Razpisi

Javna naznanila
Namera o menjavi občinskih parcel
Datum objave: 17. 8. 2022 13:05
Rok: 8. 9. 2022 13:05
Številka: 478-0074/2014

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja
N A M E R O
o prodaji oz. menjavi občinskih nepremičnin s parc. št. 546/3 in 59/5, obe k. o. 1048 Socka, za nepremičnino, ki je v zasebni lasti.
Nepremičnina bo zamenjana z metodo neposredne pogodbe. Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik, strokovni sodelavec (051 633 847)
Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi prodajne oz. menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.
Obdobje objave: 17. 08. 2022 - 08. 09. 2022Branko Petre
Župan
Občine Vojnik
Javna naznanila
Namera o menjavi občinskih parcel
Datum objave: 17. 8. 2022 12:53
Rok: 8. 9. 2022 12:53
Številka: 478-0046/2014

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Vojnik objavlja
N A M E R O
o menjavi občinskih nepremičnin parc. št. 707/2, 707/4 in 707/6, in 701/21, vse k.o. LIPA, z nepremičninami, ki so v zasebni lasti.
Nepremičnine bodo zamenjane z metodo neposredne pogodbe. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vojnik.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tine Venišnik, strok. sodelavec (tel. 051633847)
Občina Vojnik na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek, do sklenitve pravnega posla (menjalne pogodbe), kadarkoli ustavi.
Obdobje objave: 17. 8. 2022 - 8. 9. 2022
Branko Petre
Župan
Občine VojnikJavna naročila
IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V ZIMSKIH SEZONAH 2022/2023, 2023/2024 IN 2024/2025
Datum objave: 19. 7. 2022 12:39
Rok: 23. 8. 2022 9:00
Številka: 371-0063/2022

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
'Izvajanje zimske službe javnih poti na območju občine Vojnik v zimskih sezonah 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025'.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2022/2023
Datum objave: 23. 6. 2022 8:31
Rok: 19. 8. 2022 23:59
Številka: 671-0004/2021-30

Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna društva, klube, rekreativne skupine in vse občane občine Vojnik, da si za svojo športno dejavnost, v sezoni 2022/2023, priskrbite termine za uporabo v telovadnici Osnovne šole Vojnik.
Vabimo vas, da predložite vlogo za uporabo prostorov, ki so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke, odbojke, badmintona, drugi različni splošni vadbi, rekreaciji) in športnemu plezanju.
Objekt je energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan, tako da se v njem lahko prirejajo tudi večja športna tekmovanja, družabne in kulturne prireditve.Javni pozivi
JAVNI POZIV - POSEBNA PRIZNANJA ZA ŠTUDIJSKE DOSEŽKE
Datum objave: 20. 5. 2022 17:18
Rok: 5. 9. 2022 23:59
Številka: 094-0003/2022-1

Župan Občine Vojnik bo ob prazniku občine Vojnik, ki je v oktobru, podelil posebna priznanja za študijske dosežke:
priznanja občanom in občankam, ki so končali doktorat v letu 2021 in 2022;
priznanja mlajšim od 30 let za študijske dosežke v tujini (končan magisterij ipd.) v letu 2021 in 2022.Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2022
Datum objave: 19. 5. 2022 16:50
Rok: 17. 10. 2022 23:59
Številka: 352-0036/2022-1

Namen javnega razpis je dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Vojnik v letu 2022.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV (INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH) NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2022
Datum objave: 22. 4. 2022 11:06
Rok: 15. 11. 2022 23:59
Številka: 354-0009/2022-1

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalno odpadne vode na območju Občine Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračun za leto 2022 v višini do 15.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50% vrednosti posamezne investicije, oziroma največ do 2.000,00 EUR, vključno z DDV. Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt, en večstanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov.
Več informacij je v besedilu javnega razpisa.Javni pozivi
Poziv za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za društva in klube iz občine Vojnik, ki v letu 2022 obeležujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanja v tujini, nameravajo kupiti obleke za nastope ali bodo izdali zbornik
Datum objave: 16. 3. 2022 18:19
Rok: 1. 12. 2022 23:59
Številka:

V letu 2022 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja namenila določena sredstva. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju prireditev ob okroglih obletnicah (10-, 20-, 30- … 100-letnice delovanja društva oz. kluba), za nakup oblek za člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja podeželja s sedežem v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali izdaje zbornika.Javni pozivi
OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE VOJNIK
Datum objave: 16. 3. 2022 18:17
Rok: 1. 12. 2022 23:59
Številka:

Če mora študentka/študent v okviru rednega študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven sedeža fakultete, ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik, po uspešno opravljenem letniku podate vlogo za povračilo stroškov. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo fakultete o obveznem izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z natančnimi podatki in stroški na študenta ter potrdilo o vpisu v višji letnik.
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar na telefonski številki 03 78 00 623 ali na elektronskem naslovu urska@vojnik.siJavni pozivi
OBDARITEV NOVOROJENČKOV
Datum objave: 16. 3. 2022 18:15
Rok: 1. 12. 2022 23:59
Številka:

V Občini Vojnik že vrsto let obdarujemo novorojenčke. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik in sta oba državljana Republike Slovenije. Ta pomoč od 1. 9. 2020, po sklepu Občinskega sveta z dne 2. 7. 2020, znaša 180,00 EUR.Javni natečaji
Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v občini Vojnik
Datum objave: 16. 3. 2022 18:12
Rok: 1. 12. 2022 23:59
Številka:

Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2022 v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s sedežem zunaj naše občine.Javni razpisi
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022
Datum objave: 16. 3. 2022 11:08
Rok: 7. 10. 2022 23:59
Številka: 300-0001/2022-1

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022
PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2022, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2022, znaša 30.000,00 EUR.
A. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja - 11.000,00 EUR
B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti -13.000,00 EUR
C. Spodbujanje sobodajalstva-3.000,00 EUR
D. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise - 1.000,00 EUR
E. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge - 1.000,00 EUR
F. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja- 1.000,00 EUR
PRIJAVA IN RAZPISNI ROK
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 7. 10. 2022, do 12. ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici s pripisom 'Ne odpiraj - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS PODJETNIŠTVO 2022' na prednji strani in s polnim naslovom pošiljatelja.
Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani www.vojnik.si. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.

DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78 00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.

Št.:300-0001/2022-1 

Arhiv razpisov

Skip to content