1

Razpisi

Javne objave in razpisi
Obvestilo o končanem javnem natečaju
Datum objave: 6. 9. 2021 15:18
Rok: 30. 9. 2021 23:59
Številka: 110-0002/2021 – 298

Javni natečaj za delovno mesto Svetovalec - pripravnik v občinski upravi Občine Vojnik, ki je bil od dne, 21. 4. 2021 do dne, 29. 4. 2021 objavljen na spletni strani Občine Vojnik in na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje, je končan z izbiro kandidata.Javni razpisi
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Vojnik, njenih krajevnih skupnosti ter njenih javnih zavodov v obdobju 2022-2024
Datum objave: 6. 9. 2021 14:48
Rok: 6. 10. 2021 9:00
Številka: 430-0005/2021-4

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.
Predmet javnega razpisa je: 'Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Vojnik, njenih krajevnih skupnosti ter njenih javnih zavodov v obdobju 2022-2024'
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik ter v finančnih načrtih njenih javnih zavodov.
Tehnična dokumentacija je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudniki morajo ponuditi storitve zavarovanja v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh storitev zavarovanja iz tehnične dokumentacije, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Ponudnik nosi vse stroške, povezanih s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.Javne objave in razpisi
Obdaritev novorojenčkov
Datum objave: 10. 3. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 180,00

V Občini Vojnik že vrsto let obdarujemo novorojenčke. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik. Trenutno ta pomoč (od 1. 9. 2020, po sklepu Občinskega sveta z 2. 7. 2020), znaša 180,00 €.Za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence je potrebno v štirih mesecih od otrokovega rojstva na Občini Vojnik vložiti pisno vlogo. Obrazce lahko dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni spletni strani občine www.vojnik.si

Z obdaritvijo želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana.

Urška Mužar
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Javne objave in razpisi
Poziv za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za društva in klube iz občine Vojnik, ki v letu 2021 obeležujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanja v tujini, nameravajo kupiti obleke za nastope ali bodo izdali zbornik
Datum objave: 8. 3. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka:

V letu 2021 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja namenila določena sredstva. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju prireditev ob okroglih obletnicah (10, 20, 30 … 100-letnice delovanja društva oz. kluba), nakupu oblek za člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja podeželja s sedežem v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali izdaje zbornika.


Vabimo, da društva in klubi s sedežem v občini Vojnik, ki v letu 2021 praznujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanje, nakup oblek ali izdajo zbornika, na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik najkasneje do 30. 9. 2021 oddajo pisne vloge za sofinanciranje. Vlogam naj bodo priloženi tudi ustrezni dokumenti (ponudba, predračun in podobno).


Vloge bo na redni seji obravnaval odbor,ki je pristojen za področje delovanja društva ali kluba.Več informacij glede javnega poziva lahko dobite na Občini Vojnik, 03/78 00 640 ali po elektronski pošti na obcina@vojnik.si.Javne objave in razpisi
Obvestilo rednim študentom Občine Vojnik
Datum objave: 8. 3. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka:

V primeru, da mora študentka/študent v okviru rednega študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven sedeža fakultete, ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik po uspešno opravljenem letniku podajo vlogo za povračilo stroškov. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo fakultete o obveznem izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z natančnimi podatki in stroški na študenta ter potrdilo o vpisu v višji letnik.
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar, 03 78 00 623, ali na elektronskem naslovu urska@vojnik.si
Javne objave in razpisi
Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v občini Vojnik
Datum objave: 8. 3. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka:

Odbor za družbene dejavnosti bo v letu 2021 v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s sedežem zunaj občine Vojnik.Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta, sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v občini Vojnik pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet.
Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo matični klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so občani občine Vojnik in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad.
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2021 dosegli takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino Vojnik pošlje vlogo z dokazili o rezultatih.Za več informacij lahko pokličete Urško Mužar, 03/78 00 623, ali pošljete elektronsko sporočilo na urska@vojnik.si.
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih ali skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2021
Datum objave: 8. 3. 2021 0:00
Rok: 15. 11. 2021 23:59
Številka: 354-0002/2021-1

Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE).Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2021
Datum objave: 4. 3. 2021 8:00
Rok: 8. 10. 2021 23:59
Številka: 300-0002/2021-1
PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV


Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2021, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.

Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2021, znaša 30.000,00 EUR.A. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja - 11.000,00 EUR
B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti -13.000,00 EUR
C. Spodbujanje sobodajalstva-3.000,00 EUR
D. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise - 1.000,00 EUR
E. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge - 1.000,00 EUR
F. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja- 1.000,00 EUR
PRIJAVA IN RAZPISNI ROK


Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 8. 10. 2021, do 12. ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnikali je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici s pripisom 'Ne odpiraj - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS PODJETNIŠTVO 2021' na prednji strani in s polnim naslovom pošiljatelja.


 

Arhiv razpisov