Razpisi

Javna naročila
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV OBČINE VOJNIK, NJENIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER NJENIH JAVNIH ZAVODOV V OBDOBJU 2022-2024
Datum objave: 26. 10. 2021 14:00
Rok: 18. 11. 2021 9:00
Številka: 430-0007/2021 - 4

Naročnik - Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ki jo zastopa župan Branko Petre, vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila, katerega predmet je: 'Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Vojnik ter njenih krajevnih skupnosti in javnih zavodov v obdobju 2022-2024'.
Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Naročnik bo na podlagi v razpisni dokumentaciji navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili razpisne dokumentacije.
Naročnik bo oddal naročilo po postopku naročila male vrednosti (NMV), skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3).
Rok za predložitev ponudb je 18. 11. 2021 do 9. ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Ne glede na prejšnji odstavek morajo ponudniki finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti v originalu, in sicer do roka za oddajo ponudb, na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v zaprti ovojnici, na katero mora ponudnik navesti naslov naročnika, oznako 'NE ODPIRAJ - ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE', oznako javnega naročila: 'JN - ZAVAROVANJE 2022 - 2024' ter naziv in naslov pošiljatelja. Ovojnico z zahtevano vsebino lahko ponudnik izroči na naslovu osebno v glavni pisarni (1. nadstropje), če pa jo pošlje po pošti, mora ovojnica prispeti na naslov naročnika do roka za oddajo ponudb (prejemna teorija). Če bo skupaj s finančnim zavarovanjem predložena še kakršna koli druga dokumentacija, se ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 11. 2021 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele pravočasno.
OBČINA VOJNIK Župan: Branko PETRE


Javne objave in razpisi
Obdaritev novorojenčkov
Datum objave: 10. 3. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 180,00

V Občini Vojnik že vrsto let obdarujemo novorojenčke. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik. Trenutno ta pomoč (od 1. 9. 2020, po sklepu Občinskega sveta z 2. 7. 2020), znaša 180,00 €.Za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence je potrebno v štirih mesecih od otrokovega rojstva na Občini Vojnik vložiti pisno vlogo. Obrazce lahko dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni spletni strani občine www.vojnik.si

Z obdaritvijo želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana.

Urška Mužar
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Javne objave in razpisi
Poziv za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za društva in klube iz občine Vojnik, ki v letu 2021 obeležujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanja v tujini, nameravajo kupiti obleke za nastope ali bodo izdali zbornik
Datum objave: 8. 3. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka:

V letu 2021 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja namenila določena sredstva. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju prireditev ob okroglih obletnicah (10, 20, 30 … 100-letnice delovanja društva oz. kluba), nakupu oblek za člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja podeželja s sedežem v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali izdaje zbornika.


Vabimo, da društva in klubi s sedežem v občini Vojnik, ki v letu 2021 praznujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanje, nakup oblek ali izdajo zbornika, na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik najkasneje do 30. 9. 2021 oddajo pisne vloge za sofinanciranje. Vlogam naj bodo priloženi tudi ustrezni dokumenti (ponudba, predračun in podobno).


Vloge bo na redni seji obravnaval odbor,ki je pristojen za področje delovanja društva ali kluba.Več informacij glede javnega poziva lahko dobite na Občini Vojnik, 03/78 00 640 ali po elektronski pošti na obcina@vojnik.si.Javne objave in razpisi
Obvestilo rednim študentom Občine Vojnik
Datum objave: 8. 3. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka:

V primeru, da mora študentka/študent v okviru rednega študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven sedeža fakultete, ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik po uspešno opravljenem letniku podajo vlogo za povračilo stroškov. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo fakultete o obveznem izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z natančnimi podatki in stroški na študenta ter potrdilo o vpisu v višji letnik.
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar, 03 78 00 623, ali na elektronskem naslovu urska@vojnik.si
Javne objave in razpisi
Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v občini Vojnik
Datum objave: 8. 3. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka:

Odbor za družbene dejavnosti bo v letu 2021 v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s sedežem zunaj občine Vojnik.Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta, sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v občini Vojnik pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet.
Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo matični klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so občani občine Vojnik in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad.
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2021 dosegli takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino Vojnik pošlje vlogo z dokazili o rezultatih.Za več informacij lahko pokličete Urško Mužar, 03/78 00 623, ali pošljete elektronsko sporočilo na urska@vojnik.si.
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih ali skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2021
Datum objave: 8. 3. 2021 0:00
Rok: 15. 11. 2021 23:59
Številka: 354-0002/2021-1

Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE). 

Arhiv razpisov

Skip to content