operacijah in projektih vabim, da se oglasite na spodaj navedene kontakte.

V prilogi je veljavna verzija SLR.

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

Društvo Raznolikost podeželja

Obnova in revitalizacija etnološke dediščine

Nov katalog ponudnikov

Prijavnice za članstvo – Društvo raznolikost podeželja

Nekaj več o pristopu Leader in kakšen je namen društva

Pristop LEADER, ki se v EU uresničuje v okviru programa razvoja podeželja je na našem območju še v začetku izvajanja in je zato še marsikomu težko razumljiv. Bistvo vsega je, da je razvoj podeželja v rokah ljudi in ne vlade. Da prihajajo ideje za projekte od lokalnega prebivalstva in ljudi na podeželju. Na našem območju že od septembra 2007 deluje društvo “Raznolikost podeželja”, ki je nastalo predvsem zaradi prilagajanja na izvajanje pristopa Leader, kar pomeni da gre za spodbujanje razvoja podeželja preko skupnih projektov na določenem območju.

Društvo “Raznolikost podeželja”, ki deluje na območju Občin Celje, Laško, Vojnik in Štore, se sedaj pripravlja na Javni razpis za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER.

Vse od ustanovitvenega zbora se je Upravni odbor na sejah sestal petkrat, potekale so priprave na oblikovanje Lokalne razvojne strategije 2007-2013, na osnovi katere bo odvisen uspeh na Javnem razpisu za dodelitev evropskih sredstev za upravljanje društva. Prijava na razpis je bistvena za društvo, saj se bodo s pomočjo evropskih sredstev lažje izvajali idejni projekti.

Na 1. zboru članov Društva “Raznolikost podeželja” ki je bil v sredo, 26.3.2008 v Zlati dvorani Zdravilišča Laško, d.d. so se člani seznanili s poročili o opravljenem delu v letu 2007, predstavljen je bil program dela za leto 2008, določena je bila članarina za leto 2008, člani so potrdili Lokalno razvojno strategijo 2007-2013 in dali pobude za projekte in aktivnosti, ki bi se naj izvajale znotraj Društva.

Sedaj je društvo še na začetku delovanja, s skupnimi močmi pa nam bo zagotovo uspelo doseči zastavljene cilje in uresničiti različne programe.

Za vse tiste, ki vas o društvu zanima kaj več, in bi morda želeli postati član društva so vam vse informacije na voljo, pri ga. Mojci Krivec na sedežu društva v Celju na Trnoveljski 2, telefonska številka 490 75 86.

(za Društvo raznolikost podeželja, D. Levstik, članica UO)

Predstavitev Leader

Skip to content