Razpisi

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (prodaja osebnega vozila Subaru Impreza)
Datum objave: 13. 1. 2021 0:00
Rok: 2. 2. 2021 23:59
Številka: 478-0155/2020

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Namera bo objavljena na spletni strani Občine Vojnik, od dne 13.1.2021 do vključno dne 2.2.2021.

Opis predmeta prodaje in najnižja ponudbena cena: Predmet prodaje je osebno vozilo Subaru Impreza, bencinski motor, letnik 2008, datum prve registracije je 7.2.2008, identifikacijska številka JF1GH3LW48G009662, moč motorja 79 kW, oblika nadgradnje AC karavan, prevoženih cca. 168809 km.
Najnižja ponudbena cena: Najnižja ponudbena cena znaša najmanj 2.990,00 EUR.

Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči.

Vse morebitne stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. Predmet prodaje je naprodaj po na načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Ponudba za nakup mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni ter izjavo, da ponudnik sprejme pogoje iz te namere. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.

Ponudba se odda v pisni obliki na obrazcu (priloga 1) iz te namere, v zaprti kuverti pod oznako: 'Ne odpiraj -Ponudba za nakup osebnega vozila', na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@vojnik.si. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 2.2.2021. Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo iz postopka izločene. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb, t.j. do vključno 2.5.2021.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Celotno kupnino za vozilo kupec poravna v enkratnem znesku, na podlagi izdanega računa prodajalca, na TRR Občine Vojnik , najkasneje v 8 dneh od izdaje računa. Vse stroške, povezane s prenosom lastništva in morebitne druge stroške, ki bi nastali pri prodaji vozila, plača kupec. Odvoz predmeta prodaje ter stroške, povezane s tem, v celoti poravna kupec.

Prodajalec bo kupcu izročil premičnino v neposredno last s prepisom na podlagi predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan premičnino prevzeti najkasneje v treh delovnih dneh od plačila kupnine.

Kontaktna oseba za dodatne informacije in ogled vozila po predhodni najavi je Boštjan Švab, tel. 041624491, e-pošta: obcina@vojnik.si ali bostjan@vojnik.si
Opozorilo:
Organizator lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom brez odškodninske odgovornosti. 

Arhiv razpisov

Skip to content