Razpisi

h3.hungryfeed_feed_title {} div.hungryfeed_feed_description {} div.hungryfeed_feed_content {} div.hungryfeed_items {} div.hungryfeed_item {margin-bottom: 10px;} div.hungryfeed_item_title {font-weight: bold;} div.hungryfeed_item_description {} div.hungryfeed_item_author {} div.hungryfeed_item_date {} div.hungryfeed_item div.tcell1 {float: left; width: 35%; margin-right: 5%;} div.hungryfeed_item div.tcell2 {float: left; width: 25%; margin-right: 5%;} div.hungryfeed_item div.tcell3 {float: right; width: 30%;} @media only screen and (max-width: 479px) { div.hungryfeed_item div.tcell1 {float: none; width: 100%;} div.hungryfeed_item div.tcell2 {float: none; width: 100%;} div.hungryfeed_item div.tcell3 {float: none; width: 100%;} } // Custom Javascript here...

Javni razpisi
Javni razpis Strokovno tehnično delovno mesto za določen čas STROKOVNI SODELAVEC VII / 1
Datum objave: 10. 4. 2024 12:00
Rok: 18. 4. 2024 23:59
Številka: 110 - 0004/2024 – 2 (2)

Kandidatke oz. kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) pravne smeri;
- vozniško dovoljenje B kategorije;
- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.Javne objave in razpisi
Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Vojnik za VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT
Datum objave: 22. 3. 2024 9:03
Rok: 13. 5. 2024 1:03
Številka: 041 – 0001/2024-1

Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Vojnik za VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT, ki bodo v nedeljo, 9. junija 2024.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2024.
Datum objave: 13. 3. 2024 17:04
Rok: 17. 4. 2024 11:00
Številka: 610-0001/2024-1

Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin s področja knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2024.
Datum objave: 13. 3. 2024 16:59
Rok: 17. 4. 2024 11:00
Številka: 671-0005/2023-2

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok

1.1.4 Šolska športna tekmovanja

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez


1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT

1.4 ŠPORT INVALIDOV

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3.1 Delovanje športnih organizacij

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

4.1 Druge športne prireditve


Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene v Letnem programu športa Občine Vojnik za leto 2024 (sprejetem na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Vojnik dne 21. 12. 2023).Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2024.
Datum objave: 13. 3. 2024 16:54
Rok: 17. 4. 2024 11:00
Številka: 093-0001/2024-1

Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov drugih društev, ki ne spadajo v področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga društva).Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2024.
Datum objave: 13. 3. 2024 16:51
Rok: 17. 4. 2024 11:00
Številka: 122-0004/2024-1

Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarne dejavnosti.Javne objave in razpisi
DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE ŠPORTNIKOV S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI VOJNIK
Datum objave: 13. 3. 2024 9:43
Rok: 31. 12. 2024 23:59
Številka:

Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2024 v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s sedežem zunaj naše občine.
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta, sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v občini Vojnik pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet.
Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo matični klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so občani občine Vojnik in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad.
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2024 dosegli takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino Vojnik naslovi vlogo z dokazili o rezultatih.
Za več informacij v zvezi s tem lahko pokličete Urško Mužar na tel. 03/78-00-623 ali pošljete elektronsko pošto na urska@vojnik.si.


Javne objave in razpisi
OBDARITEV NOVOROJENČKOV
Datum objave: 13. 3. 2024 9:41
Rok: 31. 12. 2024 23:59
Številka:

V Občini Vojnik že vrsto let poteka obdaritev novorojenčkov. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik in sta oba državljana Republike Slovenije. Trenutno ta pomoč od 1.1.2024, po sklepu Občinskega sveta z dne 21.12.2023, znaša 200,00 €.
Vse, kar morate storiti je, da v štirih mesecih od otrokovega rojstva vložitev pisne vloge na Občini Vojnik za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence. Vloge lahko dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni spletni strani občine, ki glasi http://www.vojnik.si.
S tem želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana.
Urška Mužar, Višja svetovalka za družbene dejavnosti


