Zaščita prijaviteljev

PRIJAVA KRŠITEV IN ZAŠČITA PRIJAVITELJA  po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; v nadaljevanju: ZZPri) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev zavezuje tudi Občino Vojnik (v nadaljevanju: občina). V kolikor sumite, da je v občini prišlo do kršitve veljavnih predpisov, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj občine (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z občino v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v  Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev št. 007-1/2023/2 (v nadaljevanju: Pravilnik). Želimo, da notranjo pot izkoristite, preden podate prijavo zunanjim inšpekcijam, nadzornikom ipd. Notranja pot ni namenjena reševanju sporov med sodelavci ali npr. mobingu.

Za zaupnika znotraj občine je imenovana Tanja Golec Prevoršek, namestnik zaupnika je Irena Špegel Jovan.

Kršitve lahko prijavite preko:

  • telefona: Tanja Golec Prevoršek (03 78 00 628), Irena Špegel Jovan (03 78 00 625),
  • e-naslova: zaupnik@vojnik.si,
  • pošte: OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«.
  • ali pa se oglasite pri zaupniku osebno, po predhodnem dogovoru po zgoraj navedenem telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma poda na obrazcu »Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPri«.

Vodstvo občine zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti,  ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

Dokumenti:  

ZUNANJA POT ZA PRIJAVO

Če po mnenju zaupnika notranje prijave ni mogoče učinkovito obravnavati ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko informacijo o kršitvi poda preko zunanje poti za prijavo. Zaupnik prijavitelju nudi pomoč v primeru zunanje prijave in sodeluje z organom za zunanjo prijavo, kadar je to potrebno zaradi obravnave prijave pred organom za zunanjo prijavo.
Organe za zunanjo prijavo določa Zakon o zaščiti prijaviteljev in naslednji:
Organi za zunanjo prijavo so:

1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
3. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,
4. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
5. Agencija za zavarovalni nadzor,
6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
7. Banka Slovenije,
8. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
9. Finančna uprava Republike Slovenije,
10. Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
11. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
12. Informacijski pooblaščenec,
13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
17. Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
18. Inšpektorat za javni sektor,
19. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
20. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
21. organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
22. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
23. Slovenski državni holding in
24. Komisija za preprečevanje korupcije.

ZAŠČITNI UKREPI

Zaščitni ukrepi po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, ki se zagotavljajo prijaviteljem glede na vrsto povračilnih ukrepov so:

prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost,
izključitev odgovornosti prijavitelja za razkritje,
sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov,
brezplačna pravna pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti in psihološka podpora.

Zaupnik in Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) v nadaljnjih postopkih na podlagi prijave svetujeta prijavitelju glede zaščitnih ukrepov in mu pomagata v okviru svojih pristojnosti. KPK prijavitelju na njegovo zahtevo izda potrdilo o upravičenosti do zaščite z namenom uveljavljanja zaščitnih ukrepov. 

Skip to content