Razpisi

Zadnja posodobitev


Javni pozivi
JAVNI POZIV NAJEMNIKOM POSLOVNIH PROSTOROV
Datum objave: 17. 7. 2020 0:00
Rok: 31. 8. 2020 23:59
Številka: 842-0005/2020-14

JAVNI POZIV NAJEMNIKOM POSLOVNIH PROSTOROV
 
Na podlagi 34. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 61/20) je minister za javno upravo izdal Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 96/20).
 
Pravilnik ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine.
 
Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 
Upravičenci vlogo oddajo do 31. avgusta 2020 na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in ji priložijo zahtevano dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2, ki je sestavni del pravilnika. Javni pozivi
JAVNI POZIV DIJAKOM, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 ZAKLJUČILI S SREDNJEŠOLSKIM IZOBRAŽEVANJEM
Datum objave: 16. 7. 2020 0:01
Rok: 7. 9. 2020 23:59
Številka: 094-0003/2020-1

Javni poziv dijakom, ki so v šolskem letu 2019/2020 zaključili s srednješolskim izobraževanjemJavni razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2020
Datum objave: 16. 7. 2020 0:01
Rok: 30. 10. 2020 12:00
Številka: 330-0001/2020

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2020
 
PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2020, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2020, znaša 25.000,00 EUR.
 
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja - 9.000,00 EUR
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti - 7.000,00 EUR
Spodbujanje sobodajalstva - 3.000,00 EUR
Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise - 2.000,00 EUR
Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge - 2.000,00 EUR
Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja - 2.000,00 EUR
 
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 30. 10. 2020, do 12. ure. Šteje se, da je prijava, prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali do 12. ure, oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom 'Ne odpiraj - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS  PODJETNIŠTVO 2020' na prednji strani in polnim naslovom pošiljatelja.
 
Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani http://www.vojnik.si. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.
 
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu na št. (03) 78 00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.Javni pozivi
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV USTANOVITELJA ZA ČLANE SVETA ZAVODA CELJSKE LEKARNE ZA OBDOBJE 2020-2025
Datum objave: 7. 7. 2020 0:01
Rok: 26. 8. 2020 16:30
Številka: 011-0010/2018 – 68

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja javno poziva, da predlagate kandidate za člane Sveta zavoda Celjske lekarne.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2020
Datum objave: 6. 7. 2020 0:01
Rok: 14. 8. 2020 23:59
Številka: 094-0001/2020-1 (2)

Priznanja občine zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet Občine Vojnik ob občinskem prazniku na začetku oktobra.Javni pozivi
JAVNI POZIV študentom za priznanja za študijske dosežke
Datum objave: 6. 7. 2020 0:00
Rok: 7. 9. 2020 23:59
Številka: 094-0002/2020-1

Župan Občine Vojnik bo ob prazniku občine Vojnik, ki je v oktobru, podelil posebna priznanja za študijske dosežke. Javni razpisi
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV (INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH) NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2020
Datum objave: 3. 3. 2020 0:01
Rok: 16. 11. 2020 23:59
Številka: 354-0002/2020-1

Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE). 

Arhiv razpisov