Javne objave in razpisi
OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE VOJNIK
Datum objave: 13. 3. 2024 9:38
Rok: 25. 12. 2024 23:59
Številka:

V primeru, da mora študentka/študent v okviru rednega študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven sedeža fakultete, ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik, po uspešno opravljenem letniku podajo vlogo za povračilo stroškov. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo fakultete o obveznem izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z natančnimi podatki in stroški na študenta v ter potrdilo o vpisu v višji letnik.
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar na telefonski številki 03 78 00 623 ali na elektronskem naslovu urska@vojnik.si.


Javni pozivi
POZIV ZA DODELITEV SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA DRUŠTVA IN KLUBE IZ OBČINE VOJNIK, KI V LETU 2024 OBELEŽUJEJO OKROGLE OBLETNICE, NAČRTUJEJO GOSTOVANJA V TUJINI, NAMERAVAJO KUPITI OBLEKE ZA NASTOPE ALI BODO IZDALI ZBORNIK
Datum objave: 13. 3. 2024 9:36
Rok: 30. 6. 2024 23:59
Številka:

V letu 2024 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja namenila določena sredstva. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje prireditev ob okroglih obletnicah (10, 20, 30 … 100 - letnice delovanja društva oz. kluba), nakup oblek za člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja podeželja s sedežem v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali izdaje zbornika.
Glede na zgoraj navedeno vabimo, da se društva in klubi s sedežem v občini Vojnik, ki v letu 2024 praznujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanje, nameravajo nakup oblek ali izdajo zbornika, da na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik najkasneje do 30. 6. 2024 oddajo pisne vloge za sofinanciranje. Vlogam naj bodo priloženi tudi ustrezni dokumenti (ponudba, predračun itd.)
Vloge bo obravnaval na redni seji tisti odbor, ki je pristojen za področje delovanja društva ali kluba.
Več informacij v zvezi s tem javnim pozivnim lahko dobite na Občini Vojnik na tel. 03/78-00-640 ali pošljete elektronsko pošto na obcina@vojnik.si.
________________________________________________________________


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih in skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2024
Datum objave: 13. 3. 2024 9:24
Rok: 15. 11. 2024 23:59
Številka: 354-0003/2024-1

Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE).Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2024
Datum objave: 13. 3. 2024 8:46
Rok: 26. 4. 2024 12:00
Številka: 330-0002/2024-1

Občina Vojnik na podlagi člena 106.i Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023) objavlja Javni razpis za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2024.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v občini Vojnik za leto 2024, ki ne predstavljajo državne pomoči, delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.Na razpisu lahko sodelujejo društva oz. zveza društev, ki delujejo na področju kmetijstva v občini Vojnik. Prodrobnosti so opredeljene v besedilu javnega razpisa.

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vojnik za leto 2024 predvidena sredstva v višini 6.600,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka, to je petek, 26.4.2024, dosegljiva na spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.si), v času uradnih ur pa jo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v zaprti ovojnici. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je bila do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljete v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2024'. Vloge sprejemamo na naslovu Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 640/647 ali 051 315 841).Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik v letu 2024
Datum objave: 13. 3. 2024 8:25
Rok: 26. 4. 2024 12:00
Številka: 320-0002/2024-1

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov s področja turizma v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023) Občina Vojnik objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik v letu 2024.

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik.

2. Okvirno višino razpisanih sredstev za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2024 predvideno 12.700,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12. 2024.

3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na področju turizma na območju občine Vojnik.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do vključno petka, 26.4.2024, do 12. ure na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 'Javni razpis za sofinanciranje programov s področja turizma 2024 - NE ODPIRAJ', osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov, če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Dodatne informacije: so vam na voljo vsak delovni dan po telefonu na št. 03 78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner). 

Arhiv razpisov