Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje gospodarskih subjektov v primeru naravnih nesreč in izjemnih dogodkov - epidemija COVID 19 v občini Vojnik v Občini Vojnik za leto 2020
Datum objave: 6. 9. 2020 12:00
Rok: 13. 11. 2020 11:00
Številka: 330-0001/2020

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje gospodarskih subjektov v primeru naravnih nesreč in izjemnih dogodkov - epidemija COVID 19 v občini Vojnik v Občini Vojnik za leto  2020
 
Finančna sredstva za sofinanciranje gospodarskih subjektov v primeru naravnih nesreč in izjemnih dogodkov - razglašena epidemija COVID - 19 se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacije in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2020, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.
 
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa za leto 2020 znaša 15.000,00 EUR.
 
UPRAVIČENCI 
Mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik in so bili prizadeti zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.
 
UPRAVIČENI STROŠKI:

  • strošek sofinanciranja je enkratno nadomestilo za delodajalca, ki zaposluje ali samozaposleno osebo za čas razglašene epidemije COVID - 19 zaradi nemožnosti obratovanja/poslovanja podjetja ali samostojnega podjetnika s sedežem v občini Vojnik zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;

 
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 13. 11. 2020, do 11. ure. Šteje se, da je prijava, prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali do 11. ure, oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom 'Ne odpiraj - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS 2020 - PODPORA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM COVID 19' na prednji strani in polnim naslovom pošiljatelja.
 
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu na št. (03) 78 00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV (INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH) NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2020
Datum objave: 3. 3. 2020 0:01
Rok: 16. 11. 2020 23:59
Številka: 354-0002/2020-1

Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE). 

Arhiv razpisov