Razpisi

Zadnja posodobitev

Javni pozivi
Namera o prodaji oziroma menjavi občinske nepremičnine s parc. št. 451/22 k.o. 1066 VOJNIK OKOLICA
Datum objave: 27. 3. 2020 0:00
Rok: 16. 4. 2020 0:00
Številka: 478-0006/2017-2

Namera o prodaji oziroma menjavi občinske nepremičnine s parc. št. 451/22 k.o. 1066 VOJNIK OKOLICAJavna naročila
'Asfaltiranje cest v Občini Vojnik v letu 2020-2021'
Datum objave: 26. 3. 2020 0:00
Rok: 16. 4. 2020 9:00
Številka: 371-0022/2020-1

'Asfaltiranje cest v Občini Vojnik v letu 2020-2021'Javni pozivi
Namera o prodaji oziroma menjavi občinske nepremičnine s parc. št. 1138/17 k.o. LOKA
Datum objave: 24. 3. 2020 0:00
Rok: 14. 4. 2020 0:00
Številka: 478-0026/2018-27

Namera o prodaji oziroma menjavi občinske nepremičnine s parc. št. 1138/17 k.o. LOKAJavne razgrnitve
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA(OPPN) ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP VO-16 V VOJNIKU
Datum objave: 23. 3. 2020 0:00
Rok: 22. 4. 2020 0:00
Številka: 350-0012/2019

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA(OPPN)
ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP VO-16 V VOJNIKUJavna naročila
Javno naročilo REKONSTRUKCIJA DELA KERŠOVE ULICE IN ULICE STANKA KVEDRA TER LC 965761 (1.FAZA)
Datum objave: 18. 3. 2020 0:00
Rok: 8. 4. 2020 9:00
Številka: 371-0015/2020-1

JN 'REKONSTRUKCIJA DELA KERŠOVE ULICE IN ULICE STANKA KVEDRA TER LC 965761 (1.FAZA)'
 
Dodatno detajl ograje 1.4.2020.Javna naročila
Javno naročilo 'SANACIJA PLAZU POD STANOVANJSKIM OBJEKTOM ŠLAUS, DOL POD GOJKO 9'
Datum objave: 18. 3. 2020 0:00
Rok: 8. 4. 2020 10:00
Številka: 371-0009/2020

JN 'SANACIJA PLAZU POD STANOVANJSKIM OBJEKTOM ŠLAUS, DOL POD GOJKO 9'
 
___________________________________________________________________________________
Podani odgovori dne, 31.3.2020. in projektni pogoji VO-KA.
___________________________________________________________________________________
 
Dodani popravki Reference OVD. 
___________________________________________________________________________________
 
Odgovor 1.4. 2020:    
 
V postavki 73 200N morajo vsi ponudniki upoštevati vrednost 11.794,55 EUR brez DDV za preureditev NNO po informativnem predračunu Elektro Celje, upravitelja distribucijskega omrežja.  
 
Priloga predračun je dosegljiva na spletni strani Občine Vojnik.

 Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2020
Datum objave: 3. 3. 2020 0:00
Rok: 6. 4. 2020 23:59
Številka: 671-000

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
 

1 ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1.1 Promocijski športni programi
1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok
1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok
1.1.4 Šolska športna tekmovanja
1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za leto 2020
Datum objave: 3. 3. 2020 0:00
Rok: 15. 5. 2020 12:00
Številka: 330-0001/2020-1

Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014) in uredba komisije (EU), št. 1407/2013.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik v letu 2020
Datum objave: 3. 3. 2020 0:00
Rok: 15. 5. 2020 12:00
Številka: 320-0001/2020-1

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2020.
Datum objave: 3. 3. 2020 0:00
Rok: 15. 5. 2020 12:00
Številka: 033-0002/2019-1

  1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in

materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v občini Vojnik za leto 2020, ki ne predstavljajo državne pomoči, delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. Javni razpisi
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV (INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH) NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2020
Datum objave: 3. 3. 2020 0:00
Rok: 16. 11. 2020 23:59
Številka: 354-0002/2020-1

Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE). 

Arhiv razpisov